КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: концептуальний підхід, фінансова діагностика, діяльність підприємства, методи фінансової діагностики, процедури фінансової діагностики

Анотація

У статті обґрунтована необхідність застосування системного підходу при формуванні ефективної фінансової діагностики діяльності підприємства. Доведено, що системність фінансової діагностики діяльності підприємства передбачає діагностику наявного фінансового стану підприємства і створення на основі фінансової діагностики скоригованої системи управління досягненням поставлених цілей підприємства. Автором запропоновано концептуальний підхід до формування ефективної системи фінансової діагностики діяльності підприємства, який синтезує мету, завдання, принципи, методи і процедури фінансової діагностики. Реалізація запропонованого концептуального підходу буде сприяти оптимізації фінансових процесів на підприємстві, формуванню ефективної структури системи управління фінансовою діяльністю підприємства та забезпечувати підвищення швидкості та якості прийняття управлінських рішень.

Посилання

Заїчко І. В. Фінансова безпека в системі фінансового управління. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (Умань, 19–20 листопада 2020 р.). C. 193–198.

Заїчко І. В. Фінансова стійкість підприємств як інструмент реалізації фінансової безпеки. Молодий вчений. 2019. № 10. С. 651–656. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-137

Корбутяк А. Г., Бута М. М. Підходи до трактування поняття «фінансовий стан підприємства». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16 (1). С. 149–153.

Лук’янова В. В., Лабунець О. О. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 2(07). С. 66–69.

Олійник Л.В. Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 118–124.

Насібова О.В., Івашкевич І.О. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. С. 185–188.

Сорока Й.Й. Зарубіжний досвід оцінювання фінансового стану підприємств в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2. С. 363–367.

Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств. Європейські перспективи. 2016. Вип. 2. С. 169–175.

Zaichko I. V. (2020). Finansova bezpeka v systemi finansovoho upravlinnia [Financial security in the financial management system]. Proceedings from: VII Vseukrainskа naukovo-praktychnа internet-konferentsiф molodykh uchenykh ta studentiv “Suchasni problemy i perspektyvy ekonomichnoi dynamiky” – 7th AllUkrainian Scientific and Practical Internet Conference of Young Scientists and Students “Current problems and prospects of the economic dynamics”, pp. 193–198 [in Ukrainian].

Zaichko I. V. (2019). Finansova stiikist pidpryiemstv yak instrument realizatsii finansovoi bezpeky [Financial sustainability of enterprises as a tool of financial security implementation]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, vol. 10, pp. 651–656. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-137 [in Ukrainian].

Korbutiak A. H., Buta M. M. (2017) Pidkhody do traktuvannia poniattia "finansovyi stan pidpryiemstva" [Approaches to the interpretation of the “financial status of the enterprise” concept]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy, vol. 16 (1), pp. 149–153 [in Ukrainian].

Lukianova V. V., & Labunets O. O. (2017). Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho polipshennia [Disgnostics of the financial state of the enterprise and the ways of its improvement]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazovskyi Economic Herald, vol. 2(07), pp. 66–69 [in Ukrainian].

Oliinyk L.V. (2017) Stratehichni napriamy zabezpechennia finansovoi stabilnosti pidpryiemstva [Strategic directions of ensuring the financial stability of the enterprise]. Finansy, oblik, banky – Finance, accounting, banks, no. 1 (22), pp. 118–124 [in Ukrainian].

Nasibova O.V., Ivashkevych I.O. (2019) Teoretychni osnovy otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva [Theoretical background of assessing the enterprise financial status]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, no. 30, pp. 185–188 [in Ukrainian].

Soroka Y.Y. (2015) Zarubizhnyi dosvid otsiniuvannia finansovoho stanu pidpryiemstv v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Foreign experience of assessing the financial status of enterprises in modern economic conditions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Economics, vol. 2, pp. 363–367 [in Ukrainian].

Yasinovska I.F. (2016) Suchasni pidkhody do otsinky finansovoi stiikosti pidpryiemstv [Modern approaches to assessing the financial stability of enterprises]. Yevropeiski perspektyvy – European perspectives, no. 2, pp. 169–175 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Дмитренко, Д. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-44
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ