ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ЇХ РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: витрати, витрати виробництва, економічна ефективність, сільське господарство, ринок

Анотація

У статті висвітлено теоретичні основи визначення сутності виробничих витрат, вплив формування виробничих витрат на економічну ефективність під час виробництва сільськогосподарської продукції. Відзначено багатогранність поняття виробничих витрат, як системи впливу на цілеспрямованість управління формування витратами, їх видів, місця, здійснення постійного контролю за їх рівнем. Розкрито підходи до класифікації виробничих витрат, проаналізовано умови формування витрат на виробництво, визначенні чинники, які мають вплив на величину виробничих витрат, виокремлено зовнішні та внутрішні чинники формування витрат у сільську господарстві. Розглянуті складові витрат що характеризують умови та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та обґрунтовані підходи до їх зниження, як невід’ємної частини в підвищенні ефективності функціонування виробництва.

Посилання

Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. Київ : КНЕУ, 2002. 626 с.

Грещак М.Г. Гордієнко В.М., Коцюба О.С. Управління витратами. Київ : КНЕУ, 2008. 264 c.

Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. Київ : КНЕУ, 1998. 264 с.

Економічна енциклопедія. / за ред. С.В. Мочерний. Київ : Академія, 2000. Т.1 864 с.

Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М., Ткаченко О.В. Історія економічних учень. Київ : КНЕУ, 1999. 562 c.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и політика. Москва : Республика, 1993. 399 с.

Шим Дж.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент. Москва : Филинъ, 1996. 400 с.

Andriychuk, V. (2002) Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of agricultural enterprises]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Greshchak, M., Gordienko, V. & Kotsyuba, O. (2008) Upravlinnia vytratamy [Cost management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Demyanenko, S. (1998) Menedzhment vyrobnychykh vytrat u sil's'komu hospodarstvi [Production cost management in agriculture]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Mocherny, S. (2000) Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Kyiv: Academy. (in Ukrainian)

Korniychuk, L., Tatarenko, N., Lieutenant, A. & Tkachenko, O. (1999) Istoriia ekonomichnykh uchen' [History of economics]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

McConnell, K., Brew, S. (1993) Ekonomyks: pryntsypy, problemy y polityka [Economics: principles, problems and policies]. Moscow: Republic. (in Russian)

Shim, J., Siegel, D. (1996) Finansovyj menedzhment [Financial management]. Moscow: Filin. (in Russian)

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Мовчанюк, А. (2021). ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ЇХ РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ