СИСТЕМА КОМПЛАЄНС ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ

Ключові слова: комплаєнс, комплаєнс-контроль, корупційні ризики, корупція, економічна безпека, система комплаєнс

Анотація

За результатами проведеного дослідження поглядів науковців на трактування суті поняття «комплаєнс» пропонуємо розуміти його як «відповідність діяльності підприємства та його внутрішньої політики, правил і процедур вітчизняному та міжнародному законодавству, морально-етичним нормам ведення бізнесу, контроль за усіма процесами, здійснення комплаєнс-ризик менеджменту в системі боротьби з корупцією та зміцнення економічної безпеки». У роботі визначено та описано основні складові елементи системи комплаєнс: мету комплаєнс-контролю, його завдання, принципи, функції. Охарактеризовано набір політик Комплаєнс в компанії. Встановлено напрями здійснення внутрішнього та зовнішнього комплаєнс-контролю. Результати презентованого дослідження можуть використовуватись для подальших наукових розвідок проблеми застосування комплаєнс з метою подолання корупції.

Посилання

Москаленко Н.В. Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 106–112.

Що таке комплаєнс-ризики та як ними керувати? URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001573

Бортніков Г.П. Комплаєнс-ризик (ризик недотримання): міжнародні стандарти та їх застосовність в країнах СНД. URL: http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/foreign_mass_media_articles/bortnikov/

Кавчук А. Compliance для бізнесу: з чого почати? URL: https://unic.org.ua/upload/files/4_Kavchuk_Bachynsky_Kolomiets_UNIC_Regional_Lviv.pdf

Правдива Л. Удосконалення корпоративного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком. Вісник НБУ. 2011. № 7 (185). С. 10–13.

Цюцяк А.Л., Цюцяк І.Л. Впровадження системи комплаєнс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту. Науково-інформаційний вісник «Економіка». 2011. № 3. С. 200–206.

Жарій Я., Куфаєва В. Комплаєнс-модель процесу забезпечення фінансової безпеки комерційного банку. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 2 (6). С. 312–319.

Деревська О.Б. Запровадження системи внутрішнього контролю в банках України. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIІІ Всеукраїнської науково практичної конференції (м. Суми, 28-29 жовтня 2010 р.). Суми : Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010. Т. 1. С. 59–61.

Калініченко Л.Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. Науковий вісник Херсонського університету. Серія Економічні науки. 2014. Вип. 6. Ч. 4. С. 242–245.

Гончарова К.Г. Система комплаєнс як елемент економічної безпеки банку. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 33 (366). С. 27–36.

Іванов В.Б., Лаврик І.Ф. Комплаєнс як система протидії корупції та запобіганню ризиків на рівні суб’єктів господарювання. Віник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 3 (36). С. 80–86.

Можаровський М.Ю. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття «комплаєнс» та його видів. Право. 2021. № 2. С. 139–148.

Moskalenko N.V. (2018). Teoretychni aspekty zaprovadzhennia komplaiens-kontroliu v Ukraini [Theoretical aspects of the introduction of compliance control in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, vol. 2, pp. 106–112.

Shcho take komplaiens-ryzyky ta yak nymy keruvaty? [What are compliance risks and how to manage them?]. Available at: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001573

Bortnikov H.P. Komplaiens-ryzyk (ryzyk nedotrymannia): mizhnarodni standarty ta yikh zastosovnist v krainakh SND [Compliance-risk (risk of non-compliance): international standards and their applicability in the CIS countries]. Available at: http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/foreign_mass_media_articles/bortnikov/

Kavchuk A. Compliance dlia biznesu: z choho pochaty? [Compliance for business: where to start?]. Available at: https://unic.org.ua/upload/files/4_Kavchuk_Bachynsky_Kolomiets_UNIC_Regional_Lviv.pdf

Pravdyva L. (2011). Udoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia v bankakh ta upravlinnia komplaiens-ryzykom [Improvement of corporate governance in banks and compliance risk management]. Visnyk NBU, vol. 7 (185), pp. 10–13.

Tsiutsiak A.L., Tsiutsiak I.L. (2011). Vprovadzhennia systemy komplaiens-kontroliu u vitchyznianu systemu nezalezhnoho finansovoho kontroliu ta audytu [Implementation of the compliance control system in the domestic system of independent financial control and audit]. Naukovo-informatsiinyi visnyk «Ekonomika», vol. 3, pp. 200-206.

Zharii Ya., Kufaieva V. (2016). Komplaiens-model protsesu zabezpechennia finansovoi bezpeky komertsiinoho banku [Compliance model of the process of ensuring financial security of a commercial bank]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2 (6), pp. 312–319.

Derevska O.B. (2010). Zaprovadzhennia systemy vnutrishnoho kontroliu v bankakh Ukrainy [Implementation of the internal control system in banks of Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy : zbirnyk tez dopovidei KhIII Vseukrainskoi naukovo praktychnoi konferentsii – Problems and prospects of the development of the banking system of Ukraine: a collection of abstracts of reports of the 13th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Sumy, October 28-29th, 2010). Sumy: Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy», vol. 1, pp. 59–61.

Kalinichenko L.L. (2014). Teoretychni aspekty funktsionuvannia komplaiensu u vitchyznianykh bankakh [Theoretical aspects of compliance functioning in domestic banks]. Naukovyi visnyk Khersonskoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6(4), pp. 242–245.

Honcharova K.H. (2015). Systema komplaiens yak element ekonomichnoi bezpeky banku [The compliance system as an element of the bank's economic security]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 33 (366), pp. 27–36.

Ivanov V.B., Lavryk I.F. (2016). Komplaiens yak systema protydii koruptsii ta zapobihanniu ryzykiv na rivni subiektiv hospodariuvannia [Compliance as a system of combating corruption and preventing risks at the level of business entities]. Vinyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 3 (36), pp. 80–86.

Mozharovskyi M.Yu. (2021). Teoretyko-pravovyi analiz vyznachennia poniattia «komplaiens» ta yoho vydiv [Theoretical and legal analysis of the definition of the concept of «compliance» and its types]. Pravo, vol. 2, pp. 139–148.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Гура, В. (2023). СИСТЕМА КОМПЛАЄНС ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-77
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ