РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗБАЛАНСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  • Ольга Гринькевич Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-8646-8119
  • Ольга Левицька Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-8174-9918
  • Ігор Бараняк Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-1467-0262
Ключові слова: ринок праці, регіональне замовлення, економічна безпека, соціальна політика, система освіти

Анотація

Метою статті є обґрунтування дорожньої карти для визначення регіонального замовлення на підготовку кадрів з урахуванням інтересів учасників ринку праці та стратегічних пріоритетів регіонального розвитку. У дослідженні використано методи системного аналізу для обґрунтування факторів, які визначають кадрові потреби, а також принципів, які важливо враховувати для їхнього прогнозування. Для прогнозної оцінки попиту на професійну та вищу освіту на прикладі Львівської області використано методи кореляційно-регресійного аналізу. Запропонований алгоритм формування регіонального замовлення на підготовку кадрів з урахуванням інтересів різних груп зацікавлених сторін та повноважень виконавців робіт з аналітики та прогнозування ринку праці може сприяти вирішенню проблеми дисбалансів у попиті і пропозиції на робочу силу.

Посилання

Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗВО і ЗПТО прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення. Веб-портал за результатами реалізації проєкту регіонального розвитку. URL: https://intellectlviv.com

Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області: Звіт про виконання наукового проекту на замовлення Львівської ОДА / У.Я. Садова, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, О.В. Махонюк, О.М. Вільчинська, О.О. Левицька та ін. Львів, 2017. 48 c.

European Training Foundation. Big Data LMI (Ukraine). URL: https://public.tableau.com/app/profile/tabulaex/viz/ETF-BigDataLMI-Ukraine/Time

Біленко Д. Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці. Галицький економічний вісник. 2019. № 61(6). С. 164–171.

Гончаренко М.Ф. Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ. Математичні методи та моделі в економіці. 2013. № 1. С. 368–375.

Гринькевич О.С. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 83–89.

Lysytsya N., Prytychenko T., Gron O. Prospects of Marketing of Economic Educational Services in Ukraine. Економіка розвитку. 2017. № 1. С. 5–15.

Бріт О.В. Вплив соціально-економічних факторів на формування пропозиції праці фахівців з вищою освітою. Ефективна економіка. 2015. № 3.

Гринькевич О.С., Левицька О.О. Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. № 15(1). С. 84–90.

Kupets O. Education-job mismatch in Ukraine: Too many people with tertiary education or too many jobs for low-skilled? The Journal of Comparative Economics. 2016. Vol. 44. P. 125–147. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.10.005

Яценко Л.Д. Проблеми неузгодженості вищої освіти та ринку праці в Україні. Аналітична записка. Серія «Соціальна політика». Київ : НІСД, 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-02/analit-yatsenko-social-policy-14-2020.pdf

Радкевич В., Єршова Л. Стан готовності системи професійної освіти до протидії реальним і потенційним загрозам національній безпеці та національним інтересам України в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів. Професійна педагогіка. 2022. № 1(24). С. 4–17.

Srichawla B.S., Tabari M.A.K, Găman M.A., Munoz-Valencia A., Bonilla-Escobar F.J. War on Ukraine: Impact on Ukrainian Medical Students. International journal of medical students. 2022. Vol. 10(1). P. 15–17. DOI: https://doi.org/10.5195/ijms.2022.1468

Granata M. The OECD and technical education in post-war Mediterranean Europe. Labor History. 2022. P. 1–19. DOI: https://doi.org/10.1080/0023656X.2022.2057459

Dobiesz V.A., Schwid M., Dias R.D., Aiwonodagbon B., Tayeb B., Fricke A., Pham P., Erickson T.B. Maintaining health professional education during war: A scoping review. Medical Education. 2022: 1–12. DOI: https://doi.org/doi:10.1111/medu.14808

Hemetsberger B., Engelmann S., Jacob F. War and Education: An Introduction. In War and Education. Brill Schöningh, 2022. P. 1–9. DOI: https://doi.org/10.30965/9783657791965_002

Monitorynh realizatsiyi intelektualnoho potentsialu vypusknykiv ZVO i ZPTO prykordonnoho rehionu: sotsialne partnerstvo, derzhavne i rehionalne zamovlennya [Monitoring the implementation of the graduate’s intellectual potential of higher educational institutions and vocational schools in the cross-border region: social partnership, state, and regional order]. Project web portal. Available at: https://intellectlviv.com

Sadova U., Hrynkevych О., Sorochak О., Makhoniuk О., Vilchynska О., Levytska О., et al. (2017) Otsinka ta prohnoz potreby v kadrakh dlya pidpryyemstv Lvivskoyi oblasti [Assessment and forecast of the need for personnel for enterprises of the Lviv region] Report on the implementation of a scientific project commissioned by the Lviv Regional State Administration. Lviv, 48 p. [in Ukrainian]

European Training Foundation. Big Data LMI (Ukraine). Available at: https://public.tableau.com/app/profile/tabulaex/viz/ETF-BigDataLMI-Ukraine/Time

Bilenko, D. (2019). Ekonomiko-matematychna model prohnozu rozvytku rynku osvitnikh posluh Ukrayiny z urakhuvannyam demohrafichnykh faktoriv vidpovidno do tendentsiy zmin v ekonomitsi [An economic-mathematical model of the forecast of the development of the educational services market of Ukraine, taking into account demographic factors in accordance with the trends of changes in the economy]. Halytskyy ekonomichnyy visnyk – Galician Economic Herald, vol. 61(6), pp. 164–171. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.164 [in Ukrainian]

Honcharenko, M.F. (2013). Metody ta modeli otsinky ta prohnozuvannya potreb ekonomiky u vypusknykakh VNZ [Methods and models of assessment and forecasting of economic needs of university graduates]. Matematychni metody ta modeli v ekonomitsi – Mathematical methods and models in economics, vol. 1, pp. 368–375. DOI: https://doi.org/10.1080/09645290701273467

Hrynkevych, O.S. (2016). Prohnozuvannya popytu na rynku osvitnikh posluh v Ukrayini [Demand forecasting in the market of educational services in Ukraine]. Ekonomichnyy chasopys Skhidnoyevropeysʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky – Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, 2, 83–89. [in Ukrainian]

Lysytsya, N., Prytychenko, T., & Gron, O. (2017). Prospects of marketing of economic educational services in Ukraine. Ekonomika rozvytku – Economy of Development, vol. 1, pp. 5–15.

Brit, О.V. (2015). Vplyv sotsialno-ekonomichnykh faktoriv na formuvannya propozytsiyi pratsi fakhivtsiv z vyshchoyu osvitoyu [The influence of socio-economic factors on the formation of the labor supply of specialists with higher education]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3875 [in Ukrainian]

Hrynkevych O.S. & Levytska O.O. (2017). Instytutsiyne seredovyshche zabezpechennya yakosti systemy vyshchoyi osvity: mizhnarodnyy i natsionalnyy aspekty [Institutional environment of quality assurance of the higher education system: international and national aspects]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: "International Economic Relations and World Economy", vol. 15(1), pp. 84–90. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_1_2017ua/21.pdf [in Ukrainian]

Kupets, O. (2016). Education-job mismatch in Ukraine: Too many people with tertiary education or too many jobs for low-skilled? The Journal of Comparative Economics, vol. 44, pp. 125–147. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.10.005

Yatsenko, L.D. (2020). Problemy neuz·hodzhenosti vyshchoyi osvity ta rynku pratsi v Ukrayini [Problems of mismatch between higher education and the labor market in Ukraine]. Analytical report. Series "Social policy". Kyiv: NISS. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-02/analit-yatsenko-social-policy-14-2020.pdf [in Ukrainian]

Radkevych, V. & Yershova, L. (2022). Stan hotovnosti systemy profesiynoyi osvity do protydiyi realnym i potentsiynym zahrozam natsionalniy bezpetsi ta natsionalnym interesam Ukrayiny v umovakh zovnishnikh i vnutrishnikh vyklykiv [Status of preparedness of vocational education system to counter real and potential threats to national security and national interests of Ukraine in the conditions of external and internal challenges]. Profesiyna pedahohika – Professional Pedagogics, vol. 1(24), pp. 4–17. DOI: https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.4-17 [in Ukrainian]

Srichawla, B.S., Tabari, M.A.K, Găman, M.A., Munoz-Valencia, A. & Bonilla-Escobar, F.J. (2022). War on Ukraine: Impact on Ukrainian Medical Students. International journal of medical students, vol. 10(1), pp. 15–17. DOI: https://doi.org/10.5195/ijms.2022.1468

Granata, M. (2022). The OECD and technical education in post-war Mediterranean Europe. Labor History, pp. 1–19, DOI: https://doi.org/10.1080/0023656X.2022.2057459

Dobiesz, V.A., Schwid, M., Dias, R.D., Aiwonodagbon, B., Tayeb, B., Fricke, A., Pham, P. & Erickson, T.B. (2022). Maintaining health professional education during war: A scoping review. Medical Education, pp. 1–12. DOI: https://doi.org/doi:10.1111/medu.14808

Hemetsberger, B., Engelmann, S. & Jacob, F. (2022). War and Education: An Introduction. In War and Education.Brill Schöningh, pp. 1–9. DOI: https://doi.org/10.30965/9783657791965_002

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Гринькевич, О., Левицька, О., & Бараняк, І. (2023). РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗБАЛАНСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-49
Розділ
ЕКОНОМІКА