ВИКЛИКИ І РЕАЛІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: проєкт, інновації, ресторанний бізнес, конкуренція, сервіс

Анотація

Конкуренція у ресторанному бізнесі неухильно зростає, тому навіть бездоганна репутація та якісний сервіс не є гарантією успіху. На ринку вітаються нові, незвичайні та оригінальні ідеї, а також унікальні інноваційні рішення. На сучасному етапі основними інструментами для формування ефективної системи управління ресторанним бізнесом є створення інноваційних проєктів, присвячених використанню новітніх технологій, енергоефективності, адаптації до попиту користувачів, багатофункціональності, гнучкості, соціальній та екологічній відповідальності, регулюванню операційних витрат. Визначено, що без розробки та впровадження проєктних інноваційних рішень неможливо здійснити позиціонування підприємства ресторанного бізнесу, а отже забезпечити лояльність клієнтів, сформувати позитивну репутацію. Статтю присвячено сучасному стану і перспективам розвитку інноваційних проєктів в ресторанному бізнесі.

Посилання

Балацька Н.Ю. Інноваційні аспекти розвитку підприємств ресторанного бізнесу. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019 р. № 5 (110). DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-14

Влащенко Н. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі : навчальний посібник. Харків : ХНУМГ ім. О. Бекетова, 2018. 373 с.

Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Шамара І.М., Холодок В.Д. Основні тенденції розвитку ресторанного господарства України в сучасних умовах. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Вип.14. 2021. С.132¬141. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-13

Інноваційні технології у сфері ресторанного бізнесу. URL: https://newfood.media/2022/01/27/innovatsiyni-tekhnolohii-u-sferi-restorannoho-biznesu/ (дата звернення: 08.10.2023).

Завадинська, О., Ніколайко, Г., & Огороднік, М. (2022). Дослідження інноваційних рішень для оновлення існуючих бізнес-моделей і сучасних сервісних технологій у ресторанному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 5(2), 229–238. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270098

Клапчук М.В., Біян В.І., Брухлій Б.В. Інноваційні технології в ресторанному господарстві. Карпатський край. 2015. № 1¬2. C. 92¬99.

Строкович Г.В. Особливості стратегічного управління інноваційними проектами. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 678-681. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/115.pdf

Most profitable types of restaurants in 2022. URL: https://www.fimble.io/blog/Most-profitable-types-of-restaurants-in-2022 (дата звернення: 08.10.2023).

SID-Consulting Group: Управління проектами. Ресторанний консалтинг. URL: https://restaurant-consulting.com.ua/uk/pro-nas (дата звернення: 08.10.2023).

The future of restaurants: The new normal and beyond. Creating dynamic value for markets, models, and mechanics. Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/the-future-of-restaurants-2023.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Balatska N.Yu. (2019) Innovatsiini aspekty rozvytku pidpryiemstv restorannoho biznesu [Innovative aspects of the development of restaurant business enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5 (110). DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-5-14

Vlashchenko N. (2018) Innovatsiini tekhnolohii u restorannomu, hotelnomu hospodarstvi ta turyzmi [Innovative technologies in the restaurant, hotel business and tourism: training manual]. Kharkiv: XNUMX named after O. Beketova, 373 p. (in Ukrainian)

Haponenko, H., Yevtushenko, O., Shamara, I., Kholodok, V. (2021) Osnovni tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva Ukrainy v suchasnykh umovakh [Main Trends of Development of the Restaurant Industry of Ukraine in Modern Conditions]. Visnyk KhNU imeni V.N.Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm», vol. 14, pp. 132¬141. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-13

Innovatsiini tekhnolohii u sferi restorannoho biznesu [Innovative technologies in the field of restaurant business]. Available at: https://newfood.media/2022/01/27/innovatsiyni-tekhnolohii-u-sferi-restorannoho-biznesu/ (accessed October 08, 2023).

Zavadynska, O., Nikolayko, G., & Ogorodnik, M. (2022) Doslidzhennia innovatsiinykh rishen dlia onovlennia isnuiuchykh biznes-modelei i suchasnykh servisnykh tekhnolohii u restorannomu biznesi [Research of innovative solutions for updating existing business models and modern service technologies in the restaurant business]. Restorannyi i hotelnyi konsaltynh. Innovatsii, vol. 5(2), pp. 229–238. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270098

Klapchuk M.V., Biyan V.I., Brukhliy B.V. (2015) Innovatsiini tekhnolohii v restorannomu hospodarstvi [Innovative technologies in the restaurant business]. Karpatskyi krai, vol. 1-2, pp. 92¬99.

Strokovych G.V. (2017) Osoblyvosti stratehichnoho upravlinnia innovatsiinymy proektamy [Peculiarities of strategic management of innovative projects]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 9, pp. 678-681. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/115.pdf

Most profitable types of restaurants in 2022. Available at: https://www.fimble.io/blog/Most-profitable-types-of-restaurants-in-2022 (accessed October 08, 2023).

SID-Consulting Group: Upravlinnia proektamy. Restorannyi konsaltynh [SID-Consulting Group: Project management. Restaurant consulting]. Available at: https://restaurant-consulting.com.ua/uk/pro-nas (accessed October 08, 2023).

The future of restaurants: The new normal and beyond. Creating dynamic value for markets, models, and mechanics. Deloitte. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/the-future-of-restaurants-2023.pdf (accessed October 02, 2023).

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Антоненко, І., & Мельник, І. (2023). ВИКЛИКИ І РЕАЛІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-22
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА