ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: обліково-аналітична інформація, облік, аналіз, особливості діяльності, сільськогосподарські підприємства

Анотація

Стаття призначена актуальним питанням формування обліково-аналітичної інформації сільськогосподарських підприємств та впливу на це особливостей її діяльності. Аналітична підсистема передбачає дослідження причинно-наслідкових зв’язків між господарськими процесами з метою виявлення резервів економічного зростання суб’єкта господарювання. Інструментарієм аналітичної підсистеми є її організація, що передбачає формування моделі з структурою елементів, зв’язками між ними й узагальненням результатів та їх імплементацією в процес управління. Тому, своєчасний та якісний аналіз обліково-інформаційного потоку є дуже важливим етапом для управлінської діяльності. Проаналізовано та визначено особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на обліково-аналітичне забезпечення управління. Запропоновано концептуальні підходи щодо розвитку стратегічних напрямків управління для побудови системи обліково-аналітичного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Визначено основні підходи до створення єдиної інтегрованої інформаційної системи в аграрних підприємствах в ході системного підходу до розкриття сутності обліку як інтегрованої системи. Особливе місце системи обліку визначається роллю, яку вона виконує в управлінні. З одного боку вона є засобом ефективного управління для користувачів, а з іншого – базою для прийняття управлінських рішень щодо збалансованого функціонування всіх господарюючих суб’єктів. При цьому система обліку може виступати засобом ефективного управління лише при економічно вигідній її організації. Для забезпечення формування якісної обліково-аналітичної системи суб’єкта аграрного сектору в роботі обґрунтовано відповідні етапи, подано характеристику їх складових та підходів до реалізації, а також основних організаційних компонентів. Проаналізовано стан аграрного сектору України в умовах війни, досліджено основні проблеми його функціонування, розглянуто шляхи його подальшої перспективи.

Посилання

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Закон України від 18.11.2005 №790. Дата оновлення 27.05.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text (дата звернення: 09.09.2023).

Лепетан І. М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2019. № 23. С. 19–24.

Панадій О. П. Стан управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (на прикладі товаровиробників Київщини). Облік і фінанси. 2022. № 1. С. 45–55.

Журавльова Т. В. Сучасний стан організації обліково-інформаційного забезпечення управління в сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2020. № 3. С. 94–98.

Удова Л. О., Гаєвий А. Г. Розділ 1.9. Малий бізнес в аграрному секторі економіки України: проблеми та перспективи розвитку в умовах війни. Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій. 2022. С. 122–133. DOI: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-09.

Громов О. Сільське господарство під час війни: зміна пріоритетів. Урядовий кур’єр. 2022. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 06.09.2023).

Макалюк І. В., Кашпуренко Т. О. Вплив російської військової агресії на становище аграрних підприємств. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2022 року. Київ : ІВЦ «Політехніка», 2022. С. 60.

Макалюк І. В., Коцюбайло М. Р. Оцінювання втрат в аграрному секторі внаслідок ведення бойових дій на території України. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 183.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy» [On the approval of the National regulation (standard) of accounting 30 «Biological assets»]: Law of Ukraine dated November 18, 2005 No. 790. Date of update 05/27/2022. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text (date of application: 09/09/2023).

Lepetan I. M. (2019) Orhanizatsiia upravlinskoho obliku za tsentramy vytrat u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Organization of management accounting by cost centers in agricultural enterprises]. Agroworld. No. 23. P. 19–24.

Panadii O. P. (2022) Stan upravlinskoho obliku v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh (na prykladi tovarovyrobnykiv Kyivshchyny) [The state of management accounting in agricultural enterprises (on the example of commodity producers of Kyiv region)]. Accounting and finance. No. 1. P. 45–55.

Panadii O. P. (2020) Stan upravlinskoho obliku v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh (na prykladi tovarovyrobnykiv Kyivshchyny) [The current state of the organization of accounting and information support for management in agricultural enterprises]. Collection of scientific works of Tavriyya State Agro-Technological University (Economic Sciences). No. 3. P. 94–98.

Udova L. O., Haievyi A. H. (2022) Rozdil 1.9. Malyi biznes v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku v umovakh viiny [Small business in the agrarian sector of the economy of Ukraine: problems and prospects of development in the conditions of war. Scientific and educational innovation center of social transformations]. P. 122–133. DOI: https://doi.org/10.54929/monograph-02-2022-01-09.

Hromov O. (2022) Silske hospodarstvo pid chas viiny: zmina priorytetiv [Agriculture during the war: changing priorities. Government Courier]. Retrieved from: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske gospodarstvo pid chas vijni zmina priorite/

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/ (date of application: 06.09.2023).

Makaliuk I. V., Kashpurenko T. O. (2022) Vplyv rosiiskoi viiskovoi ahresii na stanovyshche ahrarnykh pidpryiemstv [The influence of Russian military aggression on the situation of agricultural enterprises]. Development of entrepreneurship as a factor in the growth of the national economy: materials of the 21st International Scientific and Practical Conference on November 23. Kyiv: Polytechnic Institute. P. 60.

Makaliuk I. V., Kotsiubailo M. R. (2022) Otsiniuvannia vtrat v ahrarnomu sektori vnaslidok vedennia boiovykh dii na terytorii Ukrainy [Assessment of losses in the agricultural sector due to hostilities on the territory of Ukraine]. Business, innovation, management: problems and prospects: coll. theses add. III International science and practice Conference, Kyiv, December 8. 2022. Kyiv: KPI named after Igor Sikorskyi, Polytechnic Publishing House. P. 183.

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Томчук, В., & Капула, І. (2023). ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-25
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ