УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ключові слова: маркетинг, туризм, цифровізація, інновації, інформаційні системи, комунікаційні технології, система менеджменту туризму

Анотація

Доведено, що у сьогоднішніх реаліях туризм можна відновити лише за умов впровадження інноваційних технологій. Для того, щоб працювати на повну потужність, українські туристичні агенції шукають інноваційні шляхи розвитку та поступово відкривають можливості на європейському ринку та в інших країнах. Обґрунтовано, що впровадження цифрових технологій, таких як системи онлайн-бронювання, віртуальні тури та цифрові маркетингові платформи, полегшило туристам планування та бронювання подорожей до України. Наведено класифікацію орієнтирів науково-технічних розробок і досліджень у сфері інформаційних технологій туризму. Інновації є ключовим фактором в сфері туризму в умовах розвитку цифрових технологій. Визначено, що ефективна система і висока якість комунікації є умовою сталого розвитку туристичного підприємництва, підвищення його стандартів, а також успішності в сфері туризму.

Посилання

Глєбова А.О. Інноваційні технології в туризмі. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 2 (8). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm

Damianos G., Konstantopoulos C., Mastakas K., Pantziou G. Mobile recommender systems in tourism. Journal of Network and Computer Applications. 2014. Vol. 39. P. 319–333. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006

Tourist information system terms of use. Visitestonia.com. URL: https://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/estoniantouristboard/tourist-information-system-terms-ofuse

Байда Б. (2020). Формування інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму. Матеріали конференцій МЦНД, 61–63. DOI: https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v1.03

Морозов Д., Домашенко С., Каптюх Т. Інноваційна діяльність туристичних підприємств в умовах глобальної діджиталізації. Економіка та суспільство. 2023. № 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-15

Гуцол А. Інноваційні технології в туризмі. Сєвєродонецьк : ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. 343 с.

Кириченко С. Подорожі та війна: якою буде туріндустрія після перемоги. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436/

Лисюк Т., Ройко Л., Білецький Ю. Цифрові інноваційні технології у сфері туризму. Економіка та суспільство. 2023. № 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-36

Дворська І. Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління? URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952

Sakovska, O., Kozhukhivska, R., Kustrich, L., Gomeniuk, M., Podzihun, S. (2023). Improvement of the Marketing Management System of Tourism and Hospitality Industry Enterprises on the Basis of Innovations. In: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Impact of Artificial Intelligence, and the Fourth Industrial Revolution on Business Success. ICBT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 485. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08093-7_58

Малярчук Н.М. Сучасні тенденції розвитку основних видів туристичного підприємництва. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. № 2(62). С. 92–98. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-178-186

Malyarchuk N. Ensuring competitiveness of tourist business entities based on marketing approach. Economics, Finance and Management Review. 2021. № 2. Р. 164–172. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-2-164

7 трендів SEO-оптимізації сайту у 2023 році. 2023. URL: https://laba.ua/blog/3423-7-trendiv-seo-optimizaciji-saytu-u-2023

Ghljebova A.O. (2012) Innovacijni tekhnologhiji v turyzmi [Innovative technologies in tourism]. Ekonomika Upravlinnja. Innovaciji, vol. 2 (8). Available at: http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm

Damianos G., Konstantopoulos C., Mastakas K., Pantziou G. (2014) Mobile recommender systems in tourism. Journal of Network and Computer Applications, vol. 39, pp. 319–333. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006

Tourist information system terms of use. Visitestonia.com. Available at: https://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/estoniantouristboard/tourist-information-system-terms-ofuse

Bajda B. (2020) Formuvannja informacijno-komunikacijnoji platformy systemy menedzhmentu turyzmu [Formation of the information and communication platform of the tourism management system]. Materialy konferencij MCND, pp. 61–63. DOI: https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v1.03

Morozov D., Domashenko S., Kaptjukh T. (2023. Innovacijna dijaljnistj turystychnykh pidpryjemstv v umovakh ghlobaljnoji didzhytalizaciji [Innovative activities of tourist enterprises in the conditions of global digitalization]. Ekonomika ta suspiljstvo, vol. 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-15

Ghucol A. (2015). Innovacijni tekhnologhiji v turyzmi [Innovative technologies in tourism]. Sievierodonetsk: PP «Polighraf-Servis».

Kyrychenko S. Podorozhi ta vijna: jakoju bude turindustrija pislja peremoghy [Travel and war: what the tourism industry will look like after victory]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436/

Lysjuk T., Rojko L., Bilecjkyj Ju. (2023) Cyfrovi innovacijni tekhnologhiji u sferi turyzmu [Digital innovative technologies in the field of tourism]. Ekonomika ta suspiljstvo, vol. 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-36

Dvorsjka I. Turystychna ghaluzj pislja vijny: chy mozhlyva reanimacija ta antykryzove upravlinnja? [The tourism industry after the war: is resuscitation and anti-crisis management possible?]. Available at: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952

Sakovska O., Kozhukhivska R., Kustrich L., Gomeniuk M., Podzihu, S. (2023) Improvement of the Marketing Management System of Tourism and Hospitality Industry Enterprises on the Basis of Innovations. In: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Impact of Artificial Intelligence, and the Fourth Industrial Revolution on Business Success. ICBT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 485. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08093-7_58

Maljarchuk N.M. (2021) Suchasni tendenciji rozvytku osnovnykh vydiv turystychnogho pidpryjemnyctva [Modern trends in the development of the main types of tourism entrepreneurship]. Vcheni zapysky Universytetu "KROK", vol. 2(62), pp. 92–98. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-178-186

Malyarchuk N. (2021) Ensuring competitiveness of tourist business entities based on marketing approach. Economics, Finance and Management Review, vol. 2, pp. 164–172. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-2-164

7 trendiv SEO-optymizaciji sajtu u 2023 roci [7 SEO site optimization trends in 2023]. Available at: https://laba.ua/blog/3423-7-trendiv-seo-optimizaciji-saytu-u-2023

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Подзігун, С., Малярчук, Н., & Любивий, О. (2023). УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ В СФЕРІ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-49