СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: соціальний захист, державне регулювання, цифровізація надання соціальних послуг, економічна безпека, повоєнне відновлення

Анотація

Сфера соціального захисту населення України є комплексною системою, що охоплює низку програм та політик, що спрямовані на забезпечення добробуту та благополуччя громадян. Український уряд працює над реформами, спрямованими на підвищення ефективності та результативності програм соціальної допомоги. Ці реформи включають запровадження механізмів перевірки нужденності та адресності для кращого виявлення та надання допомоги тим, хто її потребує, а також зусилля зі зниження рівня корупції та забезпечення прозорості надання пільг. Все більшого значення набуває залучення організацій громадянського суспільства та соціальних партнерів до формування політики та програм соціального захисту. Заохочення соціального діалогу та взаємодія з різними зацікавленими сторонами може допомогти забезпечити, щоб заходи соціального захисту відповідали різноманітним потребам населення та були ефективно реалізовані. Метою статті є розкрити зміст трансформаційних змін у побудові сфери соціального захисту населення в Україні для опрацювання комплексу пропозицій задля забезпечення економічної безпеки та ефективної реалізації соціальної політики в Україні.

Посилання

Гітіс Т.П., Чемерис Є.Т., Антонова В.І., Носаньова А.С. Дослідження сучасного рівня соціального захисту населення в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (59). С. 116–122. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-116-122

Грень Т.Я. Особливості реалізації політики соціального захисту територій в умовах війни. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. № 6. URL: https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/6_2022/13.pdf

Дубич К.В. Сучасні проблеми забезпечення соціальними послугами населення громад в умовах війни. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2023/materiali%20konf/4_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(2).pdf#page=87

Жук О.Б. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / Олег Богданович Жук. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 295 с.

ІОЦ. Мінсоцполітики України. URL: https://www.ioc.gov.ua/analyticsEDopomoga/

Лопушняк Г.С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 372 с.

Міністерство соціальної політики (2023). Костянтин Кошеленко розповів про роботу Інформаційно пошукової системи, яка дозволяє оцінити потреби внутрішньо-переміщених осіб. URL: https://www.msp.gov.ua/news/22946.html

Міністерство соціальної політки. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html

Підлипна Р.П. Система соціального захисту населення в Україні в сучасних умовах: сутність і основні складові. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. № 1 (69), ч. 1. С. 16–22.

Самойленко Н.А. Сучасний стан соціального захисту населення в Україні. Молодий вчений. 2018. №11.

Хожило І.І. Стратегія державної безпеки та імператив соціального захисту населення в умовах війни: регіональний аспект. Державний науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. Випуск 6. URL: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/163065/%d0%a5%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Багмет М.О., Дерега В.В. Шляхи вдосконалення системи соціального захисту в Україні: політологічний аналіз. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2009. Вип. 17. С. 250–258.

Gitis, T.P., Chemerys, Ye.T., Antonova, V.I., Nosanyova, A S. (2020). Doslidzhennia suchasnoho rivnia sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini [Study of the Current Level of Social Protection of the Population in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, vol. 1 (59), рр. 116–122. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-116-122 [in Ukrainian]

Gren T.Y. (2022). Features of the implementation of the policy of social protection of territories in wartime. Scientific notes of Vernadsky TNU. Series: Public management and administration. Available at: https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/6_2022/13.pdf

Dubych K.V. (2022). Modern problems of providing social services to the population of communities in war. Available at: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2023/materiali%20konf/4_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(2).pdf#page=87

Zhuk O.B. (2017) Finansove zabezpechennia realizatsii sotsialnoi polityky derzhavy [Financial support for the implementation of social policy of the state]: Candidate of Economic Sciences (PhD): 08.00.08. Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 295 p.

SIC. Ministry of Social Policy of Ukraine. Available at: https://www.ioc.gov.ua/analyticsEDopomoga/.

Lopushniak, H. S. (2011). Derzhavna sotsialna polityka yak peredumova ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [State social policy as a prerequisite for economic development of Ukraine]. Lviv: Lviv Regional Institute of Public Administration. [in Ukrainian]

Ministry of Social Policy (2023). Kostyantyn Koshelenko spoke about the work of the Information Search System, which allows to assess the needs of internally displaced persons. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/22946.html

Ministry of Social Policy. Available at: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html

Pidlypna R. P. (2015) Systema sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini v suchasnykh umovakh: sutnist i osnovni skladovi [The system of social protection of the population in Ukraine in modern conditions: essence and main components]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, vol. 1 (69), рр. 16–22. [in Ukrainian]

Samoilenko N.A. (2018) Suchasnyi stan sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini [The current state of social protection of the population in Ukraine]. Young Scientist, vol. 11.

Khozhylo I.I. (2022) Stratehiia derzhavnoi bezpeky ta imperatyv sotsialnoho zakhystu naselennia v umovakh viiny: rehionalnyi aspekt [State security strategy and the imperative of social protection of the population in wartime: a regional aspect]. State Scientific Journal of Public Administration, Psychology, Law, vol. 6. Available at: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/163065/%d0%a5%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bagmet M.O., Dereha V.V. (2009) Shliakhy vdoskonalennia systemy sotsialnoho zakhystu v Ukraini: politolohichnyi analiz [Ways to improve the system of social protection in Ukraine: political analysis], Modern Ukrainian politics. Politicians and Political Scientists about it. Kyiv. Issue 17. P. 250–258.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Тиха, О. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-17
Розділ
ЕКОНОМІКА