АНАЛІЗ СИСТЕМ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Ключові слова: система загальної середньої освіти, фінансування, заклади загальної середньої освіти, приватна форма власності, комунальна форма власності, освітня субвенція

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу систем фінансування закладів загальної середньої освіти різних форм власності в Україні на прикладі міста Києва. Визначено, освіта є пріоритетом державної політики Україні і за законодавством України кожна особа має право на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. Визначено, що заклади загальної середньої освіти фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Визначено, що за законодавством України заклади загальної середньої освіти можуть мати державну, комунальну та приватну форму власності. Кількість закладів загальної середньої освіти приватної форми власності в місті Києві, які отримують освітню субвенцію, почала зростати у 2020 р., і в 2023 р. питома вага кількості цих закладів склала 21,66 % від загальної кількості закладів загальної середньої освіти. За результатами проведеного аналізу встановлено, що питома вага фактичних витрати бюджетних коштів на забезпечення освітнього процесу на 1 учня в рік в закладі загальної середньої освіти приватної форми власності у порівнянні із закладом загальної середньої освіти комунальної форми власності склала у 2023 р. 26,86 %.

Посилання

Дем’янишина О.А., Гвоздей Н.І., Кірдан О.П. Система фінансування закладів загальної середньої освіти: міжнародний досвід для України. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 3 (17). С. 27–39.

Литвин Л. Зарубіжний досвід фінансування освіти: перспективи та застосування в Україні. Україна-Європа-світ. Міжнародний збірник наукових праць. 2017. № 19. С. 393–397.

Ярош А.О. Способи фінансування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспунденція. 2015. № 16. Том 1. С. 99–101.

Удосконалення фінансування системи освіти України як передумова успішного реформування : монографія / за ред. С.Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2021. 274 с.

Юрченко А.М., Краус К.М., Краус Н.М. Інституційні засади управління фінансовим забезпеченням закладів освіти: світовий досвід та українська практика. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2022. № 1 (9). С. 16–33.

Бучковська Я.Г., Баранецька О.В. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи. Університетські наукові записки. 2017. № 64. С. 259–271.

Лукашенко Л.В. Фінансування закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації: проблеми та перспективи розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 3 (83). С. 67–71.

Бойко Т.Ю. Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 27. Частина 2. С. 147–151.

Климчук І.О. Фінансові аспекти економічної складової прогнозування та розвитку закладів освіти в Україні. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2019. № 6 (33). С. 11–15.

Чередник В.А. Джерела додаткового фінансування загальної середньої освіти в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 11. Частина 5. С. 116–119.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX (у редакції від 05.06.2023 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF#Text

Demianyshyna, O., Gvozdej, N. and Kirdan, O. (2023). Systema finansuvannia zakladiv zahal'noi seredn'oi osvity: mizhnarodnyj dosvid dlia Ukrainy [System of financing of general secondary education institutions: international experience for Ukraine]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii – Scientific innovations and advanced technologies, 3 (17), 27–39. [in Ukrainian]

Lytvyn, L. (2017). Zarubizhnyj dosvid finansuvannia osvity: perspektyvy ta zastosuvannia v Ukraini [Foreign experience in financing education: prospects and application in Ukraine]. Ukraina-Yevropa-svit. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats' – Ukraine-Europe-world. International collection of scientific papers, 19, 393–397. [in Ukrainian]

Yarosh, A.O. (2015). Sposoby finansuvannia zahal'noi seredn'oi osvity v zarubizhnykh krainakh [Ways of financing general secondary education in foreign countries]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yuryspundentsiia – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Ser.: Jurisprudence, 16, vol. 1, 99–101. [in Ukrainian]

Udoskonalennia finansuvannia systemy osvity Ukrainy iak peredumova uspishnoho reformuvannia: monohrafiia [Improving the financing of the education system of Ukraine as a prerequisite for successful reform: monograph]. under the editorship S. L. Londara; DNU "Institute of Educational Analytics". Kyiv, 2021. 274 p. [in Ukrainian]

Yurchenko, A.M., Kraus, K.M. and Kraus, N.M. (2022). Instytutsijni zasady upravlinnia finansovym zabezpechenniam zakladiv osvity: svitovyj dosvid ta ukrains'ka praktyka [Institutional principles of managing the financial support of educational institutions: world experience and Ukrainian practice]. European scientific journal of Economic and Financial innovation, 1 (9), 16–33. [in Ukrainian]

Buchkovska Y.G. and Baranetska O.V. (2017). Finansuvannia osvity v Ukraini: stan ta perspektyvy. Universytets'ki naukovi zapysky [Funding of education in Ukraine: state and prospects]. Universytets'ki naukovi zapysky – University scientific notes, 64, 259–271. [in Ukrainian]

Lukashenko, L.V. (2017). Finansuvannia zakladiv zahal'noi seredn'oi osvity v umovakh detsentralizatsii: problemy ta perspektyvy rozvytku [Financing of general secondary education institutions in conditions of decentralization: problems and development prospects]. Problems of the systemic approach in economics – Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 3 (83), 67–71. [in Ukrainian]

Boyko, T.Yu. (2017). Finansuvannia zakladiv osvity na mis'komu rivni v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [Financing of educational institutions at the city level in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 27, part 2, 147–151. [in Ukrainian]

Klymchuk, I.O. (2019). Finansovi aspekty ekonomichnoi skladovoi prohnozuvannia ta rozvytku zakladiv osvity v Ukraini [Financial aspects of the economic component of forecasting and development of educational institutions in Ukraine]. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 6 (33), 11–15. [in Ukrainian]

Cherednyk V.A. (2015). Dzherela dodatkovoho finansuvannia zahal'noi seredn'oi osvity v Ukraini. [Sources of additional financing of general secondary education in Ukraine]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences – Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 11, part 5, 116–119. [in Ukrainian]

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. [On education: Law of Ukraine from 05.09.2017 № 2145-VIII]. (2017, September 05). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian]

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 № 463-IX (u redaktsii vid 01.08.2020 r.) [On comprehensive general secondary education: Law of Ukraine dated 16.01.2020 No. 463-IX (as amended from 05.06.2023)]. (2020, January 16). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015). Deiaki pytannia nadannia osvitn'oi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam [Some issues of providing educational subvention from the state budget to local budgets]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.01.2015 r. № 6. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Поздєєва, К. (2023). АНАЛІЗ СИСТЕМ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-58
Розділ
ЕКОНОМІКА