ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: діджитал-технології, діджиталізація, бізнес-процес, бухгалтерський облік, програмне забезпечення, штучний інтелект

Анотація

У статті досліджено особливості використання діджитал-технологій для комплексної автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. Зокрема, у сучасному світі, де технології набувають швидкого розвитку, діджиталізація бізнес-процесів підприємства є необхідним фактором збільшення ефективності власної діяльності та зниження витрат. Діджиталізація є одним із ключових чинників успіху для підприємств і означає перехід від традиційних методів ведення підприємницької діяльності до впровадження і використання цифрових технологій. Особливого значення набуває діджиталізація бізнес-процесів як складова програми повоєнного відродження національної економіки. Встановлено, що основною метою діджиталізації бізнес-процесів підприємства є зменшення витрат часу, ресурсів та зусиль компанії на виконання певних завдань та операцій. Діджиталізація є важливим етапом у розвитку підприємства в умовах середовища, що постійно змінюється та трансформується. Задля успішного впровадження діджиталізації в бізнес-процеси підприємства, необхідно проводити постійний моніторинг поточних процесів компаній, проводити їх аналіз задля визначення найбільш критичних областей, які потребують оптимізації. Необхідним процесом є вибір інструментів та технологій задля впровадження діджиталізації та забезпечення відповідного рівня кваліфікації співробітників. Обгрунтовано, що важливим інструментом діджиталізації є бухгалтерський облік, якому належить провідна роль у формуванні якісного інформаційного наповнення процесу управління. Проаналізовано особливості сучасних спеціалізованих програм для застосування діджитал-технологій у бухгалтерському обліку та управлінні сформованих бізнес-процесів. Трансформація бухгалтерського обліку в діджитал-облік передбачає створення, представлення та передавання економічної інформації в електронному форматі. Замість використання паперів усі господарські операції проводяться в електронному середовищі.

Посилання

Akhmadeev R. G., Kosov M. E., Bykanova O. A., Turishcheva T. B. Development of venture financing to ensure economic security of a country. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 2020. P. 51–56.

Singareddy R. R. R., Ranjan P., Balamurugan A., Shabana C. Financial inclusion remodeling: Including the excluded masses. Space and Culture, India, 2019. № 6(5). 178–188.

Vasilev V. L., Gapsalamov A. R., Akhmetshin E., Bochkareva T., Yumashev, A., Anisimova, T. (2020). Digitalization peculiarities of organizations: a case study. Entrepreneurship and Sustainability, vol. 7(4), pp. 3173–3190. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(39)

Unruh G., Kiron D. Digital Transformation On Purpose. MIT Sloan Management Review, 6th November 2017. URL: https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-on-purpose

Kumarasinghe W., Athambawa H. The Impact of Digitalization on Business Models With Special Reference to Management Accounting in Small and Medium Enterprises in Colombo District. International Journal of Scientific & Technology Research. 2020. vol. 9, issue 3, P. 6654–6665.

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Brennen J. S., Kreiss D. «Digitalization» in Jensen K. B., Rothennbuhler E. W., Pooley J. D. and Craig R. T. (Eds). The International encyclopedia of communication theory and philosophy, Wiley-Blackwell, Chinchester, 2016. P. 556–566.

Shoakhmedova N. X., Khashimova D. P., Belalova G. A. Digitalization of the economy during a pandemic: accelerating the pace of development. Journal of Critical Reviews. 2020. № 7 (15). P. 2491–2498.

Королюк Т., Мазуренок О. Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи. Галицький економічний вісник. 2021 URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/70/975.pdf

Королюк Т., Кравчук Н., Карп І. Стан та тенденції розвитку організації документообігу в інформаційній системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 79–89.

Фролов В. І. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 12. С. 45–49.

Голячук Н. В., Голячук С. Є. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2015. Вип. 12 (1). С. 80–86.

Блокчейн і бухгалтерський облік. URL: https://nexia.dk.ua/blokchein-i-bukhhalterskyi-oblik

Exciting Accountant Technology in 2019. URL: https://online.maryville.edu/blog/accounting-technologyin-2019

Облік, аналіз, аудит у забезпеченні безперервної діяльності : монографія / за заг. ред Є.Є. Іоніна. Вінниця : ТВОРИ, 2021. 244 с.

Офіційний сайт системи «SAP». URL: https://sb1.com.ua

Офіційний сайт системи Odoo. URL: https://odoo.com

Офіційний сайт системи Дебет Плюс. URL: https://debet.com.ua

Офіційний сайт компанії Софтком. URL: https://www.softcom.ua

Офіційний сайт системи MASTER. URL: https://masterbuh.com

Офіційний сайт системи ISPro. URL: https://ispro.ua

Офіційний сайт системи BookKeeper. URL: https://softup.com.ua/analogi-1c-bas-ukr

Томчук В. В., Платовський А. М. Комп’ютеризація обліку та аудиту нематеріальних активів із застосуванням ІТ-технологій. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2019. Том 30 (69). № 5. С. 138–143. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-52

Томчук В. В., Калачик А. В. ERP системи та їх місце в управлінському обліку. Фінанси. Облік. Банки. 2019. № 1 (22). С. 179–183. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.19

Akhmadeev, R. G., Kosov, M. E., Bykanova, O. A. & Turishcheva, T. B. (2020). Development of venture financing to ensure economic security of a country. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. P. 51–56.

Singareddy, R. R. R., Ranjan, P., Balamurugan, A. & Shabana, C. (2019). Financial inclusion remodeling: Including the excluded masses. Space and Culture, India, no 6(5), pp. 178–188.

Vasilev, V. L., Gapsalamov, A. R., Akhmetshin, E., Bochkareva, T., Yumashev, A., & Anisimova, T. (2020). Digi¬talization peculiarities of organizations: a case study. Entrepreneurship and Sustainability, vol. 7(4), pp. 3173–3190. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(39)

Unruh, G. & Kiron, D. (2017). Digital Transformation On Purpose. MIT Sloan Management Review, 6th November 2017. Available at: https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-on-purpose

Kumarasinghe, W. & Athambawa, H. (2020). The Impact Of Digitalization On Business Models With Special Reference To Management Accounting In Small And Medium Enterprises In Colombo District. International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 9, issue 3, pp. 6654–6665.

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty [Digital economy: trends, risks and social determinants]. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf [in Ukrainian]

Brennen, J. S. & Kreiss, D. (2016). «Digitalization» in Jensen K. B., Rothennbuhler E. W., Pooley J. D. and Craig R. T. (Eds). The International encyclopedia of communication theory and philosophy, Wiley-Blackwell, Chinchester. P. 556–566.

Shoakhmedova, N. X., Khashimova, D. P. & Belalova, G. A. (2020). Digitalization of the economy during a pandemic: accelerating the pace of development. Journal of Critical Reviews, vol. 7 (15), pp. 2491–2498.

Koroliuk, T. & Mazurenok O. (2021). Didzhytalizatsiia diialnosti pidpryiemstv: tendentsii, tsyfrovyi oblik, perspektyvy. [Digitization of enterprise activities: trends, digital accounting, prospects]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. Available at: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/70/975.pdf [in Ukrainian]

Koroliuk, T., Kravchuk, N. & Karp, I. (2020). Stan ta tendentsii rozvytku orhanizatsii dokumentoobihu v organization of document circulation in the information system informatsiinii systemi upravlinnia pidpryiemstvom. [State and development trends of the organization of document circulation in the information system of enterprise management]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 67. no 6, pp. 79–89. [in Ukrainian]

Frolov, V. I. (2013). Vprovadzhennia «khmarnykh» tekhnolohii v praktyku bukhhalterskoho obliku [Implementation of "cloud" technologies in accounting practice]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, no 12, pp. 45–49. [in Ukrainian]

Holiachuk, N. V. & Holiachuk S. Ye. (2015). Perevahy ta nedoliky zastosuvannia khmarnykh tekhnolohii v obliku [Advantages and disadvantages of using cloud technologies in accounting]. Ekonomichni nauky. Seriia: Oblik i finansy, vol. 12 (1), pp. 80–86. [in Ukrainian]

Blokchein i bukhhalterskyi oblik [Blockchain and accounting]. Available at: https://nexia.dk.ua/blokchein-i-bukhhalterskyi-oblik [in Ukrainian]

Exciting Accountant Technology in 2019 (2019). Available at: https://online.maryville.edu/blog/accounting-technologyin-2019

Ionin Ye. Ye. (ed.) (2021). Oblik, analiz, audyt u zabezpechenni bezperervnoi diialnosti: monohrafiya [Accounting, analysis, audit in ensuring continuous activity: monograph]. Vinnytsia: TVORY, 244 р. [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait systemy «SAP» [The official site of the "SAP" system]. Available at: https://sb1.com.ua [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait systemy Odoo [The official site of the Odoo system]. Available at: https://odoo.com [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait systemy Debet Plius [The official website of the Debit Plus system]. Available at: https://debet.com.ua [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait kompanii Softkom [The official website of the Softcom company]. Available at: https://www.softcom.ua [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait systemy MASTER [The official site of the MASTER system]. Available at: https://masterbuh.com [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait systemy ISPro [The official site of the ISPro system]. Available at: https://ispro.ua [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait systemy BookKeeper [The official website of the BookKeeper system]. Available at: https://softup.com.ua/analogi-1c-bas-ukr [in Ukrainian]

Tomchuk, V. V. & Platovskyi, A. M. (2019). Kompiuteryzatsiia obliku ta audytu nematerialnykh aktyviv iz zastosuvanniam IT-tekhnolohii [Computerization of accounting and auditing of intangible assets using IT technologies]. Naukovyi zhurnal «Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia», vol. 30 (69) no 5, pp. 138–143. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-5-52

Tomchuk, V. V. & Kalachyk, A. V. (2019). ERP systemy ta yikh mistse v upravlinskomu obliku [ERP systems and their place in management accounting]. Finansy. Oblik. Banky, no 1 (22), pp. 179–183. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.19

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Томчук, В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-18
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ