СУБ’ЄКТИВНА БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Юрій Когатько Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України https://orcid.org/0000-0003-3392-9783
Ключові слова: суб’єктивна бідність, динаміка бідності, бідність в Україні, самооцінка бідності, самооцінка задоволення потреб

Анотація

Стаття присвячена аналізу суб'єктивної бідності в Україні. Динаміку цього явища було оцінено, звертаючи увагу на показники «рівень бідності за самовизначенням» і «ступінь задоволення потреб». В статті оцінено вплив подій, таких як світова економічна криза кінця 2008 року, Революція Гідності і війна з росією, а також коронавірусна криза, на сприйняття бідності і ступінь задоволення основних потреб в українському суспільстві. Виокремлено важливість дослідження суб'єктивної бідності з різних точок зору, включаючи соціально-економічні, психологічні та політичні аспекти. У ході дослідження було встановлено, що загалом, період від 2007 до 2008 року відзначився найнижчими рівнями суб'єктивної бідності. Також було виявлено покращення ситуації, яке розпочалося вже після 2016 року. У першому випадку, це покращення може бути пов'язане з періодом стабільного економічного зростання та покращенням економічної ситуації в країні. У другому випадку, це може вказувати на певний оптимізм, що наступив після політичних та соціальних турбулентностей.

Посилання

Лібанова, Е. (2020). Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань: «Сочінський М.М.». 456 с. URL: https://idss.org.ua/arhiv/Бідність%20населення%20України%20методологія,%20методика%20та%20практика%20аналізу.pdf

Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності, Наказ № 827/403/507/113/232 (2017) (Україна). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#Text

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів. (2022). Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Когатько, Ю. (2012). Зміни в рівні життя населення села і міста в 1980-2010 роках. Економічна та соціальна географія, (64), 77–86. URL: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-64/11%20Kohatko_77-87.pdf

Полякова, С. (2017). Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики. Демографія та соціальна економіка, (3 (31)), 113–123. URL: https://dse.org.ua/arhcive/31/9.pdf

Черенько, Л., Полякова, С., Шишкін, В., Когатько, Ю., Васильєв, О., Заяць, В., Клименко, Ю., & Реут, А. (2020). Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАНУ. URL: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf

Шишкін, В. (2014). Статистична оцінка вікової нерівності за доходами. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, (157).

Полякова, С., & Когатько, Ю. (2023). Бідність українських пенсіонерів: довоєнна ситуація і вплив війни. Демографія та соціальна економіка, (52(2)), 92–109. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2023.02.092

Васильєв, О., & Когатько, Ю. (2015). Втрати у рівні та якості життя населення України внаслідок подій на Донбасі. Глобальні та національні проблеми економіки, (8). URL: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/10201.pdf#page=838

Libanova, E. (2020). Bidnistʹ naselennya Ukrayiny: Metodolohiya, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the population of Ukraine: methodology, methodology and practice of analysis]. Vydavets «Sochins'kyi M.M.». 456 p. Retrieved from: https://idss.org.ua/arhiv/Бідність%20населення%20України%20методологія,%20методика%20та%20практика%20аналізу.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Metodyky kompleksnoyi otsinky bidnosti [About approval of a comprehensive poverty assessment methodology], Nakaz № 827/403/507/113/232 (2017) (Ukrayina). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-17#Text. [in Ukrainian].

Samootsinka domohospodarstvamy Ukrayiny rivnya svoyih dokhodiv [Self-esteem of households of Ukraine the level of their income]. (2022). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian].

Kohatko, Yu. (2012). Zminy v rivni zhyttia naselennia sela i mista v 1980-2010 rokakh [Changes in the standard of living of the population of the village and the city in 1980¬2010]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia - Economic and social geography, (64), 77–86. Retrieved from: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-64/11%20Kohatko_77-87.pdf [in Ukrainian].

Polyakova, S. (2017). Bidnistʹ litnikh lyudey v Ukrayini: osnovni tendentsiyi ta rekomendatsiyi do polityky [Elderly Poverty in Ukraine: Basic Trends and Recommendations for Policy]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, (3 (31)), 113–123. Retrieved from: https://dse.org.ua/arhcive/31/9.pdf [in Ukrainian].

Cherenko, L., Polyakova, S., Shyshkin, V., Kohatko, Yu., Vasylyev, O., Zayats, V., Klymenko, Yu., & Reut, A. (2020). Vplyv koronavirusnoyi kryzy na bidnistʹ: pershi naslidky dlya Ukrayiny [Influence of coronavirus crisis on poverty: The first consequences for Ukraine].Instytut demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhenʹ im. M.V.Ptukhy NANU. Retrieved from: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf [in Ukrainian].

Shyshkin, V. (2014). Statystychna otsinka vikovoyi nerivnosti za dokhodamy [Statistical assessment of age inequality by income]. Visnyk Kyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika - Bulletin of the Kiev National University Taras Shevchenko. Series: Economics, (157). [in Ukrainian].

Polyakova, S., & Kohatko, Yu. (2023). Bidnistʹ ukrayinskykh pensiyoneriv: dovoyenna sytuatsiya i vplyv viyny [Poverty of Ukrainian pensioners: pre-war situation and influence of war]. Demohrafiya ta sotsialna ekonomika - Demography and social economy, (52(2)), 92–109 DOI: https://doi.org/10.15407/dse2023.02.092 [in Ukrainian].

Vasylʹyev, O., & Kohatko, Yu. (2015). Vtraty u rivni ta yakosti zhyttya naselennya Ukrayiny vnaslidok podiy na Donbasi [Losses in the level and quality of life of the population of Ukraine as a result of events in the Donbass]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky - Global and National Economy Problems, (8). Retrieved from: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/10201.pdf#page=838 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Когатько, Ю. (2023). СУБ’ЄКТИВНА БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-26
Розділ
ЕКОНОМІКА