СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

  • Тетяна Вонберг Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-5370-5467
  • Сергій Дмитрук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-0958-5848
  • Вероніка Крочак Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0009-0003-3985-5874
Ключові слова: ефективність добору, практики добору персоналу, професійний добір, рекрутинг, цифровізація рекрутингу, digital-рекрутинг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних практик професійного добору персоналу. Визначено важливість ефективної стратегії найму у досягненні успіху та прогресуючого розвитку будь-якого підприємства. Доведено, що практика добору персоналу досліджених українських та зарубіжних компаній має ряд спільних рис, серед яких: пошук кандидатів за допомогою внутрішніх та зовнішніх джерел; активне використання соціальних мереж та інших онлайн-ресурсів; проведення співбесід та тестувань для оцінювання кандидатів тощо. Незважаючи на схожість, було виявлено, що ще не всі українські компанії автоматизували власний процес добору персоналу та не стали активними користувачами великого різноманіття digital-інструментів. На основі проведеного PEST-аналізу чинників впливу на практику добору персоналу в Україні, було виявлено як позитивні, так і негативні аспекти.

Посилання

Базалійська Н.П., Кошонько О.В. Рекрутинг як інноваційна технологія формування персоналу на промисловому підприємстві за сучасних умов господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 4. Т. 1. С. 22–31. DOI: https://doi.org10.31891/2307-5740-2020-284-4-4

Балановська Т.І., Михайліченко М.В., Троян А.В. Сучасні технології управління персоналом : навч. посіб. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.

Гончарова С.Ю. Скринінг як технологія швидкого добору персоналу підприємства. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., Харків-Торунь, 3-4 березня 2020 р. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. С. 159–161.

Кичко І., Забаштанський, М. Новітні підходи до залучення персоналу бізнес-структур в умовах цифрової економіки: економічна та соціальна ефективність. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 3(31). С. 7–18.

Кравчук О.І., Варіс І.О., Бідна Т.О. Цифрові технології рекрутингу персоналу. Маркетинг і цифрові технології. 2021. Т.1. № 1. С. 92–110.

Кравчук О.І., Варіс І.О., Демешко А.С. Інноваційні технології віддаленого добору персоналу в цифровому середовищі. Modern Economics. 2021. № 27(2021). С. 49–60.

Мутерко Г.М. Інноваційні технології формування персоналу на промисловому підприємстві. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-2 (дата звернення: 25.07.2023)

Назарова Г. В. Використання засобів діджиталізації у рекрутингу персоналу підприємства. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VI міжнар. наук.практ. інтернет конф. м. Луцьк, 11.12.2020 р. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. С. 246–248.

Фединець Н.І., Нагорна П.М. Застосування інформаційних технологій організації набору персоналу як передумова формування позитивного іміджу підприємства. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2022. № 68. С. 77–84.

Процес відбору в компанії ROSHEN. URL: https://www.roshen.com/ua/ua/karera/protses-vidboru (дата звернення: 25.07.2023)

Програми для студентів у компанії ROSHEN. URL: https://www.roshen.com/karera/programy-dlya-studentiv (дата звернення: 25.07.2023)

Кар’єра у компанії Фармак. URL: https://farmak.ua/career/ (дата звернення: 25.07.2023)

«Фармак» автоматизує процедуру підбору персоналу. URL: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/765375.html (дата звернення: 25.07.2023)

Вонберг Т.В., Головко А.А. Рекрутинг персоналу в епоху діджиталізації. Бізнес Інформ. 2020. № 6. С. 313–318.

Номінанти і проєкти Премії 2022 року. URL: https://hr-brand.com/projects#rec282843099 (дата звернення: 25.07.2023)

Вонберг Т. В., Кудименко Д. М. Особливості рекрутингу персоналу в ІТ-компаніях. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 287–292.

Ваша кар’єра з EPAM. URL: https://careers.epam.ua/vacancies (дата звернення: 25.07.2023)

Hiring Process. The Coca-Cola Company. URL: https://www.coca-colacompany.com/careers/hiring-process (дата звернення: 25.07.2023)

Our Credo. Johnson & Johnson. URL: https://www.jnj.com/credo/ (дата звернення: 25.07.2023)

Careers. How we hire. Johnson & Johnson. URL: https://www.careers.jnj.com/careers/how-we-hire (дата звернення: 25.07.2023)

PSRP Kiran. Speed sourcing and instant analytics. URL: https://www.findem.ai/customer-stories/adobe (дата звернення: 25.07.2023)

Interviewing at Adobe. URL: https://www.adobe.com/careers/interviewing-at-adobe.html (дата звернення: 25.07.2023)

Леонова O. Порівняння HRM-систем: як обрати програму, яка підходить саме вам. 2020. URL: https://hurma.work/blog/porivnyannya-hrm-sistem-yak-obrati-programu-yaka-pidhodit-same-vam/ (дата звернення: 25.07.2023)

Вонберг Т.В., Головко А.А. Тенденції розвитку рекрутингу персоналу через призму диджитал-інновацій. Інфраструктура ринку. 2020. № 45. С. 79–82.

Bazaliyska N.P. & Koshonko O.V. (2020). Rekrutyngh jak innovacijna tekhnologhija formuvannja personalu na promyslovomu pidpryjemstvi za suchasnykh umov ghospodarjuvannja [Recruiting as an innovative technology of personnel formation at an industrial enterprise under modern economic conditions]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, no. 4. Vol. 1, pp. 22–31. DOI: https://doi.org10.31891/2307-5740-2020-284-4-4 [in Ukrainian]

Balanovska T.I., Mykhailichenko M.V. & Troian A.V. (2020). Suchasni tekhnologhiji upravlinnja personalom [Modern technologies of personnel management] navch. posib. Kyiv: FOP Jamchynsjkyj O.V. 466 p.

Goncharova S.Yu. (2020). Skryningh jak tekhnologhija shvydkogho doboru personalu pidpryjemstva [Screening as a technology for rapid selection of enterprise personnel]: Suchasni problemy upravlinnja pidpryjemstvamy: teorija ta praktyka: materialy mizhnarod.nauk.-prakt.konf. – Modern problems of enterprise management: theory and practice: materials of the international scientific and practical conference. (Kharkiv-Torun, March 3-4, 2020). (pp. 159–161). FOP Panov A.M. [in Ukrainian]

Kichko I. & Zabashtansky M. (2022). Novitni pidkhody do zaluchennia personalu biznes-struktur v umovakh tsyfrovoi ekonomiky: ekonomichna ta sotsialna efektyvnist [New approaches to attracting personnel of business structures in the conditions of the digital economy: economic and social efficiency]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economy and management, no. 3(31), pp. 7–18. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-3(31)-7-18 [in Ukrainian]

Kravchuk O.I., Varis I.O. & Bidna T.O. (2021). Tsyfrovi tekhnolohii rekrutynhu personal [Digital technologies of personnel recruitment]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii – Marketing and digital technologies, no. 1. Vol. 1, pp. 92–110. DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.6.1.2021.7 [in Ukrainian]

Kravchuk O.I., Varis I.O. & Demeshko A.S. (2021). Innovatsiini tekhnolohii viddalenoho doboru personalu v tsyfrovomu seredovyshchi [Innovative technologies of remote recruitment in the digital environment]. Modern Economics – Modern Economics, no. 27(2021), pp. 49–60. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-07 [in Ukrainian]

Muterko G.M. (2022). Innovatsiini tekhnolohii formuvannia personalu na promyslovomu pidpryiemstvi [Innovative technologies of personnel formation at an industrial enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. Vol. 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-2 [in Ukrainian]

Nazarova G.V. (2020). Vykorystannia zasobiv didzhytalizatsii u rekrutynhu personalu pidpryiemstva [The use of digitalization tools in recruiting enterprise personnel]. Aktualni problemy upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy systemamy : materialy VI mizhnar. nauk.prakt. internet konf. – . Actual problems of management of socio-economic systems : materials of the VI international scientific and practical Internet conference. (Lutsk, 11.12.2020). (pp.246–248). Lutsk: IVV Lutskoho NTU. [in Ukrainian]

Fedynets N.I. & Nagorna P.M. (2022). Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii orhanizatsii naboru personalu yak peredumova formuvannia pozytyvnoho imidzhu pidpryiemstva [Application of information technologies of recruitment organization as a prerequisite for the formation of a positive image of the enterprise]. Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky – Bulletin of LTEU. Economic sciences, no. 68, pp. 77–84. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-68-11 [in Ukrainian]

Protses vidboru v kompanii ROSHEN [The selection process at ROSHEN]. Available at: https://www.roshen.com/ua/ua/karera/protses-vidboru

Prohramy dlia studentiv u kompanii ROSHEN [Programs for students at ROSHEN]. Available at: https://www.roshen.com/karera/programy-dlya-studentiv

Kariera u kompanii Farmak [Career at Farmak]. Available at: https://farmak.ua/career/

«Farmak» avtomatyzuie protseduru pidboru personalu ["Farmak automates the recruitment process]. Available at: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/765375.html

Vonberg T.V. & Holovko A.A. (2020). Rekrutynh personalu v epokhu didzhytalizatsii [Recruiting personnel in the era of digitalization]. Biznes Inform – Business Inform. no. 6, pp. 313–318. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-313-318 [in Ukrainian].

Nominanty i proiekty Premii 2022 roku [Nominees and projects of the 2022 Prize]. Available at: https://hr-brand.com/projects#rec282843099

Vonberg T.V. & Kudymenko D.M. (2020) Osoblyvosti rekrutynhu personalu v IT-kompaniiakh [Features of recruiting personnel in IT companies]. Biznes Inform – Business Inform, no. 7, pp. 287–292. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-287-292 [in Ukrainian]

Vasha kariera z EPAM [Your career with EPAM]. Available at: https://careers.epam.ua/vacancies

Hiring Process. The Coca-Cola Company. Available at: https://www.coca-colacompany.com/careers/hiring-process

Our Credo. Johnson & Johnson. Available at: https://www.jnj.com/credo/

Careers. How we hire. Johnson & Johnson. Available at: https://www.careers.jnj.com/careers/how-we-hire

PSRP Kiran. Speed sourcing and instant analytics. Available at: https://www.findem.ai/customer-stories/adobe

Interviewing at Adobe. Available at: https://www.adobe.com/careers/interviewing-at-adobe.html

Leonova O. (2020). Porivniannia HRM-system: yak obraty prohramu, yaka pidkhodyt same vam. [Comparison of HRM systems: how to choose the program that is right for you]. Available at: https://hurma.work/blog/porivnyannya-hrm-sistem-yak-obrati-programu-yaka-pidhodit-same-vam/

Vonberg T.V. & Holovko A.A. (2020). Tendentsii rozvytku rekrutynhu personalu cherez pryzmu dydzhytal-innovatsii [Trends in the development of personnel recruitment through the prism of digital innovations]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, no. 45, pp. 79–82. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct45-13 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Вонберг, Т., Дмитрук, С., & Крочак, В. (2023). СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-66
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ