ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

  • Ольга Мащенко Класичний приватний університет
  • Ольга Шушко Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Ключові слова: економічна безпека, економічна експертиза, національна економіка, державний контроль

Анотація

За результатами дослідження встановлено, що питання економічної експертизи – є не достатньо вивченим в Україні, але практичні ситуації доводять окремі переваги та недоліки даного засобу контролю. Констатовано, що існують наступні види експертних досліджень, які можуть бути проведені в межах реалізації заходів проведення економічної експертизи: планово-економічна; фінансова-аналітична; фінансово-кредитна; судово-бухгалтерська; податкова. Економічна експертиза – є невід’ємним елементом сучасної економічної безпеки національної економіки, який дозволяє протистояти економічній злочинності та застосовувати спеціальні заходи щодо нейтралізації або ліквідації зовнішніх та внутрішніх загроз. Застосування економічної експертизи створює засади для використання механізмів профілактичної та попереджувальної діяльності. Розглянуто фактори, які впливають на процедуру проведення економічної експертизи, серед яких виділено: інформаційне забезпечення проведення експертизи; суспільна потреба в існуванні незалежного інституту економічної експертизи в сфері економічних відносин; наявність механізмів, принципів, методів та законів, які забезпечують функціонування категорії «економічна експертиза». Розглянуто існуючи методики проведення судово-економічної експертизи як форми державного контролю. Серед видів несудової експертизи виділено наступні методи: гіпотетичних припущень, методи взаємозв’язку балансових показників, метод моделювання, а також, методи, що враховують сукупні ризики при застосуванні того чи іншого методу несудової експертизи. Зроблено висновки, що усі методи мають певний рівень похибки, що на практиці виглядає: по-перше, як гіпотетичні припущення експерта, які призводять до зниження достовірності висновків, по-друге, як обмеженість фахівця у виборі методик експертизи.

Посилання

Мішина І.Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01; Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2007. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124010711

Саєнко О.С. Зміцнення економічної безпеки як чинник ефективного функціонування економічної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01; Одес. держ. екон. ун-т. Одеса, 2010. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100525000411

Шуршин В.О. Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05; Рада по вивч. продуктивних сил України НАН України. Київ, 2009. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100426002067

Камишникова Е.В. Методи оцінки економічної безпеки промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Приазов. держ. техн. ун-т. Маріуполь, 2010. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100830000345

Чаговець Л.О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11; Харк. нац. екон. ун-т. Харків, 2010. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100525000659

Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза : навчальний посібник. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. 232 с.

Пашинська І.І. Концептуальні основи судово-економічної експертизи / І.І. Гашинська: Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2013. № 1. С. 296–298.

Судово-економічна експертиза та напрямки: офіційний веб-сайт Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. URL: https://ondise.minjust.gov.ua/sudovo-ekonomichna-ekspertiza-ta-napryamki-%D1%97%D1%97-doslidzhennya/

Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні. Економіка та держава. 2013. № 1. С. 80–83.

Світлоока В.Ф. Оцінювання економічного ефекту та впливу на економічну захищеність від впровадження вдосконалень інституту економічної експертизи. Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. 2014. Вип 6. Ч. 2. С. 54–57.

Федчишина В.В. Щодо окремих аспектів податкової експертизи. Фінансове право. 2016. № 1 (35). С. 38–42.

Про судову експертизу: Закон від 25.02.1994 р. № 4038-XII / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-12

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ від 08.10.1998р. № 53/5 / Міністерство юстиції України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0705-98

Податковий кодекс України (зі змінами та доповненнями) : Закон від 02 грудня 2010 р. № 2755-VІ / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Голяш І.Д., Романів С.Р. Використання методу гіпотетичних припущень у судово-економічній експертизі. Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів сьогодення : зб. мат-лів Всеукр. науково-практ. конференції (м. Київ, 13-14 січня 2017 р.). Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. С. 87–90.

Євдокіменко С.В. Судово-економічна експертиза: теоретико-методологічні засади і практика реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. : 12.00.09; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 44 с.

Реєстр методик проведення судових експертиз: Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: http://rmpse.minjust.gov.ua/page/1

Кир’янова З.В., Сєдова Є.І. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2013. 429 с

Дерій В.А. Дема Д.І. Економічна експертиза діяльності підприємств: Економіка та суспільство. 2017. № 11. С. 508–514. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/82.pdf

Перевозова І.В. Економічна експертиза як специфічна галузь знань: Економіка: реалії часу. 2013. № 3 (8). С. 97–05.

Капустник К.В., Хомутенко О.В. Застосування методу моделювання при виконанні судових економічних експертиз. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2013. Вип. 13. С. 427–432.

Кравченко О.О. Фінансове планування на основі сценарних прогнозів на залізничному транспорті : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.08; Нац. Академія наук України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2015. 635 с.

Mishyna I.H. (2007) Ekonomichna bezpeka v umovakh rynkovykh transformatsii [Economic security in conditions of market transformations]: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.01; Donets. nats. un-t. Donetsk, 20 s. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124010711

Saienko O.S. (2010) Zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky yak chynnyk efektyvnoho funktsionuvannia ekonomichnoi systemy [Zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky yak chynnyk efektyvnoho funktsionuvannia ekonomichnoi systemy]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.01; Odes. derzh. ekon. un-t. O., 20 s. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100525000411

Shurshyn V.O. (2009) Systema ekonomichnoi bezpeky rehionu: analiz ta perspektyvy [The system of economic security of the region: analysis and prospects]: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.05; Rada po vyvch. produktyvnykh syl Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv, 20 s. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100426002067

Kamyshnykova E.V. (2010) Metody otsinky ekonomichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv [Methods of assessing the economic security of industrial enterprises]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.04; Pryazov. derzh. tekhn. un-t. Mariupol, 20 s. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100830000345

Chahovets L.O. (2010) Modeli otsinky ta analizu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Models of assessment and analysis of economic security of the enterprise]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.11; Khark. nats. ekon. un-t. Kharkiv, 20 s. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100525000659

Ponikarov V.D. (2005) Sudovo-ekonomichna ekspertyza [Forensic economic examination]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv : VD "INZhEK", 232 s.

Pashynska I.I. (2013) Kontseptualni osnovy sudovo-ekonomichnoi ekspertyzy [Conceptual foundations of forensic economic examination]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. № 1. S. 296–298.

Sudovo-ekonomichna ekspertyza ta napriamky: ofitsiinyi veb-sait Odeskoho naukovo-doslidnoho instytutu sudovykh ekspertyz Ministerstva yustytsii Ukrainy [Forensic economic expertise and directions: the official website of the Odesa Research Institute of Forensic Expertise Ministry of Justice of Ukraine]. Available at: https://ondise.minjust.gov.ua/sudovo-ekonomichna-ekspertiza-ta-napryamki-%D1%97%D1%97-doslidzhennya/

Svitlooka V.F. (2013) Zahrozy ekonomichnii bezpetsi krainy ta rol ekonomichnoi ekspertyzy v yikh zmenshenni. Ekonomika ta derzhava. № 1. S. 80–83.

Svitlooka V.F. (2014) Otsiniuvannia ekonomichnoho efektu ta vplyvu na ekonomichnu zakhyshchenist vid vprovadzhennia vdoskonalen instytutu ekonomichnoi ekspertyzy [Assessment of the economic effect and impact on economic security from the implementation of improvements to the Institute of Economic Expertise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzh. un-tu. № 6(2). S. 54–57.

Fedchyshyna V.V. (2016) Shchodo okremykh aspektiv podatkovoi ekspertyzy [Regarding certain aspects of tax examination]. Finansove pravo. № 1 (35). S. 38–42.

Pro sudovu ekspertyzu: Zakon vid 25.02.1994 r. № 4038-XII / Verkhovna Rada Ukrainy [On forensic examination: Law of February 25, 1994 No. 4038-XII / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4038-12.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta Naukovo-Metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: Nakaz vid 08.10.1998r. № 53/5 / Ministerstvo yustytsii Ukrainy [On the approval of the Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and Scientific and Methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert studies: Order dated 08.10.1998. No. 53/5 / Ministry of Justice of Ukraine]. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0705-98

Podatkovyi kodeks Ukrainy (zi zminamy ta dopovnenniamy) : Zakon vid 02 hrudnia 2010 r. № 2755-VI / Verkhovna Rada Ukrainy. [Tax Code of Ukraine (as amended): Law dated December 2, 2010 No. 2755-VI / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Holiash I.D., Romaniv S.R. (2017) Vykorystannia metodu hipotetychnykh prypushchen u sudovo-ekonomichnii ekspertyzi [Using the method of hypothetical assumptions in forensic economic examination]: Prohnozuvannia ta modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh protsesiv sohodennia: zb. mat-liv Vseukr. naukovo-prakt. konferentsii (m. Kyiv, 13-14 sichnia 2017 r.). Kyiv: HO «Kyivskyi ekonomichnyi naukovyi tsentr». S. 87–90.

Ievdokimenko S.V. (2017) Sudovo-ekonomichna ekspertyza: teoretyko-metodolohichni zasady i praktyka realizatsii [Forensic economic examination: theoretical and methodological principles and implementation practice]: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk. : 12.00.09; MVS Ukrainy, Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 44 s.

Reiestr metodyk provedennia sudovykh ekspertyz: Ofitsiinyi sait Ministerstva yustytsii Ukrainy [Register of forensic examination methods: Official website of the Ministry of Justice of Ukraine]. Available at: http://rmpse.minjust.gov.ua/page/1

Kyrianova Z.V., Siedova Ye.I. (2013) Analiz finansovoi zvitnosti: navch. posib. [Analysis of financial statements: training. manual]. Kyiv: KNEU, 429 s.

Derii V.A., Dema D.I. (2017) Ekonomichna ekspertyza diialnosti pidpryiemstv [Economic expertise of enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo. № 11. S. 508–514. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/82.pdf

Perevozova I.V. (2013) Ekonomichna ekspertyza yak spetsyfichna haluz znan [Economic expertise as a specific field of knowledge]. Ekonomika: realii chasu. № 3 (8). S. 97–105.

Kapustnyk K.V., Khomutenko O.V. (2013) Zastosuvannia metodu modeliuvannia pry vykonanni sudovykh ekonomichnykh ekspertyz [Application of the modeling method in the performance of forensic economic examinations]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky, № 13. S. 427–432.

Kravchenko O.O. (2015) Finansove planuvannia na osnovi stsenarnykh prohnoziv na zaliznychnomu transportі [Financial planning based on scenario forecasts for railway transport]: dys. ... dokt. ekon. nauk : 08.00.08; Nats. Akademiia nauk Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti. Kyiv, 635 s.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Мащенко, О., & Шушко, О. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-71
Розділ
ЕКОНОМІКА