АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОСЛУГ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: аналіз, воєнний стан, вантажні перевезення, переваги, недоліки, види транспорту

Анотація

Статтю присвячено розкриттю особливостей перевезень різними видами транспорту в умовах воєнного стану. Визначено переваги та недоліки вантажних перевезень різних видів транспорту. Побудовано діаграми зовнішньоекономічної діяльності морськими вантажоперевезеннями, вантажними перевезеннями морськими та річковими портами до 24 лютого 2022 року і після. Проаналізовано види послуг вантажоперевезень залізничним транспортом: експорт, імпорт, транзит, внутрішні перевезення. Зазначено, що зменшення кількості вантажних перевезень, безоплатне перевезення внутрішньо переміщених осіб, військових та гуманітарних вантажів, а також різке зростання ціни на паливо та ракетні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі призвели до вимушеного підвищення тарифів на послуги вантажних перевезень. Запропоновано покращення послуг вантажних перевезень, які можливо виконати в умовах війни.

Посилання

Шевченко В. Логістика війни. Як змінились вантажні перевезення в Україні. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/perevezennya-v-ukrajini-pid-chas-viyni-gumanitarni-vantazhi-obmezhennya-na-perevezennya-50231625.html

Вантажні перевезення: плюси та мінуси перевезень автомобілем. URL: https://zakarpattya.net.ua/News/225299-Vantazhni-perevezennia-pliusy-ta-minusy-perevezen-avtomobilem

Переваги та недоліки морського транспорту. Коли зважитися на морський транспорт? URL: https://omore.city/articles/189933/perevagi-ta-nedoliki-morskogo-transportu-koli-zvazhitisya-na-morskij-transport

Плюси і мінуси залізничних вантажних перевезень. URL: https://vikna.if.ua/cikavo/119375/view

Транспорт. Транспортне сполучення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/5593

Давидова І.В., Резніченко С.В. Договори перевезення: реалії воєнного часу. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 530–533.

Офіційна сторінка Адміністрації морських портів України/Ukraine Sea Ports Authority у Facebook. URL: https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/pfbid02o8XDSxRExkhpLR7dcBBWXtUVnqfFNd4V5WGHGqzSaHVMd8XcY8rWBtUcESMFFRJ7l?__cft__[0]=AZVLI9W3Sf5ISFioelX3hEtjV0Za_n07A51x2ocvPENkH0v_qIDqqvui7fPlcXp_r1FLbIs56VfizZAdgpYGfMCKYE0QrkFMfZu2rcho3F4Dsks1XYjLO3cVhYvUYFGfC51aggBGsorhRgJCRosRXki16_VyIO4_5PPYJzBR0E3bp1t0dDw2_spnI1EESfr0W0Q&__tn__=%2CO%2CP-R

Офіційний сайт Укрзалізниці. URL: https://www.uz.gov.ua

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.1999 р.

Wojsko: Kolej niezbędna dla obronności, spalinowe lokomotywy niezbędne. URL: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wojsko-kolej-niezbedna-dla-obronnosci-spalinowe-lokomotywy-niezbedne-111648.html

Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2022 р. № 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2022-%D0%BF#Text

Петровський Д. Залізниця у часи війни: як перейти від поїздки з муками до подорожей з комфортом. URL: https://www.unian.ua/economics/transport/zaliznicya-u-chasi-viyni-yak-pereyti-vid-pojizdki-z-mukami-do-podorozhey-z-komfortom-12094302.html

Експорт товарів у 2022 році зменшився на 35%, а імпорт на 19.6 %. URL: https://finbalance.com.ua/news/uryad-eksport-tovariv-u-2022-rotsi-zmenshivsya-na-35-a-import---na-196

Таран С., Яворницький П., Павицька Ю., Омельченко І., Бучко М. Аналіз торгівлі послугами між Україною та ЄС в рамках ПВЗВТ. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/11/Final-DCFTA-services-2021-11-11.pdf

Мінінфраструктури спрощує отримання ліцензії на основні види автомобільних перевезень від 06.04.2022 р. Урядовий портал. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mininfrastrukturi-sproshchuye-otrimannya-licenziyi-na-osnovni-vidi-avtomobilnih-perevezen

Угода між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-22#Text

Про затвердження Правил перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом: Наказ Мінінфраструктури від 15.04.2022 р. № 220. URL: https://document.vobu.ua/doc/13370

Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2022 р. Державна авіаційна служба України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik 2018/zvit2022/Zvit_avia_2022.pdf

«Європейський зелений курс» та залізниця: як зробити ринок вантажних перевезень України більш «зеленим». URL: https://brdo.com.ua/analytics/21368/

Томчук О.Ф., Маньківський Ю.Р. Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 31. С. 67–75.

Shevchenko, V. Lohistyka viiny. Yak zminylys vantazhni perevezennia v Ukraini [How freight transportation in Ukraine has changed]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/perevezennya-v-ukrajini-pid-chas-viyni-gumanitarni-vantazhi-obmezhennya-na-perevezennya-50231625.html [in Ukrainian]

Vantazhni perevezennia: pliusy ta minusy perevezen avtomobilem [Freight transportation: pros and cons of transportation by car]. Available at: https://zakarpattya.net.ua/News/225299-Vantazhni-perevezennia-pliusy-ta-minusy-perevezen-avtomobilem [in Ukrainian]

Perevahy ta nedoliky morskoho transportu. Koly zvazhytysia na morskyi transport? [Advantages and disadvantages of sea transport. When to decide on sea transport?]. Available at: https://omore.city/articles/189933/perevagi-ta-nedoliki-morskogo-transportu-koli-zvazhitisya-na-morskij-transport [in Ukrainian]

Pliusy i minusy zaliznychnykh vantazhnykh perevezen [Pros and cons of rail freight transportation]. Available at: https://vikna.if.ua/cikavo/119375/view [in Ukrainian]

Transport. Transportne spoluchennia [Transport. Transport connection]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/node/5593 [in Ukrainian]

Davydova, I.V., & Reznichenko, S.V. (2022). Dohovory perevezennia: realii voiennoho chasu [Transportation contracts: realities of wartime]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, no 7, pp. 530–533. [in Ukrainian]

Ofitsiina storinka Administratsii morskykh portiv Ukrainy/Ukraine Sea Ports Authority u Facebook [Official page of the Administration of Seaports of Ukraine/Ukraine Sea Ports Authority u Facebook]. Available at: https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/pfbid02o8XDSxRExkhpLR7dcBBWXtUVnqfFNd4V5WGHGqzSaHVMd8XcY8rWBtUcESMFFRJ7l?__cft__[0]=AZVLI9W3Sf5ISFioelX3hEtjV0Za_n07A51x2ocvPENkH0v_qIDqqvui7fPlcXp_r1FLbIs56VfizZAdgpYGfMCKYE0QrkFMfZu2rcho3F4Dsks1XYjLO3cVhYvUYFGfC51aggBGsorhRgJCRosRXki16_VyIO4_5PPYJzBR0E3bp1t0dDw2_spnI1EESfr0W0Q&__tn__=%2CO%2CP-R [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Ukrzaliznytsi [Official website of Ukrzaliznytsia]. Available at: https://www.uz.gov.ua [in Ukrainian]

Pro humanitarnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 22.10.1999 r. [Law of Ukraine «On humanitarian aid»]. [in Ukrainian]

Wojsko: Kolej niezbędna dla obronności, spalinowe lokomotywy niezbędne. Available at: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wojsko-kolej-niezbedna-dla-obronnosci-spalinowe-lokomotywy-niezbedne-111648.html

Pro osoblyvosti zdiisnennia humanitarnoi dopomohy, yaka perevozytsia zaliznychnym transportom v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.03.2022 r. № 379 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the peculiarities of the implementation of humanitarian aid transported by railway transport in conditions of martial law»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Petrovskyi, D. Zaliznytsia u chasy viiny: yak pereity vid poizdky z mukamy do podorozhei z komfortom. [Railways in times of war: how to go from a journey of agony to travel in comfort]. Available at: https://www.unian.ua/economics/transport/zaliznicya-u-chasi-viyni-yak-pereyti-vid-pojizdki-z-mukami-do-podorozhey-z-komfortom-12094302.html [in Ukrainian]

Eksport tovariv u 2022 rotsi zmenshyvsia na 35%, a import na 19.6 %. [Export of goods in 2022 decreased by 35%, and import by 19.6%]. Available at: https://finbalance.com.ua/news/uryad-eksport-tovariv-u-2022-rotsi-zmenshivsya-na-35-a-import---na-196 [in Ukrainian]

Taran, S., Yavornytskyi, P., Pavytska, Yu., Omelchenko, I., & Buchko, M. Analiz torhivli posluhamy mizh Ukrainoiu ta YeS v ramkakh PVZVT. [Analysis of trade in services between Ukraine and the EU within the framework of the FTAA]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/11/Final-DCFTA-services-2021-11-11.pdf [in Ukrainian]

Mininfrastruktury sproshchuie otrymannia litsenzii na osnovni vydy avtomobilnykh perevezen vid 06.04.2022 r. [The Ministry of Infrastructure simplifies obtaining a license for the main types of road transport from April 6, 2022]. Uriadovyi portal. 2022. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/mininfrastrukturi-sproshchuye-otrimannya-licenziyi-na-osnovni-vidi-avtomobilnih-perevezen [in Ukrainian]

Uhoda mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom pro vantazhni perevezennia avtomobilnym transportom. [Agreement between Ukraine and the European Union on freight transportation by road]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-22#Text [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Pravyl perevezennia vantazhiv, pasazhyriv i bahazhu vnutrishnim vodnym transportom: Nakaz Mininfrastruktury vid 15.04.2022 r. № 220. [Order of the Ministry of Infrastructure «On the approval of the Rules for the transportation of cargo, passengers and luggage by inland water transport»]. Available at: https://document.vobu.ua/doc/13370 [in Ukrainian]

Zvit pro diialnist Derzhavnoi aviatsiinoi sluzhby Ukrainy za 2022 r. Derzhavna aviatsiina sluzhba Ukrainy. [Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2022]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik 2018/zvit2022/Zvit_avia_2022.pdf [in Ukrainian]

«Ievropeiskyi zelenyi kurs» ta zaliznytsia: yak zrobyty rynok vantazhnykh perevezen Ukrainy bilsh «zelenym». ["European Green Deal" and the railway: how to make the cargo transport market of Ukraine more "green"]. Available at: https://brdo.com.ua/analytics/21368 [in Ukrainian]

Tomchuk, O.F., & Mankivskyi, Yu.R. (2020). Porivniannia avtomobilnoho rynku Ukrainy i rozvynenykh krain YeS. [Comparison of the automotive market of Ukraine and developed EU countries]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 31, рр. 67–75.

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Томчук, О., & Головченко, Я. (2023). АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОСЛУГ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-90
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ