ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: аграрний сектор, управління, маркетинг, продовольча безпека, війна

Анотація

У статті відзначено проблематику аграрного виробництва в умовах воєнного стану України та його вплив на торгівельну діяльність агробізнесу при реалізації сільськогосподарської продукції. Акцентовано на необхідності подолання турбулентності мікро та макросередовищ, спричинених військовою агресією рф проти України, які мають значний вплив на стратегічну діяльність аграрного сектора держави, як ключової ланки у забезпеченні продовольчої безпеки не лише українського народу, але й усього світу. Наголошено на необхідності впровадження інтегрованої маркетингової системи управління в аграрних підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування в умовах викликів та обмежень. Виділено основні положення концепції комплексу маркетингу та визначенні оптимальні елементи маркетингової системи управління, яка сприятиме зміцненню позицій конкурентоздатності аграрних підприємств і ефективності реалізації власної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках збуту.

Посилання

Багорка М.О., Кадирус І.Г. Упровадження маркетингової концепції управління в практичну діяльність аграрних підприємств. Держава та регіони. 2021. №1. С. 42–47.

Красноруцький О.О., Данько Ю.І. Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія. Харків : Майдан, 2009. 262 с.

Мовчанюк А.В., Дяченко М.І. Аграрний сектор України в умовах війни. Ефективна економіка. 2023. № 2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1154/1163 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.32

Національна рада з відновлення України від наслідків війни «Проект Плану відновлення України» / Матеріали робочої групи «Нова аграрна політика». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/ new-agrarianpolicy.pdf

Тарасюк А.В. Шляхи вдосконалення управління маркетингової діяльністі аграрних підприємств. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 103¬110.

Україна та глобальна продовольча безпека в умовах війни URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalna-prodovolcha-bezpeka-v-umovakh-viyny

Bagorka, M., & Kadyrus, I. (2021). Uprovadzhennia marketynhovoi kontseptsii upravlinnia v praktychnu diialnist ahrarnykh pidpryiemstv. [Implementation of the marketing concept of management in the practical activity of agrarian enterprises]. Derzhava ta rehiony. - State and regions, 1, 42¬47. [in Ukrainian].

Krasnorutsky O., & Danko Yu. (2009). Rozvytok marketynhu na rynku ahroprodovolchoi produktsii Ukrainy [Development of marketing in the market of agro-food products of Ukraine]. Kharkiv : Maidan [in Ukrainian].

Movchaniuk, A., & Diachenko, M. (2023). Ahrarnyi sektor Ukrainy v umovakh viiny. [The agricultural sector of Ukraine in the conditions of war]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 2, Retrieved from: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1154/1163 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.32 [in Ukrainian].

Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny «Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy» / Materialy robochoi hrupy «Nova ahrarna polityka». [National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War "Project of the Recovery Plan of Ukraine" / Materials of the working group "New Agrarian Policy"]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/new-agrarianpolicy.pdf

Tarasyuk, A. (2019). Shliakhy vdoskonalennia upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu ahrarnykh pidpryiemstv. [Ways of improving the management of marketing activities of agricultural enterprises]. Ekonomika APK. – The Economy of agro-industrial complex, 8, 103¬110 [in Ukrainian].

Ukraina ta hlobalna prodovolcha bezpeka v umovakh viiny [Ukraine and global food security in conditions of war]. Retrieved from https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalna-prodovolcha-bezpeka-v-umovakh-viyny

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Мовчанюк, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ