УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОЮ КОМАНДОЮ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: проект, команда, проектний менеджмент, управління проектами, управління персоналом, проектна діяльність, лідерство

Анотація

У статті визначено основні характеристики, які впливають на формування ефективної команди для реалізації проекту. Досліджено етапи розвитку проектної команди. Аналізуючи інструменти управління персоналом в проекті, слід зазначити, що дана сфера управління завжди потребує особливої уваги, оскільки людський ресурс – є ключовим ресурсом в організації. Важливим для ефективної команди при проектній організації діяльності є правильний вибір передачі повноважень. Наведено управлінські навички керівника ефективної команди в проектній діяльності. Згідно із дослідженнями та спостереженнями доведено що, успішні команди використовують метод, що називається управлінням відхиленнями. Сформовано рекомендації щодо особливостей управління командою проекту, а також надання пропозицій з удосконалення даного процесу.

Посилання

Передало Х., Огерчук Ю. (2020). Про деякі сучасні аспекти управління командою проекту. Економіка та суспільство, (22). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-7

Shynkaruk L., Kubitskiy S., Dielini M. Features of personal management in project activity in modern conditions. Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management. Vol 88 No 3 (2020). DOI: https://doi.org/10.35340/2308-104X.2020.88-3-02

Маркасьян П. Як вибудувати ефективну команду однодумців? URL: https://hurma.work/blog/yak

COVID-19: The new reality for project and program management. KPMG, 20 May 2020. URL: https://home.kpmg/au/en/home/insights/2020/05/coronavirus-covid-19-project-program-management-new-reality.html.

Jeff Bezos Leadership Style and Management Analysis. URL: https://bohatala.com/jeff-bezos-leadership-style/

Філатов А. С. Особливості формування крос-функціональних команд для управління інноваційними проектами. Управління проектами та розвиток виробництва. 2010. № 3. С. 75–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2010_3_14

Шафранська Т.Ю., Задорожній І.І. Проектний менеджмент як специфічна галузь управління. URL: http://www.rusnauka.com/10_DN_2014/Economics/10_165298.doc.htm

Продіус О. І. Формування та управління командою проекту. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 10. С. 51–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_10_13

Jurgen Appelo Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. 2019 Р. 430.

Tracy B. How the Best Leaders Lead. New York. 2010. P 256.

Рамський, А., Гонтар, З., Казак, О., Подзігун, С., & Наумчук, К. (2023). Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), 256–264. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4074

Peredalo Kh., Ogherchuk Ju. (2020). Pro dejaki suchasni aspekty upravlinnja komandoju proektu [About some modern aspects of project team management]. Ekonomika ta suspiljstvo, vol. 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-7

Shynkaruk L., Kubitskiy S., Dielini M (2020). Features of personal management in project activity in modern conditions. Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management. Vol. 88 No 3. DOI: https://doi.org/10.35340/2308-104X.2020.88-3-02

Markasjjan P. Jak vybuduvaty efektyvnu komandu odnodumciv? [How to build an effective team of like-minded people?]. Available at: https://hurma.work/blog/yak

COVID-19: The new reality for project and program management. KPMG, 20 May 2020. Available at: https://home.kpmg/au/en/home/insights/2020/05/coronavirus-covid-19-project-program-management-new-reality.html

Jeff Bezos Leadership Style and Management Analysis. Available at: https://bohatala.com/jeff-bezos-leadership-style/

Filatov A.S. (2010) Osoblyvosti formuvannja kros-funkcionaljnykh komand dlja upravlinnja innovacijnymy proektamy [Peculiarities of the formation of cross-functional teams for the management of innovative projects]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, vol. 3, pp. 75–85. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2010_3_14]

Shafransjka T.Ju., Zadorozhnij I.I. Proektnyj menedzhment jak specyfichna ghaluzj upravlinnja [Project management as a specific branch of management]. Available at: http://www.rusnauka.com/10_DN_2014/Economics/10_165298.doc.htm

Prodius O.I. (2016) Formuvannja ta upravlinnja komandoju proektu [Formation and management of the project team]. Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Ekonomika. T. 21, Vol. 10. P. 51–55. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_10_13

Jurgen Appelo Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. 2019 R. 430.

Tracy B. How the Best Leaders Lead. New York. 2010. P. 256.

Ramsjkyj, A., Ghontar, Z., Kazak, O., Podzighun, S., & Naumchuk, K. (2023). Formuvannja bezpekovogho seredovyshha shljakhom minimizaciji neghatyvnogho vplyvu zaghroz u socialjno-ekonomichnij systemi [Formation of a safe environment by minimizing the negative impact of threats in the socio-economic system]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), 256–264. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4074

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Подзігун, С. (2023). УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОЮ КОМАНДОЮ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-84
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ