МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: державний бюджет, доходи бюджету, митні платежі, ввізне мито, податок на додану вартість, акцизний податок, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування дохідної частини державного бюджету за рахунок надходжень митних платежів. Повнота здійснення фіскальної функції впливатиме на можливість забезпечення достатнього рівня соціально-економічного розвитку країни, оскільки найбільшу частку доходів бюджету складають саме податкові надходження. У статті дана характеристика митним платежам як різновиду податкових надходжень. Мито разом із іншими непрямими податками (податком на додану вартість та акцизним податком), окрім фіскальної функції, забезпечує захист вітчизняного виробника та економіки країни, ефективно регулює зовнішньо - економічні відносини тощо. На основі національної законодавчої бази та міжнародних договорів розглянуто основні характеристики митно-тарифних пільг у вигляді повних або часткових звільнень від стягнення митних платежів. Проаналізовано основні зміни (через введення додаткових пільг), які відбулися у структурі сплати митних платежів після введення воєнного стану а Україні. Досліджено питому вагу надходжень митних платежів до доходів державного бюджету за останні роки та встановлено зменшення суми надходжень за 2022 рік порівняно з попередніми роками.

Посилання

Абрамова А., Савчук Т., Жаворонок А. Митні платежі як складова доходів державного бюджету. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4(4). URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/76740 (дата звернення: 05.04.2023).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI: станом на 1 квітня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 06.04.2023).

Гребельник О. Митна справа : підручник. 5-те вид. Київ : Центр учб. літ., 2021. 400 с.

Давидовська Г., Сидор Г. Поняття митних пільг та їх класифікація. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6 (75). URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37821/1/Давидовська%20Г.І.-Сидор%20Г.В..pdf (дата звернення: 13.05.2023).

Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення: 06.04.2023).

Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану: Постанова Каб. Міністрів України від 09.03.2022 р. № 236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-п#Text (дата звернення: 05.04.2023).

Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану: Постанова Каб. Міністрів України від 01.03.2022 р. № 174. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-п#Text (дата звернення: 05.04.2023).

Кийда Л., Шевченко Н. Особливості реалізації державної митної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/68.pdf (дата звернення: 12.05.2023).

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI: станом на 04.03.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 07.04.2023).

Озеруга О. Місце та роль митних платежів у системі доходів державного бюджету України. Науково-практична інтернет-конференція «Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу» (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). URL: https://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:041218-12&catid=229:2-122018&Itemid=283&lang=ru (дата звернення: 06.04.2023).

Оніщик Ю. Митні платежі як системоутворювальні категорії митного законодавства України та Європейського Союзу. Нове українське право. 2022. Т. 2, № 6. URL: http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/397/351 (дата звернення: 12.05.2023).

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 236 та визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. № 1006 та від 20 грудня 2022 р. № 1409: Постанова Каб. Міністрів України від 24.02.2023 р. № 166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2023-п#Text (дата звернення: 06.04.2023).

Семенова М. Податкові та митні пільги воєнного часу для бізнесу. Liga zakon. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210884_podatkov-ta-mitn-plgi-vonnogo-chasu-dlya-bznesu (дата звернення: 05.04.2023).

Abramova A., Savchuk T., Zhavoronok A. (2015). Mytni platezhi iak skladova dokhodiv derzhavnoho biudzhetu [Customs payments as a component of state budget revenues]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia - Problems and prospects of economics and management. no. 4(4). Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/76740 (accessed 05 April 2023). [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI: stanom na 1 kvitnia 2023 r [Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 07/08/2010 No. 2456-VI: as of April 1, 2023]. The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (аccessed 06 April 2023). [in Ukrainian].

Hrebel'nyk O. Mytna sprava. [Customs business]. Kyiv. 400 p. [in Ukrainian].

Davydovs'ka H., Sydor H. (2018). Poniattia mytnykh pil'h ta ikh klasyfikatsiia. [The concept of customs benefits and their classification]. Innovatsijna ekonomika - Innovative economy, no. 5-6 (75). Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37821/1/Davydovs'ka%20H.I.-Sydor%20H.V..pdf (аccessed 13 May 2023). [in Ukrainian].

Derzhavnyj veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State budget web portal for citizens]. Available at: https://openbudget.gov.ua/ (аccessed 06 April 2023).

Deiaki pytannia mytnoho oformlennia okremykh tovariv, shcho vvoziatsia na mytnu terytoriiu Ukrainy u period dii voiennoho stanu [Some issues of customs clearance of individual goods imported into the customs territory of Ukraine during the period of martial law]. Postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 09.03.2022 r. № 236. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-p#Text (аccessed 05 April 2023). [in Ukrainian].

Deiaki pytannia propusku humanitarnoi dopomohy cherez mytnyi kordon Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Some issues of the passage of humanitarian aid through the customs border of Ukraine under martial law]. Postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 01.03.2022 r. № 174. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-p#Text (аccessed 05 April 2023). [in Ukrainian].

Kyjda L., Shevchenko N. (2020). Osoblyvosti realizatsii derzhavnoi mytnoi polityky v Ukraini. [Peculiarities of implementation of state customs policy in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok - Public administration: improvement and development, no. 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/68.pdf (accessed 12 May 2023). [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.03.2012 r. № 4495-VI: stanom na 04.03.2023 r. [Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 13.03.2012 No. 4495-VI: as of 04.03.2023]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (accessed 07 April 2023). [in Ukrainian].

Ozeruha O. (2018). Mistse ta rol' mytnykh platezhiv u systemi dokhodiv derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [The place and role of customs payments in the revenue system of the state budget of Ukraine]. Naukovo-praktychna internet-konferentsiia "Modernizatsiia zakonodavstva ta pravozastosuvannia: vymohy chasu"- Scientific and practical internet conference "Modernization of legislation and law enforcement: requirements of the time" (Kyiv, December 6, 2018). Available at: https://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:041218-12&catid=229:2-122018&Itemid=283&lang=ru (Аccessed 06 April 2023). [in Ukrainian].

Onischyk Yu. (2022). Mytni platezhi iak systemoutvoriuval'ni katehorii mytnoho zakonodavstva Ukrainy ta Ievropejs'koho Soiuzu [Customs payments as system-forming categories of customs legislation of Ukraine and the European Union]. Nove ukrains'ke pravo - New Ukrainian law, vol. 2, no. 6. Available at: http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/397/351 (accessed 12 May 2023). [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin u dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 bereznia 2022 r. № 236 ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 veresnia 2022 r. № 1006 ta vid 20 hrudnia 2022 r. № 1409 [On making changes to the addendum to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 236 of March 9, 2022 and recognizing as having lost validity the Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1006 of September 10, 2022 and No. 1409 of December 20, 2022]. Postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 24.02.2023 r. № 166. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2023-p#Text (accessed 06 April 2023). [in Ukrainian].

Semenova M. (2022). Podatkovi ta mytni pil'hy voiennoho chasu dlia biznesu. [Wartime tax and customs benefits for business]. Liga zakon. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210884_podatkov-ta-mitn-plgi-vonnogo-chasu-dlya-bznesu (accessed 05 April 2023). [in Ukrainian].

Переглядів статті: 285
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Легкоступ, І., Саінчук, Н., & Соколюк, М. (2023). МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-43
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ