ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНА БУДОВА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

  • Леся Каганець-Гаврилко Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0002-2800-1465
Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, природно-ресурсний потенціал, людський потенціал, історико-культурний потенціал, підприємництво, інфраструктура

Анотація

У статті досліджується структура туристично-рекреаційного потенціалу як соціально-економічної категорії на основі використання системного підходу. Туристично-рекреаційний пропонується розглядати як комплексне поняття, що включає, насамперед, природно-рекреаційний, людський та історико-культурний потенціал, у складі яких слід виокремлювати такі важливі компоненти, як екологічний та підприємницький потенціал, що відіграють передову роль у розвитку туристично-рекреаційної сфери та ефективного функціонування ринкової економіки. В ході дослідження значна увага відводиться систематизації та структуруванню видів підприємницької діяльності та суб’єктів господарювання туристично-рекреаційної сфері. Важлива роль також приділена вивченню принципів функціонування туристично-рекреаційної сфери, а також аналізу умов та середовища функціонування суб’єктів господарювання, зокрема соціально-економічних, політичних, фінансово-економічних та інвестиційних передумов, наявність розвиненої дорожньої, комунікаційної та інших видів інфраструктури.

Посилання

Огієнко А.В., Огієнко М.М. Теоретичні засади дослідження туристично-рекреаційного потенціалу. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 1(75). С. 31¬37. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_75_1_2020_ukr/1_75_1_2020.pdf#page=31

Жулавський А.Ю., Гордієнко В.П. Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин. Вісник НАН України. 2013. № 4. С. 1¬11 URL: http://nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2001-04/6.htm 22.01.2013

Руденко Л., Лісовський С. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання. Вісник НАН України. 2001. № 4. С. 20¬32.

Завадських Г.М. Природно-ресурсний потенціал України та його економічна оцінка. Регіональна економіка. 2001. URL: https://elib.tsatu.edu.ua/dep/feb/ptbd_2/page8.html

Папп В.В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 17¬22. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2015/4.pdf

Матеюк О.П., Білецька Г.А., Дячук А.О., Єфремова О.О. Оцінка екотуристичного потенціалу Хмельницької області як складової сталого розвитку регіону. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 235¬240 URL: http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/9160/1/%d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%ae%d0%9a.pdf

Яковенко Р.В. Людський капітал та людський потенціал. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. № 24. С. 188¬196. URL: https://core.ac.uk/reader/55293750#page=186

Наука і молодь в ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 грудня 2017 року). Полтава : ПУЕТ, 2017. 673 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7149/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_01.12.17.pdf#page=370

Ажажа М.А. Інтелектуалізація економіки: інноваційний і людський потенціал в умовах глобалізації. 2008. С. 11¬1. URL: https://vlp.com.ua/files/02_34.pdf

Теленик С. Інфраструктурний потенціал держави як правова категорія. Теорія держави і права. 2020. № 1. С. 176-184. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/33.pdf

Мельниченко С., Глушко В. Просування туристичних послуг на ринок в постпандемічний та післявоєнний періоди: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект», Чернівці, 2022. С. 173¬177.

Ohijenko, A.V., Ohijenko, M.M. (2007) Teoretychni zasady doslidzhennia turystychno-rekreatsiinoho potentsialu. [Theoretical principles of the research of tourist and recreational potential]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1, pp. 31¬37.

Zhulavskyi, A.Yu., Hordiienko, V.P. (2013). Pryrodno-resursnyi potentsial rehionu v systemi ekonomichnykh vidnosyn. [Natural resource potential of the region in the system of economic relations]. Visnyk NAN Ukrainy, vol. 4, pp. 1¬11.

Rudenko, L., Lisovskyi, S. (2001). Pryrodno-resursnyi potentsial ekonomichnoho zrostannia. [Natural resource potential of economic growth]. Visnyk NAN Ukrainy, vol. 4, pp. 20¬32.

Zavadskykh, H.M. (2001). Pryrodno-resursnyi potentsial Ukrainy ta yoho ekonomichna otsinka. [Natural resource potential of Ukraine and its economic assessment]. Rehionalna ekonomika. Retrieved from https://elib.tsatu.edu.ua/dep/feb/ptbd_2/page8.html

Papp, V.V. (2015). Silskyi zelenyi turyzm yak priorytetnyi napriam rozvytku silskykh terytorii Ukrainy. [Rural green tourism as a priority direction for the development of rural areas of Ukraine]. Ahrosvit, vol. 18, pp.17¬22. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/18_2015/4.pdf

Mateiuk, O.P., Biletska, H.A., Diachukk, A.O. & Yefremova, O.O. (2020). Otsinka ekoturystychnoho potentsialu Khmelnytskoi oblasti yak skladovoi staloho rozvytku rehionu. [Assessment of ecotourism potential of Khmelnytskyi region as a component of sustainable development of the region]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, pp. 235-240. Retrieved from http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/9160/1/%d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%ae%d0%9a.pdf

Yakovenko, R.V. (2013). Liudskyi kapital ta liudskyi potentsial. [Human capital and human potential]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 24, pp. 188¬196. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/55293750#page=186

Nauka i molod v XXI storichchi (2017). Zbirnyk tez dopovidei III Mizhnarodnoi molodizhnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii. Poltava: PUET, 673 p. Retrieved from http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7149/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_01.12.17.pdf#page=370

Azhazha, M.A. (2008). Intelektualizatsiia ekonomiky: innovatsiinyi i liudskyi potentsial v umovakh hlobalizatsii. [Intellectualization of the economy: innovative and human potential in the conditions of globalization]. pp. 11¬17. Retrieved from https://vlp.com.ua/files/02_34.pdf

Telenyk, S. (2020). Infrastrukturnyi potentsial derzhavy yak pravova katehoriia [Infrastructural potential of the state as a legal category]. Teoriia derzhavy i prava, vol. 1, pp. 176-184. Retrieved from http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/33.pdf

Melnychenko, S., Hlushko, V. (2022). Prosuvannia turystychnykh posluh na rynok v postpandemichnyi ta pisliavoiennyi periody [Promotion of tourist services to the market in the post-pandemic and post-war periods]. Upravlinnia rozvytkom sfery hostynnosti: rehionalnyi aspekt. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Chernivtsi, pp. 173¬177.

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Каганець-Гаврилко, Л. (2023). ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТНА БУДОВА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-24