ЦІЛЬОВІ ГРУПИ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

Ключові слова: інклюзивна економіка, інклюзивна освіта, цільові групи справедливості, виміри рівності доступу до вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто сутність інклюзивної економіки, характеристики та місце інклюзивної освіти у її рамках. Визначено сутність інклюзивного ступеня соціальної справедливості. Підкреслено важливість забезпечення рівних можливостей для включеного навчання. Розглянуто сутність та категорії цільових груп справедливості у вищій освіті, виділено вертикальний і горизонтальний виміри рівності доступу до вищої освіти. Наведено систематизацію цільових груп справедливості в Україні, згідно проєкту Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки. Зроблено висновок щодо важливості посилення уваги до груп здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, у тому числі, постраждалих внаслідок бойових дій та осіб, які потребують професійної підготовки та перепідготовки. Також вказано на необхідність враховувати підхід навчання протягом життя, яке повинно бути доступним всім громадянам на постійній основі.

Посилання

Acemoglu D., Robinson J. A. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York Crown Publishing Group. 2012. 544 р. DOI: https://doi.org/10.1355/ae29-2j

Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. Center for American Progress. URL: https://www.americanprogress.org/article/inclusive-economic-growth-increasing-connectivity-expanding-opportunity-and-reducing-vulnerability/ (дата звернення: 30.07.2023).

Бедос З.М. Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-економічних і політичних проблем сучасності. URL: http://tyzhden.ua/World/62625 (дата звернення: 30.07.2023).

Gupta J., Vegelin C. Sustainable development goals and inclusive development. International Environ-mental Agreements: Politics, Law and Economics. 2016. Т. 16, No 3. P. 433–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z

Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29.

Бобух І.М. Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці. Вісник Національної академії наук України. 2019. № 8. С. 51–66.

Galbraith J.K. The Ethics of Political Participation and Engagement. Dans Finance & Bien Commun. 2008/1 (No 30). p. 91–97 URL: https://www.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun-2008-1-page-91.htm (дата звернення: 30.07.2023).

Easton D. Categories for The Systems Analysis of Politics URL: https://ru.scribd.com/doc/23291739/David-Easton-Categories-for-the-Systems-Analysis-of-Politics# (дата звернення: 30.07.2023).

Salmi J. The Tertiary Education Imperative: Knowledge, Skills and Values for Development. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6351-128-5 (дата звернення: 30.07.2023).

Salmi J., Sursock А. Access and Completion for Underserved Students: International Perspectives. CIHE Perspectives. 2018. No. 9. Pp. 30–32.

Salmi J. Paper commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and education. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373689 (дата звернення: 30.07.2023).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80?fbclid=IwAR1u2VCiWCRsDNp_BBIwsRtrvZe7ohQ8JMDvJRn3mxtAFBPDEi2uPAWXzDo#Text (дата звернення: 30.07.2023).

Вища освіта в Україні: зміни через війну: аналітичний звіт. URL: https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2023/03/HigherEd-in-Times-of-War.pdf (дата звернення: 30.07.2023).

Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки (проєкт) URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nacionalnoyi-strategiyi-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya-na-2023-2030-roki (дата звернення: 30.07.2023).

Як Україні компенсувати втрату 30% трудового потенціалу. Чи буде кому відновлювати Україну після війни та де шукати трудові ресурси? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/10/699925/ (дата звернення: 30.07.2023).

Acemoglu, D., Robinson, J. A. (2012) Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York Crown Publishing Group. 544 р. DOI: https://doi.org/10.1355/ae29-2j

Podesta, J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. Center for American Progress. Available at: https://www.americanprogress.org/article/inclusive-economic-growth-increasing-connectivity-expanding-opportunity-and-reducing-vulnerability/ (Аccessed July 30, 2023).

Bedos, Z. M. Dlia bahatshykh i dlia bidnishykh. Zrostannia nerivnosti – odna z naibilshykh sotsialno-ekonomichnykh i politychnykh problem suchasnosti Available at: http://tyzhden.ua/World/62625 (Аccessed July 30, 2023). (in Ukrainian)

Gupta, J. & Vegelin, C. (2016) Sustainable development goals and inclusive development. International Environ-mental Agreements: Politics, Law and Economics Т. 16, No 3. p. 433–448. DOI: https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z

Bobukh, I. M. (2019) Henderna inkliuziia v ekonomitsi: dysbalansy v oplati pratsi. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. No 8, p. 51–66.

Bazyliuk, A.V., Zhulyn, O.V. (2015) Inkliuzyvne zrostannia yak osnova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Ekonomika ta upravlinnia na transporti. No. 1. p. 19-29.

Galbraith, J. K. (2008) The Ethics of Political Participation and Engagement. Dans Finance & Bien Commun. (No 30). p. 91–97 Available at: https://www.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun-2008-1-page-91.htm (Аccessed July 30, 2023).

Easton, D. Categories for The Systems Analysis of Politics Available at: https://ru.scribd.com/doc/23291739/David-Easton-Categories-for-the-Systems-Analysis-of-Politics (Аccessed July 30, 2023).

Salmi, J. The Tertiary Education Imperative: Knowledge, Skills and Values for Development. Available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-6351-128-5 (Аccessed July 30, 2023).

Salmi J. and Sursock, А. (2018) Access and Completion for Underserved Students: International Perspectives. CIHE Perspectives. No. 9. pp. 30–32.

Salmi, J. Paper commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and education. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373689 (Аccessed July 30, 2023).

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80?fbclid=IwAR1u2VCiWCRsDNp_BBIwsRtrvZe7ohQ8JMDvJRn3mxtAFBPDEi2uPAWXzDo#Text (Аccessed July 30, 2023). (in Ukrainian)

Vyshcha osvita v Ukraini: zminy cherez viinu: analitychnyi zvit. Available at: https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2023/03/HigherEd-in-Times-of-War.pdf (Аccessed July 30, 2023). (in Ukrainian)

Natsionalna stratehiia rozvytku inkliuzyvnoho navchannia na 2023-2030 roky (proiekt). Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nacionalnoyi-strategiyi-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya-na-2023-2030-roki (Аccessed July 30, 2023). (in Ukrainian)

Yak Ukraini kompensuvaty vtratu 30% trudovoho potentsialu. Chy bude komu vidnovliuvaty Ukrainu pislia viiny ta de shukaty trudovi resursy? Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/10/699925/ (Аccessed July 30, 2023) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
CотулаО., & Грачов, Д. (2023). ЦІЛЬОВІ ГРУПИ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-73
Розділ
ЕКОНОМІКА