ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: фінансові технології (FinTech), національна економіка, стабільність, інновації, регулювання, кібербезпека, фінансова інклюзія, глобалізація, фінансові системи, цифрова інтеграція

Анотація

Стаття розглядає актуальну проблематику впливу фінансових технологій (FinTech) на стабільність національної економіки. Автори досліджують, як інновації у фінансовій сфері впливають на традиційні банківські та фінансові системи, а також розглядають можливості та виклики, які ці зміни приносять. Аналізуючи діючі моделі взаємодії FinTech з традиційною фінансовою системою, автори вказують на невід'ємну роль цифрової інтеграції в епоху інформаційних технологій. Особливий акцент зроблено на потребу створення гнучких регулятивних механізмів, які допоможуть адаптуватися до мінливості ландшафту фінансового ринку без жертвування фундаментальними принципами безпеки та захисту споживачів. Основна увага приділяється питанням регулювання, кібербезпеки, доступності фінансових послуг та їх впливу на соціально-економічний розвиток країни. В статті висвітлено, що належне використання та інтеграція FinTech може підвищити ефективність економічних процесів, сприяти фінансовій інклюзії та стимулювати економічний ріст, але також потребує вдосконалення механізмів регулювання та контролю. Тим не менш, переваги, які пропонує FinTech для національних економік, не можна ігнорувати. Ці технології відкривають нові горизонти для мікрофінансування, розширення доступу до банківських послуг для недостатньо обслуговуваних населених пунктів та підтримки інноваційних стартапів. Додатково, стаття висвітлює роль глобалізації у поширенні фінансових технологій та взаємодії між національними та міжнародними ринками. Аналізується, як FinTech може впливати на конкурентоспроможність національних банків та фінансових установ в умовах постійно змінного глобального ринку. Також в статті розглядається соціальний вимір фінансових технологій, зокрема їхній вплив на створення робочих місць, професійну підготовку та перепідготовку кадрів, а також на формування нового споживчого досвіду в сфері фінансових послуг. Висновки статті наголошують на важливості балансу між інноваціями та стабільністю, підкреслюючи роль урядових структур та приватного сектору у формуванні ефективного, безпечного та інклюзивного FinTech-середовища. Автори закликають до активної співпраці всіх зацікавлених сторін для забезпечення позитивного впливу фінансових технологій на національну економіку, при цьому усвідомлюючи можливі ризики та виклики.

Посилання

Jovovic Vucinic М. Fintech and Financial Stability Potential Influence of FinTech on Financial Stability, Risks and Benefits. Journal of Central Banking Theory and Practice. Montenegro. 2020. № 2. P. 43–66. DOI: https://sciendo.com/pdf/10.2478/jcbtp-2020-0013

Воробйов В. Фінтех змінить уявлення про ринок фінансових послуг у майбутньому. Юридична газета online. 2020. № 11. URL: https://yur-gazeta.com/interview/finteh-zminit-uyavlennya-pro-rinokfinansovih-poslug-u-maybutnomu.html.

UA.NEWS (2020), Діденко C. Цифровізоване майбутнє: розвиток глобального та українського фінтех-ринку. URL: https://ua.news/ua/tsyfrovyzovannoe-budushhee-razvytye-globalnogo-yukraynskogo-fynteh-rynka.

Васильчак С.В., Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2017. № 76. С. 19–25.

Пальчевський І. Фінтех прилаштовується до банків. Financial Club. 26.02.2018. URL: https://finclub.net/ua/analytics/fintekh-prylashtovuietsia-do-bankiv.html

FinTech в Україні: чому потрібно розвивати ринок фінансових технологій? URL: http://evris.law/uk/stattja-fintech-vukraini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-finansovih-tehnologij.

НБУ (2020), “Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року”. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025

Jovovic Vucinic M. (2020) Fintech and Financial Stability Potential Influence of FinTech on Financial Stability, Risks and Benefits. Journal of Central Banking Theory and Practice. Montenegro. № 2. P. 43–66. DOI: https://sciendo.com/pdf/10.2478/jcbtp-2020-0013

Vorobiov V. (2020) Fintekh zminyt uiavlennia pro rynok finansovykh posluh u maibutnomu [Fintech will change the perception of the financial services market in the future]. Yurydychna hazeta online. № 11. Available at: https://yur-gazeta.com/interview/finteh-zminit-uyavlennya-pro-rinokfinansovih-poslug-u-maybutnomu.html.

UA.NEWS (2020) Didenko C. Tsyfrovizovane maibutnie: rozvytok hlobalnoho ta ukrainskoho fintekh-rynku [Digitized future: development of the global and Ukrainian fintech market]. Available at: https://ua.news/ua/tsyfrovyzovannoe-budushhee-razvytye-globalnogo-yukraynskogo-fynteh-rynka.

Vasylchak S.V., Kunytska-Iliash M.V., Dubyna M.P. (2017) Vykorystannia kryptovaliut v suchasnykh ekonomichnykh systemakh Ukrainy [The use of cryptocurrencies in modern economic systems of Ukraine]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho. № 76. P. 19–25.

Palchevskyi I. Fintekh prylashtovuietsia do bankiv [Fintech adapts to banks]. Financial Club. 26.02.2018. Available at: https://finclub.net/ua/analytics/fintekh-prylashtovuietsia-do-bankiv.html

FinTech v Ukraini: chomu potribno rozvyvaty rynok finansovykh tekhnolohii? [FinTech in Ukraine: why is it necessary to develop the market of financial technologies?]. Available at: http://evris.law/uk/stattja-fintech-vukraini-chomu-potribno-rozvivati-rinok-finansovih-tehnologij.

NBU (2020), “Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku” [NBU (2020), "Fintech development strategy in Ukraine until 2025"]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Бобришев, Є. (2023). ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-96
Розділ
ЕКОНОМІКА