ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: виробниче підприємство, витрати, організація обліку, теоретичні засади

Анотація

Стаття присвячена уточненню теоретичних засад організації обліку витрат виробничого підприємства. Узагальнені підходи до визначення сутності поняття «витрати». З метою забезпечення комплексного підходу до організації обліку витрат на основі дослідження існуючих наукових положень проаналізовані й узагальнені види витрат, які доцільно класифікувати за ознаками: за способом перенесення вартості на продукцію; за видами продукції; за місцем виникнення витрат; за статтями калькуляції; за економічним змістом; за видами діяльності; за принципом визнання; за призначенням; за календарними періодами; за функціями управління; в залежності від доцільності їх здійснення; за характером участі у виробничому процесі. В дослідженні сформульована система принципів, на яких повинен базуватися процес організації обліку витрат на виробництво продукції. Отримані результати дослідження забезпечать науковий підхід до формування методичного підходу до організації обліку витрат виробничого підприємства.

Посилання

Матюха М.М., Ткачова А.І. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку витрат діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/74.pdf (дата звернення: 22.07.2023).

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: підручник. Житомир : ПП «Рута», 2002. 544 с.

Бондаренко Т.Ю. Облік і контроль загальновиробничих витрат (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2009. 23с.

Давидова Т.М. Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності. Вісник податкової служби України. 2009. № 8. С. 14–19.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 р. Міністерство фінансів України. URL: https://zakоn.rada.gоv.ua/laws/shоw/z0161-00#Text (дата звернення: 22.07.2023).

Концептуальна основа фінансової звітності від 01.09.2010 р. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (дата звернення: 23.07.2023).

Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. № 1. С. 11-18.

Дербін Е.Ф., Кілієвич О.І. Економічна теорія і державний сектор: теорія, практика, термінологія, джерела: навч. посіб. Київ : УАДУ при Президентові України, 1997. 108 с.

Труш В.Є., Чебан Т.М., Степанович Н.Я. Управлінський облік: навч. посіб. Київ : Кондор, 2007. 296 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: навч. посіб. Київ : А.С.К., 1997. 512 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 526 с.

Макконел К.Р., Кемпбелл Р., Брю С.Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. URL: https://library.tou.edu.kz/fulltext/buuk/b3263.pdf (дата звернення: 23.07.2023).

Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 688 с.

Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П. Облік, аналіз, аудит: навч. посіб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. 380 с.

Matiukha, M.M. & Tkachova, A.I. (2015) Shliakhy udoskonalennia bukhhalterskoho obliku vytrat diialnosti pidpryiemstva [Ways to improve accounting calculations costs of the company]. Efektyvna ekonomika, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/74.pdf (accessed: 22.07.2023).

Butynets, F.F., Vyhovska, N.H., Maliuha, N.M. & Petrenko, N.I. (2002) Kontrol i reviziia [Control and revision]. Zhytomyr: PP «Ruta», 544 p. [in Ukrainian]

Bondarenko, T.Iu. (2009) Oblik i kontrol zahalnovyrobnychykh vytrat (na prykladi hirnycho-zbahachuvalnykh pidpryiemstv) [Accounting and control of cost value (an ore-dressing enterprises)] Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv, 23 p.

Davydova, T.M. (2009) Metodolohichni aspekty obliku vytrat na zbut ta vidobrazhennia yikh u finansovii zvitnosti [Methodological aspects of account of costs are on a sale and reflection of them in the financial reporting]. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, no 8, pp 14-19.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» no 73 vid 07.02.2013 r [National regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting" No. 73 dated February 7, 2013]. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (accessed: 22.07.2023).

Kontseptualna osnova finansovoi zvitnosti vid 01.09.2010 r [Conceptual basis of financial reporting from September 1, 2010]. Rada z Mizhnarodnykh standartiv bukhhalterskoho obliku (IASB). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (accessed: 22.07.2023).

Butynets, F.F. (2012) Vytraty vyrobnytstva ta yikh klasyfikatsiia dlia potreb upravlinnia [Costs of production and their classification are for the necessities of management]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, no 1, pp 11-18.

Derbin, E.F. & Kiliievych, O.I. (1997) Ekonomichna teoriia i derzhavnyi sektor: teoriia, praktyka, terminolohiia, dzherela [Economic theory and the public sector: theory, practice, terminology, literature]. Kyiv: UADU pry Prezydentovi Ukrainy, 108 p. [in Ukrainian]

Trush, V.Ie., Cheban, T.M. & Stepanovych, N.Ia. (2007) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Kondor, 296 p. [in Ukrainian]

Tkachenko, N.M. (1997) Bukhhalterskyi oblik na pidpryiemstvakh z riznymy formamy vlasnosti [Accounting at enterprises with different forms of ownership]. Kyiv: A.S.K, 512 p. [in Ukrainian]

Sopko, V.V. (2006) Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom [Accounting in enterprise management]. Kyiv: KNEU, 526 p. [in Ukrainian]

Makkonel, K.R., Kempbell, R. & Briu S.L. Ekonomiks: Pryntsypy, problemy i polityka [Economics: Principles, problems and politics]. Available at: https://library.tou.edu.kz/fulltext/buuk/b3263.pdf (accessed: 23.07.2023).

Sadovska, I.B., Bozhydarnik, T.V. & Nahirska, K.Ie. (2013) Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 688 p. [in Ukrainian]

Sierikova, T.M., Ponikarov, V.D., Kozhanova, Ye.P. & Olenko, I.P. (2003) Oblik, analiz, audyt [Accounting, analysis, audit]. Kharkiv: VD «INZhEK», 380 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Акімова, Т., Распопова, Ю., & Волященко, І. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-46
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ