РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ЕКОТУРИСТИЧНИХ ШЛЯХІВ НА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ

Ключові слова: проєкт, екотуристичний шлях, екологічна мережа, природно-заповідний фонд, регіон

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розроблення проєкту екотуристичних шляхів на об’єктах природно-заповідного фонду регіону. Проаналізовано та систематизовано розглянути процес формування екологічної мережі регіону як складової екологічного менеджменту. Розкрито диференційований підхід до формування заходів та інструментів регіонального екологічного менеджменту на прикладі Рівненської області. Розроблено проекти екологічних шляхів на базі об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської області, обґрунтовано ефективність від запровадження пропонованих проектів. Наведено переконливі аргументи для необхідності формування екологічної мережі та реалізації проектів екологічних шляхів і визначено, що розвиток екологічного туризму на Рівненщині прямо пов’язаний з продовженням створення екологічної мережі.

Посилання

Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навч. посіб. Київ : Альтерпрес, 2004. 192 с.

Пустовіт Г.П. Екологічна стежка. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А.В. Толстоухов та ін. Київ : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. Т.1: А-Е. С. 320.

Радченко Т.Д., Горяна Л.Г., Вербицький В.В. Екологічні стежки України. Живи, Земле! Київ : Ненц, 2007. 196 с.

Шпуляр С.Б. Методика створення екологічної стежки. Головне управління освіти і науки Івано-Франківської державної адміністрації. Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Івано-Франківськ, 2011. 27 с.

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської області облдержадміністації. URL: https://www.ecorivne.gov.ua/ (дата звернення: 15.07.2023).

Карти Google Maps. URL: https://www.google.com.ua/maps?hl=uk&tab=ll (дата звернення: 15.07.2023).

Карта Рівненської області. Рівненська обласна рада. URL: https://ror.gov.ua/rivnemap (дата звернення: 15.07.2023).

Державний дендрологічний парк. ВСП «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП». URL: https://blk.edu.ua/dendropark/ (дата звернення: 15.07.2023).

Нематеріальна культурна спадщина. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua/content/nematerialna-kulturna-spadshchina.html (дата звернення: 15.07.2023).

Dmytruk O.Yu. (2004). Ekolohichnyi turyzm: suchasni kontseptsii menedzhmentu i marketynhu [Ecological tourism: modern concepts of management and marketing]: navch. posib. [study guide]. Kyiv: Alterpres (in Ukrainian)

Pustovit H.P. (2007). Ekolohichna stezhka. Ekolohichna entsyklopediia [Ecological route. Ecological encyclopedia]. In A.V. Tolstoukhov (Ed.). (Vols 3). (Vol.1: A-E. p. 320). Kyiv: TOV «Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii». (in Ukrainian)

Radchenko T.D., Horiana L.H., Verbytskyi V.V. (2007). Ekolohichni stezhky Ukrainy. Zhyvy, Zemle! [Ecological trails of Ukraine. Live, Earth!]. Kyiv: Nents. 196 p. (in Ukrainian)

Shpuliar S.B. (2011). Metodyka stvorennia ekolohichnoi stezhky [Methodology for creating an ecological trail]. Holovne upravlinnia osvity i nauky Ivano-Frankivskoi derzhavnoi administratsii. Ivano-Frankivskyi oblasnyi ekoloho-naturalistychnyi tsentr uchnivskoi molodi. Ivano-Frankivsk. 27 p. (in Ukrainian)

Departament ekolohii ta pryrodnykh resursiv Rivnenskoi oblasti oblderzhadministatsii [Department of Ecology and Natural Resources of the Rivne. Region of the Regional State Administration]. Available at: https://www.ecorivne.gov.ua/ (accessed July 15, 2023)

Karty Google Maps [Maps of Google Maps]. Available at: https://www.google.com.ua/maps?hl=uk&tab=ll (accessed July 15, 2023)

Karta Rivnenskoi oblasti. Rivnenska oblasna rada [Map of Rivne region. Rivne Regional Council]. Available at: https://ror.gov.ua/rivnemap (accessed July 15, 2023)

Derzhavnyi dendrolohichnyi park. VSP «Bereznivskyi lisotekhnichnyi fakhovyi koledzh NUVHP» [State dendrological park. VSP "Berezniv Forestry Technical College of the Ukrainian State University of Applied Sciences"]. Available at: https://blk.edu.ua/dendropark/ (accessed July 15, 2023)

Nematerialna kulturna spadshchyna. Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy [Intangible cultural heritage. Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine]. Available at: https://mkip.gov.ua/content/nematerialna-kulturna-spadshchina.html (accessed July 15, 2023)

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Антоненко, І., & Мельник, І. (2023). РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ЕКОТУРИСТИЧНИХ ШЛЯХІВ НА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-63