ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Ключові слова: земельні ресурси, економічна ефективність використання землі, управління земельними ресурсами, децентралізація влади, об’єднана територіальна громада

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ефективності використання земельних ресурсів об’єднаних територіальних громад та управління ними в контексті процесів децентралізації влади. У результаті проведених досліджень визначено, що економічна ефективність використання земельних ресурсів у Харківській області є дуже високою і забезпечує виробництво значних обсягів сільськогосподарської продукції. Визначну роль у цьому займає Чугуївській район та, зокрема, Зміївська територіальна громада. Проведений аналіз показників бюджету Зміївської міської територіальної громади показав, що податкова політика в регіоні досить лояльна до бізнесу і виробництво аграрної продукції займає провідну роль. Разом з тим, показники виробництва сільськогосподарської продукції по окремих позиціях знизилися і це потребує удосконалення у тому числі системи управління земельними ресурсами. На основі систематизації науково-практичної літератури було визначено ключові орієнтири розвитку системи управління земельними ресурсами в контексті децентралізації.

Посилання

Горлачук В.В., Клименко О.В. Управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації. Агросвіт. 2019. № 20. С. 56–63. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.20.56

Нечипоренко О., Матвієнко А. Управління земельними ресурсами в об’єднаних територіальних громадах. Модернізація науки і її вплив на глобальні процеси: Збірник наукових праць SCIENTIA. Матеріали І міжнародної науково-теоретичної конференції. 05.11.2021. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/15865

Томчук О.Ф., Кожухар В.В. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів. Агросвіт. 2019. № 19. С. 38–46. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.19.38

Ясінецька І.А. Аналіз ефективності управління земельними ресурсами. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 255–258. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/4_ukr/41.pdf

Будзяк О.С., Будзяк В.М. Ефективне використання земель України: аналіз, динаміка та регіони з найбільш затребуваним попитом на інноваційні агропроекти. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.15

Гаража О.П. Види та показники ефективності використання сільськогосподарських угідь в управлінні земельними ресурсами України. Економіка і суспільство. 2016. Випуск № 3. С. 52–60. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/10.pdf

Виробництво пшениці у підприємствах по районах у 2021 році: Головне управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/roslynnytstvo/4317-virobnitstvo-pshenitsi-u-pidpriemstvakh-po-rajonakh

Статистичний бюлетень Соціально-економічне становище Харківської області за січень 2022 року. Головне управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/biuleten-ekonomichne-i-sotsialne-stanovyshche-raioniv-ta-mist-kharkivskoi-oblasti

Малоокий В.А. Формування сучасної системи управління земельними ресурсами територіальних громад в України: особливості та тенденції. Теорія та практика державного управління. 2020. Вип. 3. С. 162–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2020_3_21

Зміївська територіальна громада Чугуївського району Харківської області. Зміївська міська рада: офіційний сайт. URL: http://www.zmiivmisto.gov.ua/terytorialna-hromada/zmiivska-terytorialna-hromada.html

Gorlachuk, V. & Klymenko, O. (2019). Upravlinnia zemelnymy resursamy obiednanykh terytorialnykh hromad u konteksti detsentralizatsii [Land resources management in the context of decentralization of public administration and strengthening of the autonomy of local self-government bodies]. Ahrosvit – Agrosvit, vol. 20, 56–63. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.20.56 [in Ukrainian]

Nechyporenko, O., Matviienko, A. (2021). Upravlinnia zemelnymy resursamy v obiednanykh terytorialnykh hromadakh [Management of land resources in united territorial communities]. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), November 5, 2021. 44-47. Bern, Swiss Confederation: European Scientific Platform. [in Ukrainian]

Tomchuk, O. & Kozhukhar, V. (2019). Analiz efektyvnosti vykorystannia zemelnykh resursiv [Analysis of efficiency of land resources], Ahrosvit – Agrosvit, vol. 19, pp. 38–46. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.19.38

Yasinetska, I.A. (2016). Analiz efektyvnosti upravlinnia zemelnymy resursamy [Analysis of the effectiveness of land resource management]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society. vol. 4, pp. 255–258. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/4_ukr/41.pdf

Budzyak, O. & Budzуak, V. (2020). [Effective use of ukrainian land: analysis, dynamics and regions with the biggest demand for innovative agricultural projects], Efektyvna ekonomika – Efficient economy, [Online], vol. 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.15

Harazha, O.P. (2016). Vydy ta pokaznyky efektyvnosti vykorystannia silskohospodarskykh uhid v upravlinni zemelnymy resursamy Ukrainy [Types and indicators of the effectiveness of agricultural land use in the management of land resources of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society. vol. 3, pp. 52-60. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/10.pdf

Vyrobnytstvo pshenytsi u pidpryiemstvakh po raionakh u 2021 rotsi [Wheat production in enterprises by district in 2021]. Holovne upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti – Main Department of Statistics in Kharkiv Region. Available at: http://kh.ukrstat.gov.ua/roslynnytstvo/4317-virobnitstvo-pshenitsi-u-pidpriemstvakh-po-rajonakh

Statystychnyi biuleten Sotsialno-ekonomichne stanovyshche Kharkivskoi oblasti za sichen 2022 roku [Statistical bulletin Socio-economic situation of the Kharkiv region for January 2022]. Holovne upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti – Main Department of Statistics in Kharkiv Region. Available at: http://kh.ukrstat.gov.ua/biuleten-ekonomichne-i-sotsialne-stanovyshche-raioniv-ta-mist-kharkivskoi-oblasti

Malookyy, V. (2020). Formuvannia suchasnoi systemy upravlinnia zemelnymy resursamy terytorialnykh hromad v Ukrainy: osoblyvosti ta tendentsii [The formation of a modern system of management of land resources of territorial communities in Ukraine: features and trends]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and Practice of Public Administration, vol. 3, no. 70, pp. 162–170. DOI: http://dx.doi.org/10.34213/tp.20.03.19

Zmiivska terytorialna hromada Chuhuivskoho raionu Kharkivskoi oblasti. Zahalna informatsiia [Zmiyiv territorial community of Chuguyiv district, Kharkiv region. General information]. Zmiivska miska rada – Zmiiv city council: official website. Available at: http://www.zmiivmisto.gov.ua/terytorialna-hromada/zmiivska-terytorialna-hromada.html

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Кухтін, Ю. (2023). ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-62
Розділ
ЕКОНОМІКА