ЗМІНИ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: індустрія гостинності, туристична індустрія, пандемія, туризм, UNWTO

Анотація

Туристична галузь є важливою складовою зовнішньоекономічної діяльності країн світу. Події останніх трьох років показують, що туризм є одним з найбільш вразливих видів бізнесу, який залежить від багатьох секторів економіки і впливає на них. В Європі туризм є перспективним сектором, але водночас і досить ризикованим бізнесом. В статті досліджено вплив COVID-19 на туризм в Європі. Проаналізовано зміни після скасування пандемічних обмежень, проведений аналіз витрат на внутрішній туризм за відвідувачами, які ночували (туристами), і відвідувачами, які відвідали в той же день, індустрію гостинності в країнах Європи, динаміку міжнародних туристичних прибутків. Наведено результати опитування експертів UNWTO щодо термінів повернення міжнародного туризму допандемічного рівня та стосовно основних факторів, які перешкоджають відновленню міжнародного туризму.

Посилання

COVID-19 is a ticking time bomb for Europe's tourism industry. URL: https://www.eesc.europa.eu/en/newsmedia/news/covid-19-ticking-time-bombeuropes-tourismindustry-says-eesc 37 (дата звернення: 23.07.2023).

European countries with the highest number of international tourist arrivals in 2019 and 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/261729/countries-ineurope-ranked-by-international-tourist-arrivals/ (дата звернення: 23.07.2023).

Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. Tourism during pandemic of Covid-19: analysis of the situation and ways out of the crisis. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), № 4–5 November 2020, Granada, Spain. P. 8888–8897. URL: https://ibima.org/accepted-paper/tourismduring-pandemic-of-covid-19-analysis-of-the-situation-and-ways-out-of-the-crisis (дата звернення: 23.07.2023).

UNWTO. URL: https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometerrus.2022.20.1.2 (дата звернення: 23.07.2023).

Гелюх М. Коронавірус і туризм: чи є шанси на відновлення галузі. URL: https://ua.news/ua/koronavirus-i-turizm-est-li-shansy-na-vosstanovlenie-otrasli/ (дата звернення: 23.07.2023)

Дишкантюк О.В., Потьомкін Л.М., Власюк К.В. Індустрія гостинності та туризму в умовах COVID 19: світова практика та українські реалії. Причорноморські економічні студії. 2021. № 61. С. 11–17.

Євростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (дата звернення: 23.07.2023).

Зануда А. Коронавірус: скільки втрачає туризм. ВВС News Україна, 16 березня 2020. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51870285 (дата звернення: 23.07.2023).

Кирилюк І.М., Чвертко Л.А. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. № 17. Т. 2. С. 178–189. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/5603 (дата звернення: 23.07.2023).

Непочатенко В. О. COVID-19 і туризм: аналіз ситуації та економічні шляхи виходу з кризи. Ефективна економіка. 2020. № 7.

Романова А. Туризм після карантину: як пандемія вплинула на галузь і змінила її. Дивись.info. 14 травня 2020 URL: https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yakpandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/ (дата звернення: 23.07.2023).

Фурдак М.М. Шляхи розвитку туристичної галузі України в умовах викликів. Причорноморські економічні студії. 2020. № 3 (20). С. 134—142.

Якименко-Терещенко Н., Корюгін А., Бикова М. Перспективи відновлення економічного потенціалу суб’єктів індустрії туризму і гостинності в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 35.

COVID-19 is a ticking time bomb for Europe's tourism industry. Available at: https://www.eesc.europa.eu/en/newsmedia/news/covid-19-ticking-time-bombeuropes-tourismindustry-says-eesc (accessed July 23, 2023).

European countries with the highest number of international tourist arrivals in 2019 and 2020. Available at: Https://Www.Statista.Com/Statistics/261729/Countries-Ineurope-Ranked-By-International-Tourist-Arrivals/ (accessed July 23, 2023).

Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. (2020). Tourism during pandemic of Covid-19: analysis of the situation and ways out of the crisis. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. (36th IBIMA), 8888–8897. Available at: https://ibima.org/accepted-paper/tourismduring-pandemic-of-covid-19-analysis-of-the-situation-and-ways-out-of-the-crisis (accessed July 23, 2023).

UNWTO. Available at: https://www.enwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometerrus.2022.20.1.2 (accessed July 23, 2023).

Heliukh Mariia. Koronavirus i turyzm: chy ye shansy na vidnovlennia haluzi [Coronavirus and tourism: are there any chances for the recovery of the industry]. Available at: https://ua.news/ua/koronavirus-i-turizm-est-li-shansy-na-vosstanovlenie-otrasli/ (accessed July 23, 2023).

Dyshkantiuk O.V., Pot'omkin, L.M. and Vlasiuk, K. V. (2021), "Hospitality and tourism industry in the conditions of COVID 19: world practice and Ukrainian realities", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 61, pp. 11–17.

Eurostat Available at: .https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (accessed July 23, 2023).

Zanuda A. (2020), “Coronavirus: how many lost tourism”, BBC News Ukraine, [Online], March 16. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51870285 (accessed July 23, 2023).

Kyryliuk I.M., Chvertko L.A. (2021) Bezpekovi aspekty rozvytku turyzmu v umovakh pandemii COVID-19 [Security aspects of tourism development in the conditions of the COVID-19 pandemic]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of the development of the economy of the region, 17(2), 178–189. Available at: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/5603 (accessed July 23, 2023).

Nepochatenko V.O. (2020) COVID-19 i turyzm: analiz sytuatsii ta ekonomichni shliakhy vykhodu z kryzy [COVID-19 and tourism: situation analysis and economic ways out of the crisis]. Efektyvna ekonomika, vol. 7. (in Ukrainian)

Romanova A. (2020), “Tourism after quarantine: how the pandemic affected the industry and changed it”, Dyvys.info, [Online], Available at: https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yak-pandemiya-vplynula-nagaluz-i-zminyla-yiyi/ (accessed July 23, 2023).

Furdak M.M. (2020), "Ways of development of the tourist industry of Ukraine in the conditions of challenges", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 3 (20), pp. 134–142.

Yakymenko-Tereshchenko N., Koriuhin A. & Bykova M. (2022) Perspektyvy vidnovlennia ekonomichnoho potentsialu sub’iektiv industrii turyzmu i hostynnosti v Ukraini [Prospects for restoring the economic potential of tourism and hospitality industry entities in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 35.

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Шишкін, І., Польова, О., & Фартушок, Н. (2023). ЗМІНИ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-82