ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ключові слова: капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, наука, освіта

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням пов’язаним з визначенням понять «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальна власність. Акцентовано увагу на специфічних особливостях розвитку інтелектуального капіталу. У процесі аналізу літературних джерел встановлено, що основою інтелектуального капіталу є навички та здібності співробітників, знання, інформація, люди, які мають знання та генерують інформацію. Автори стверджують, що інтелектуальна власність є лише частиною інтелектуального капіталу, а сама людина, її здібності, навички та досвід входять до складу інтелектуального капіталу. В статті наведено стадії виробництва та відтворення інтелектуального капіталу. Представлено співвідношення людського та інтелектуального капіталів, їх загальні та відмінні елементи.

Посилання

Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Київ : Знання, 2006. 431 с.

Бутнік-Сіверський О.Б. Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 4. С. 61–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_4_15

Волощук Л.О. Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний аналіз: збірник наукових праць. 2014. Т. 18. № 2. С. 87–94.

Давидова І.О. Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові роль системи зайнятості в цьому процесі. Бізнес Інформ. 2013. № 2. С. 177–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_ 2013_2_37

Захарчин Г.М. Управління знаннями в умовах розвитку цифрової економіки та інтелектуалізації суспільства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. Вип. 36. С. 76–80.

Калетнік Г.М., Коломієць Т.В. Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 7–19.

Ocean Tomo Releases Intangible Asset Market Value Study Interim Results for 2020. URL: https://www.prweb.com/releases/ocean_tomo_releases_intangible_asset_market_value_study_interim_results_for_2020/prweb17415530.htm (дата звернення 18.06.2023).

Bazylevych V.D. (2006). Intelektualna vlasnist [Intellectual property]. Kyiv: Znannia. pp. 431 [in Ukrainian]

Butnik-Siverskyi O.B. (2017). Intelektualnyi kapital yak faktor zabezpechennia ekonomichnoi stiikosti suchasnykh pidpryiemstv [Intellectual capital as a factor ensuring the economic stability of modern enterprises]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finances. Right, 4, 61–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_4_15 [in Ukrainian]

Voloshchuk L. O. (2014). Metodychni zasady ta problemy otsiniuvannia intelektualnoi skladovoi innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Methodological principles and problems of evaluating the intellectual component of innovative development of an industrial enterprise]. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats – Economic analysis: collection of scientific papers, 18. (2), 87–94. [in Ukrainian]

Davydova I.O. (2013). Realizatsiia intelektualnoho kapitalu: sutnist, skladovi rol systemy zainiatosti v tsomu protsesi [Implementation of intellectual capital: the essence, components, the role of the employment system in this process]. Biznes Inform – Business Inform, 2, 177–180. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_2_37 [in Ukrainian]

Zakharchyn H.M. (2021). Upravlinnia znanniamy v umovakh rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta intelektualizatsii suspilstva [Knowledge management in the conditions of the development of the digital economy and the intellectualization of society]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 36, 76–80. [in Ukrainian]

Kaletnik H.M., Kolomiiets T.V. (2020). Pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv APK na osnovi formuvannia i vykorystannia intelektualnoho kapitalu [Increasing the efficiency of the functioning of agro-industrial complex enterprises based on the formation and use of intellectual capital]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 4, 7–19. [in Ukrainian]

Ocean Tomo Releases Intangible Asset Market Value Study Interim Results for 2020. (date of application 18.06.2023). Available at: https://www.prweb.com/releases/ocean_tomo_releases_intangible_asset_market_value_study_interim_results_for_2020/prweb17415530.htm

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Турчіна, С., & Азаров, В. (2023). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-81
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ