ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Ірина Колодяжна Приазовський державний технічний університет
  • Катерина Букріна Приазовський державний технічний університет
Ключові слова: фінансова стійкість, управління персоналом, кадрова політика, кадрове планування

Анотація

У статті розглянуто методологічні питання поліпшення фінансової стійкості підприємства за рахунок вдосконалення роботи з персоналом, сформульовано відповідну програму заходів. Така система спрямована на навчання управлінського та виробничого персоналу. Запропоновано окрему модель навчання для кожної категорії співробітників підприємства, яка включає можливість отримання необхідних знань, умінь для вирішення управлінських та виробничих завдань. Підвищену увагу приділено освоєнню методологічних аспектів та практичних прийомів маркетингового дослідження. Підкреслено важливість розроблення програм адаптації та наставництва, а також вдосконалення нематеріальної системи мотивації праці. Відображено організаційно-практичні підходи до формування механізму реалізації концепції управління персоналом та особливості здійснення кадрової політики на підприємствах.

Посилання

Гавкалова Н. Управління ефективністю менеджменту персоналу : монографія. Харків : вид-во ХНЕУ, 2011. 295 с.

Герасименко О. Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. № 7. С. 29–37.

Григор’єв Л. Управління персоналом і регулярний менеджмент. Робота сьогодні. 2015. № 5. С. 32–34.

Havkalova N. (2011) Upravlinnya efektyvnistyu menedzhmentu personalu [Managing the effectiveness of personnel management]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv : KhNEU. 295 p. (in Ukrainian).

Herasymenko O. (2015) Efektyvnist’ upravlinnya personalom na malomu pidpryyemstvi: indykatory stanu ta priorytetni napryamy pidvyshchennya [Efficiency of personnel management in a small enterprise: status indicators and priority directions of improvement]. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.]. Kyiv, no. 7, pp. 29–37.

Hryhor’yev L. (2015) Upravlinnya personalom i rehulyarnyy menedzhment. [Personnel Management and Regular Management] Robota s’ohodni. [Work Today], no. 5, pp. 32–34.

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Колодяжна, І., & Букріна, К. (2020). ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/27
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ