УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Ключові слова: процес розвитку товаровиробника, управління потенціалом розвитку, цифровізація бізнесу, діджитал-трансформація розвитку, пріоритети цифрової трансформації підприємства

Анотація

У статті розглядаються проблеми управління розвитком підприємства в умовах цифрової трансформації бізнесу. Розкрито зміст процесу діджиталізації як домінуючого чинника розвитку сучасного бізнесу. Досліджено специфічні особливості розвитку підприємства. Встановлено, що цифрова трансформація бізнесу є новою реальністю, яка потребує від бізнесу радикального перегляду бізнес-процесів та підходів до роботи з клієнтами. Обґрунтовано необхідність оптимізації стратегії розвитку суб’єкта господарювання, а також запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком підприємства та його потенціалом в умовах діджиталізації економіки. Сформульовано пріоритетні напрями цифрової трансформації підприємства у сучасних умовах.

Посилання

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. Випуск № 3 (19). С. 21–32.

Коробка С.В. Діджиталізація підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2021. Випуск 100. С. 88–96.

Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тенденції та перспективи розвитку авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Терлецька Ю.О., Блауш Л.С., Терентяк Д.П. Формування концепції розвитку підприємства на засадах ситуаційного управління. Молодий вчений. 2020. Вип. № 1(77). С. 265–269.

Цифрова трансформація бізнесу. SION. Patent. Tax. Law. 2022. URL: https://sion-ip.com/uk/blog/tsyfrova-transformatsiia-biznesu

Dubyna M., Kozlyanchenko O. (2019). Kontseptualʹni aspekty doslidzhennya sutnosti didzhytalizatsiyi ta yiyi roli v rozvytku suchasnoho suspilʹstva [Conceptual aspects of the study of the essence of digitization and its role in the development of modern society]. Problems and prospects of economics and management, vol. 3 (19), pp. 21–32.

Korobka S.V. (2021). Didzhytalizatsiya pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti [Digitization of entrepreneurial activity]. Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin.,vol. 100, pp. 88–96.

Kraus N.M., Holoborodʹko O.P., Kraus K.M. (2018). Tsyfrova ekonomika: tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku avanhardnoho kharakteru rozvytku [Digital economy: trends and perspectives of the avant-garde nature of development]. Efficient economy. no. 1. Available at: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Terletsʹka YU.O., Blaush L.S., Terentyak D.P. (2020). Formuvannya kontseptsiyi rozvytku pidpryyemstva na zasadakh sytuatsiynoho upravlinnya [Formation of the concept of enterprise development on the basis of situational management]. Young Scientist, vol. 1(77), pp. 265–269.

SION. Patent. Tax. Law (2022). Tsyfrova transformatsiia biznesu [Digital transformation of business]. Available at: https://sion-ip.com/uk/blog/tsyfrova-transformatsiia-biznesu/

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Терлецька, Ю. (2023). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-2
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ