ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ НЕСТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

Ключові слова: персонал, управління персоналом, мотивація, тривожність, стресостійкість, нестійка економічна ситуація

Анотація

У статті проаналізовано систему управління персоналом в підприємстві за умов нестійкої економічної ситуації в країні, обґрунтовано важливість удосконалення роботи з працівниками для зниження рівня тривожності та підвищення стресостійкості. Досліджено зміни в трудовому законодавстві в Україні в умовах війни. Здійснено детальну характеристику структуризації цілей системи менеджменту персоналу за рівнями та описано пріоритетні питання з управління трудовими ресурсами. Проведено оцінку ефективності управління персоналом, встановлено, що в підприємстві не в повній мірі використовують наявний потенціал робітників та працівників апарату управління. Розроблено пропозиції щодо зростання продуктивності праці персоналу в умовах нестійкої економічної ситуації в країні за рахунок удосконалення системи мотивації, навчання та підвищення професійної підготовки працівників, активізації їх творчої діяльності, що дозволить підвищити рівень ефективності функціонування підприємства, створить фундамент для майбутнього розвитку.

Посилання

Хлєбнікова Т.М., Темченко О.В., Білінська О.П. Ефективність системи управління персоналом в умовах військових дій. Економіка та суспільство. 2023. № 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-66

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Менеджмент персоналу в умовах постпандемії та воєнного стану в Україні. Таврiйський науковий вiсник. 2022. № 12. С. 46–51.

Морозова М. Особливості управління персоналом. Економічний аналіз. 2022. № 3 (Т 32). С. 47–53.

Глущенко Л.Д., Пілявоз Т.М., Коваль Н.О. Управління персоналом у сучасній структурі управління підприємством. Економіка та суспільство. 2022. № 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-41

Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”: закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Трудові відносини в умовах воєнного стану: дайджест змін. ligazakon. 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/news/212674_trudov-vdnosini-v-umovakh-vonnogo-stanu-daydzhest-zmn

Khlebnikova T.M., Temchenko O.V., Bilinska O.P. (2023) Efektyvnist’ systemy upravlinnya personalom v umovakh viys’kovykh diy [The effectiveness of the personnel management system in the conditions of military operations]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-66.

Zhosan G.V., Kirichenko N.V. (2022) Menedzhment personalu v umovakh postpandemiyi ta voyennoho stanu v Ukrayini [Personnel management in post-pandemic and martial law conditions in Ukraine]. Tavriyskyy naukovyy visnyk, no. 12, pp. 46–51.

Morozova M. (2022) Osoblyvosti upravlinnya personalom [Peculiarities of personnel management]. Ekonomichnyy analiz, no. 3 (32), pp. 47–53.

Glushchenko L.D., Pilyavoz T.M., Koval N.O. (2022) Upravlinnya personalom u suchasniy strukturi upravlinnya pidpryyemstvom [Personnel management in the modern enterprise management structure]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-41

Zakon Ukrainy “Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu”: zakon Ukrainy vid 15.03.2022 № 2136-IKh. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Trudovi vidnosyny v umovakh voyennoho stanu: daydzhest zmin. [Labor relations under martial law: a digest of changes]. ligazakon. 2022. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/212674_trudov-vdnosini-v-umovakh-vonnogo-stanu-daydzhest-zmn

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Махмудов, Х., & Чухліб, В. (2023). ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ НЕСТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-83
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ