ВИКОРИСТАННЯ ГРАНТОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЄРОБОТА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ММСП: ПЕРСПЕКТИВИ І ТРУДНОЩІ

Ключові слова: гранти для бізнесу, грантова підтримка ММСП, грантові можливості для бізнесу, гранти для ММСП, державні гранти, урядові гранти, гранти Програми єРобота

Анотація

У статті розглянуто основні можливості з підвищення конкурентоспроможності бізнесу, що виникають внаслідок залучення грантових інструментів державної програми підтримки підприємництва єРобота, яка розпочала свою дію в липні 2022 року. Окреслено основні переваги урядової грантової підтримки для відкриття власної справи та перспективи розвитку вже існуючого бізнесу. Розглянуто перспективи відкриття нового бізнесу на прикладах підприємців, які вже отримали грантове фінансування від державної програми єРобота на: придбання обладнання, меблів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних із реалізацією бізнес-плану, лізинг обладнання, послуги маркетингу та реклами, оренду нежитлового приміщення та обладнання. Продемонстровано історії успіху підприємств, які скористалися грантовою підтримкою урядової програми за напрямком «Власна справа» та «Новий рівень». Проаналізовано процес залучення грантових ресурсів представниками малого та середнього бізнесу України, визначено основні труднощі на шляху реалізації грантових проектів. Наголошено на основних причинах таких труднощів. Зокрема: не можливість розпочати вчасно заплановану проектну діяльність і, як наслідок, - підвищення цін на товари й послуги, а також необхідність здійснювати заміну контрагентів, виникнення непередбачуваних витрат під час реалізації грантового проекту та необхідність дофінансування з альтернативних джерел. Підсумовано, що історії грантоотримувачів демонструють підвищення конкурентоспроможності бізнесу в різних сферах: роздрібній та оптовій торгівлі, виробничій та переробній сфері, сфері послуг. Попри ряд труднощів, які виникають у процесі реалізації грантових проектів, підприємцям вдається суттєво покращувати свої бізнес-процеси, зберігати та створювати нові робочі місця, виходити на новий рівень прибутковості, що можна вважати одним із суб’єктивних індикаторів досягнення позитивного ефекту від процесу залучення державних грантів.

Посилання

Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: http://www.chaszmin.com.ua

Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Дія». URL: https://diia.gov.ua/

Єробота: понад 84 млн грн мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу отримають від держави чергові переможці програми. URL: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7d330a87-f3b1-4b94-a042-2e2ef484e6f8&title=Robota-Ponad84-Mln

Кобеля З.І., Тодорюк С.І. Перспективи розвитку підприємництва у сучасних умовах господарювання. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6880/A%2b7-8-2023_St12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кравчук І.І., Кравчук І.А. Роль консалтингу у розвитку органічного виробництва в Україні. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 209–212. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/9891/3/Organik_2019_209-212.pdf

Мельник Т.Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 2 (100). С. 3–11.

Наказ Міністерства економіки України від 24 квітня 2023 року No 2356. URL: https://drive.google.com/file/d/1nzK1JItnxIxZKi3CUCukPRElsLu3aGgc/view?usp=sharing

Постанова КМ України №738 від 21.06.2022 року «Деякі питання надання грантів бізнесу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text

Приліпко С.М. Залучення іноземних інвестицій у розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Кооперативні читання: 2014 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–29 берез. 2014 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2014. С. 174–179. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/1323/1/Cooperative_2014_174-179.pdf

Програма єРобота. URL: https://erobota.diia.gov.ua/#start

Телеграм канал Програми єРобота. URL: https://t.me/erobotanews

Tsentr rozvytku «ChAS ZMIN» [«TIME OF CHANGE» development center]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua

Yedynyj derzhavnyj veb-portal elektronnykh posluh «Diia» [The only state web portal of electronic services «Diya»]. Available at: https://diia.gov.ua/

Yerobota: ponad 84 mln hrn mikrohrantiv na start abo rozvytok biznesu otrymaiut' vid derzhavy cherhovi peremozhtsi prohramy [Employment: more than UAH 84 million in micro-grants for starting or developing a business will be received from the state by the next winners of the program]. Available at: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7d330a87-f3b1-4b94-a042-2e2ef484e6f8&title=Robota-Ponad84-Mln

Kobelia, Z.I. & Todoriuk, S.I. Perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Prospects for the development of entrepreneurship in modern economic conditions]. Available at: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6880/A%2b7-8-2023_St12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kravchuk, I.I. & Kravchuk, I.A. (2019). Rol' konsaltynhu u rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini [The role of consulting in the development of organic trust in Ukraine], Proceedings from ’19: VII Mizhnarodnа naukovo-praktychnа konferentsiia «Orhanichne vyrobnytstvo i prodovol'cha bezpeka» – VII international scientific and practical conference «Organic production and food safety» (pp. 209–212). Zhytomyr : ZhNAEU. Available at: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/9891/3/Organik_2019_209-212.pdf [in Ukrainian]

Mel'nyk, T.Yu. (2022). Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu [State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economy, management and administration, 2 (100), 3–11. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 24 kvitnia 2023 roku No 2356 [Order of the Ministry of Economy of Ukraine dated April 24, 2023 No. 2356]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1nzK1JItnxIxZKi3CUCukPRElsLu3aGgc/view?usp=sharing.

Postanova KM Ukrainy №738 vid 21.06.2022 roku «Deiaki pytannia nadannia hrantiv biznesu» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 738 of June 21, 2022 «Some issues of granting business grants»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text

Prylipko, S.M. (2014). Zaluchennia inozemnykh investytsij u rozvytok sil's'kohospodars'kykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv [Attracting foreign investments in the development of agricultural service cooperatives], Proceedings from ’14: Vseukrains'ka naukovo-praktychnа konferentsiia «Kooperatyvni chytannia: 2014» – All-Ukrainian scientific and practical conference Cooperative reading (27–29 berez. 2014 r.) (pp. 174–179). Zhytomyr : ZhNAEU. Available at: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/1323/1/Cooperative_2014_174-179.pdf [in Ukrainian].

Prohrama ieRobota [The program is Work]. Available at: https://erobota.diia.gov.ua/#start

Telehram kanal Prohramy ieRobota [Telegram channel of the Program is Work]. Available at: https://t.me/erobotanews

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Кобеля-Звір, М. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ГРАНТОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЄРОБОТА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ММСП: ПЕРСПЕКТИВИ І ТРУДНОЩІ . Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-5
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ