РОЗВИТОК МАЛИХ МІСТ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

  • Вікторія Стойка Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і регіональних досліджень НАН України https://orcid.org/0000-0002-6356-890X
  • Степан Сембер Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і регіональних досліджень НАН України https://orcid.org/0000-0002-0630-2689
Ключові слова: малі міста, міські поселення, проблеми розвитку, програми розвитку, місцевий розвиток, потенціал міст

Анотація

Стаття присвячена вивченню зарубіжного досвіду щодо проблематики розвитку малих міст. Метою статті є вивчення досвіду Польщі щодо розвитку малих міських поселень. В статті окреслено основні проблеми розвитку малих міст Польщі. Визначено головні напрями політики уряду для підтримки польських муніципалітетів. Окреслено головні цілі та результати розвитку малих міст в Польщі. Проаналізовано програми розвитку польських міських поселень. Визначено, що головною метою програм розвитку малих міст в Польщі є вирішення низки економічних, соціальних, інституціональних проблем, а також питань охорони довкілля. Зроблено висновок про те, що характерною особливістю здійснення програм розвитку муніципалітетів в Польщі є розвиток внутрішнього потенціалу міст, залучення до даного процесу місцевого населення, розвиток цифрових технологій, сприяння використанню інструментарію державно-приватного партнерства, а також збереження навколишнього середовища. Практична цінність даного дослідження полягає у можливості використання отриманих результатів для розробки вітчизняної стратегії щодо підтримки та розвитку малих міст.

Посилання

Боршош І.С. Особливості розвитку малих міст: закордонний досвід. Державне будівництво, 2009, вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_51

Вовчук Я. Основні тенденції розвитку малих і середніх міст Західної Європи: досвід для України URL: https://integrationconference2011.wordpress.com/2013/10/09

Маркова Е.В. Зарубіжний досвід розвитку малих міст і можливість запровадження його в Україні. Sciences of Europe. 2020. №50. с. 46¬50.

Ковалевська А.В., Зеленський С.В., Петрова Р.В. Стійкий розвиток міст: сутність поняття та передумови впровадження. Соціальна економіка. 2017. вип. 53 (1). с. 69¬75.

Дерун Т. М. Проблеми розвитку малих міст в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства. Державне управління: теорія та практика. 2009, №2 URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Derun.pdf.

Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку міст : міжнародний досвід URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-2/txts/07bovmmd.htm.

Кравченко Т.А. Світові тенденції розвитку міст і зарубіжний досвід вирішення проблем міського соціально-економічного розвитку. Держава та регіони. Серія «Державне управління». 2011. №4. с. 135-141.

Протас В. Економічні та соціальні чинники міського розвитку. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2010, № 1, c. 102–107.

Стойка В.С. Краудфандинг як інструмент стимулювання розвитку територіальних громад. Наукові перспективи. 2022. № 12 (30). c. 252¬261.

Стойка В.С. Інвестиційна діяльність в туристичній сфері. Danish Scientific Journal. 2021. № 52. Том 2. c. 7–11.

Стойка В.С. Державно-приватне партнерство в сфері туризму як інструмент розвитку економіки регіонів. Sciences of Europe. 2021. № 83. Том 3. c. 17–21.

Стойка В.С. Державно-приватне партнерство в розвинених країнах світу. Sciences of Europe. 2021. № 84. Том 2. c. 9–14.

Стойка В.С. Розвиток та функціонування кооперативних банків: зарубіжний досвід. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 2(1). c. 165–170.

Стойка В.С., Брітченко І. Г., Сембер С. В. Перспективи створення та функціонування кооперативних банків в Україні. Економіка промисловості. 2017. Київ : ІЕП НАН України. c. 22–38.

Pakiet dla małych miast. Ministerstwo inwestycji i rozwoju. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-budzecie-ue-2021-2027-beda-pieniadze-na-rozwoj-malych-miast

Twardzik M. Wyzwania rozwojowe dla małych miast w Polsce – przegląd wybranych koncepcji. Studia ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, №327, s. 65¬77.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Warszawa, wrzesień 2019 r., 123 s.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r.

W budżecie UE 2021-2027 będą pieniądze na rozwój małych miast. Ministerstwo inwestycji i rozwoju. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-budzecie-ue-2021-2027-beda-pieniadze-na-rozwoj-malych-miast

Projekty realizowane z miastami i dla miast. Związek Miast Polskich. https://www.miasta.pl/strony/projekty-realizowane-z-miastami-i-dla-miast

Borshosh I.S. (2009). Osoblyvosti rozvytku malykh mist: zakordonnyi dosvid [Features of the development of small cities: foreign experience]. Derzhavne budivnytstvo, no 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_51 [in Ukrainian]

Vovchuk Ya. (2013). Osnovni tendentsii rozvytku malykh i serednikh mist Zakhidnoi Yevropy: dosvid dlia Ukrainy [The main trends in the development of small and medium-sized cities in Western Europe: experience for Ukraine]. Available at: https://integrationconference2011.wordpress.com/2013/10/09 [in Ukrainian]

Markova E.V. (2020). Zarubizhnyi dosvid rozvytku malykh mist i mozhlyvist zaprovadzhennia yoho v Ukraini [Foreign experience of small city development and the possibility of its initiation in Ukraine]. Sciences of Europe. No 50. Pp. 46¬50. [in Ukrainian]

Kovalevska A.V., Zelenskyi S.V., Petrova R.V. (2017). Stiikyi rozvytok mist: sutnist poniattia ta peredumovy vprovadzhennia [Sustainable development of cities: the essence of the concept and prerequisites for implementation]. Sotsialna ekonomika. No 53 (1). Pp. 69¬75. [in Ukrainian]

Derun T. M. (2009). Problemy rozvytku malykh mist v umovakh sotsialno-ekonomichnoi transformatsii ukrainskoho suspilstva [Problems of development of small cities in conditions of socio-economic transformation of Ukrainian society]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. No.2. Available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Derun.pdf. [in Ukrainian]

Boiko-Boichuk O. V. (2007). Svitovi tendentsii rozvytku mist : mizhnarodnyi dosvid [Global trends in urban development: international experience]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-2/txts/07bovmmd.htm. [in Ukrainian]

Kravchenko T.A. (2011). Svitovi tendentsii rozvytku mist i zarubizhnyi dosvid vyrishennia problem miskoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [World trends and most foreign experience in the sphere of urban community and economic development]. Derzhava ta rehiony. Seriia «Derzhavne upravlinnia». No 4. Pp. 135¬141. [in Ukrainian]

Protas V. (2010). Ekonomichni ta sotsialni chynnyky miskoho rozvytku [Economic and social factors of urban development]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia. No 1. Pp. 102–107. [in Ukrainian]

Stoika V. S. (2022). Kraudfandynh yak instrument stymuliuvannia rozvytku terytorialnykh hromad [Crowdfunding as a tool for stimulating the development of territorial communities]. Naukovi perspektyvy.. No 12. Vol. 30. Pp. 252¬261. [in Ukrainian]

Stoika V.S. (2021). Investytsiina diialnist v turystychnii sferi [Investment activity in the tourism industry]. Danish Scientific Journal. No 52. Vol. 2. Pp. 7 [in Ukrainian]

Stoika V.S. (2021). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sferi turyzmu yak instrument rozvytku ekonomiky rehioniv [Public-private partnership in the field of tourism as a tool of the regional economic development]. Sciences of Europe. No 83. Vol. 3. Pp. 17–21. [in Ukrainian]

Stoika V.S. (2021). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v rozvynenykh krainakh svitu [Public-private partnership in the develop countries of the world]. Sciences of Europe. No 84. Vol. 2. Рр. 9–14. [in Ukrainian]

Stoika V.S. (2013). Rozvytok ta funktsionuvannia kooperatyvnykh bankiv: zarubizhnyi dosvid [Development and functioning of cooperative banks: foreign experience]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. 2013. Vol. 2(1). Pp. 165–170. [in Ukrainian]

Stoika V.S., Britchenko I.H., Sember S.V. (2017). Perspektyvy stvorennia ta funktsionuvannia kooperatyvnykh bankiv v Ukraini [Prospects for the creation and functioning of cooperative banks in Ukraine]. Ekonomika promyslovosti. Kyiv: IEP NAN Ukrainy. Pp. 22–38. [in Ukrainian]

Pakiet dla małych miast [Package for small towns]. Ministerstwo inwestycji i rozwoju. Available at: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-budzecie-ue-2021-2027-beda-pieniadze-na-rozwoj-malych-miast [in Polish]

Twardzik M. (2017). Wyzwania rozwojowe dla małych miast w Polsce – przegląd wybranych koncepcji [Development challenges for small towns in Poland - an overview of selected concepts]. Studia ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. No 327. s. 65¬77. [in Polish]

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 [National Regional Development Strategy 2030]. Warszawa, wrzesień 2019 r., 123 s. [in Polish]

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 [Strategy for sustainable development of rural areas, agriculture and fisheries 2030]. Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. [in Polish]

W budżecie UE 2021-2027 będą pieniądze na rozwój małych miast. [The EU budget 2021-2027 will include money for the development of small towns] Ministerstwo inwestycji i rozwoju. Available at: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-budzecie-ue-2021-2027-beda-pieniadze-na-rozwoj-malych-miast [in Polish]

Projekty realizowane z miastami i dla miast [Projects implemented with cities and for cities]. Związek Miast Polskich. Available at: https://www.miasta.pl/strony/projekty-realizowane-z-miastami-i-dla-miast [in Polish]

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Стойка, В., & Сембер, С. (2023). РОЗВИТОК МАЛИХ МІСТ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-33
Розділ
ЕКОНОМІКА