АНАЛІЗ ЗРІЛОСТІ ЕКОСИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Наталія Позняковська Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-4016-8935
  • Олеся Міклуха Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-0618-3277
Ключові слова: відкриті дані, екосистема відкритих даних, стійкість екосистем відкритих даних, громадянське суспільство, зрілість відкритих даних, набір даних високої цінності

Анотація

Статтю присвячено аналізу тенденцій розвитку громадянського суспільства під впливом створенння екосистеми відкритих даних. Узагальнені нові категорії, що виникли в даній сфері аналізу. Розглянуті індикативні профілі кластеризації та параметри ранжування для оцінки зрілості відкритих даних. Досліджені склад та пробематика національних учасників екосистеми відкритих даних та визначені перспективи та приорітети їх розвитку та взаємодії. Авторами критично оцінено вплив ступеня зрілості екосистеми відкритих даних на сучасне громадянське суспільство. Визначені основні міжнародні та вітчизняні практики та проєкти у системі відкритого доступу даних. У статті розроблена класифікація сервісів на основі відкритих даних. Виділені основні напрями впливу відкритих даних на громадянське суспільство.

Посилання

Веб-сторінка Capgemini. URL: https://www.capgemini.com/

G8 Open Data Charter and Technical Annex. Published 18 June 2013. URL: https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text

Федоров М. Відкриті дані зараз та їх роль у післявоєнному відновленні України. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/26/695423/

Клімушин П.С., Спасібов Д.В. Механізми електронного урядування в інформаційному суспільств. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017.

Газін А. Екосистема відкритих даних в Україні: рекомендації щодо впровадження політики. Агенція журналістики даних. URL: http://texty.org.ua/pdf/open_data_policy.pdf

Олексюк Л.В. Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2016. № 2. С. 36–43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_7

Олексюк Л. Концептуальні засади нормативно-правового та організаційного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2017. № 2. С. 76–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2017_2_14

Самофалов Д.О. Зарубіжний досвід використання відкритих даних як комунікаційного інструменту для покращення публічного управління та публічного адміністрування охороною здоров’я. Наукові перспективи. 2021. № 1(7). С. 271–286. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/129/130

Джига Т.В. Еволюція ідеї відкритого урядування. Європейські культурно-історичніцінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. праць. 2018. С. 159–164. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/3413/1/Cinnist-_-2018-160-165.pdf

Ткач І.В. Зарубіжний досвід дотримання принципів прозорості та відкритості вдіяльності органів публічної влади. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія. Серія: Державне управління. 2017. № 293. С. 44–50.

Твердохліб О.С. Методологія та практика реалізації концепту відкритих даних в органах публічного управління України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 2 (18).

Ярошенко Т.О. Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані: як це було і куди йдемо (до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2021. № 8. С. 10–26. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7654.8.2021.247582

Яцишин А.В. Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів наук про освіту: Автореф. дис. д-ра пед. наук. Київ, 2021. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29464

Open Data Barometer. Open Data Barometer – 4th Edition is the latest full edition. URL: https://opendatabarometer.org/leadersedition/report/

Global Open Data Index. URL: http://index.okfn.org/place.html

Open Data Inventory. URL: https://odin.opendatawatch.com/

OECD OUR data Index. URL: https://data.oecd.org/

Open Data Maturity. The official portal for European data. URL: https://data.europa.eu/en/publications/open-data-maturity

Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/dataset

Ковальчук А., Ханжин В., Кудлатський Я. Економічний потенціал відкритих даних для України. Київська школа економіки. URL: https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/TAPAS_OD_2018.pdf.

A Research Agenda for Civil Society (2022). Edited by Kees Biekart, and Alan Fowler. URL: https://www.istr.org/events/EventDetails.aspx?id=1680647

Данилов С. Афганський колапс: що впливає на позицію Заходу щодо визнання уряду талібів. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/09/17/7127877/

Світовий банк припиняє надання допомоги Афганістану. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitovyi-bank-dopomoga-pryzupynennia-afganistan/31426999.html

Цифрові трансформації в Україні. Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf

Veb-storinka Capgemini. Available at: https://www.capgemini.com/

G8 Open Data Charter and Technical Annex. Published 18 June 2013. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

Polozhennja pro nabory danykh, jaki pidljaghajutj opryljudnennju u formi vidkrytykh danykh : postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 21 zhovtnja 2015 r. # 835. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text

Fedorov, M. (2022). Vidkryti dani zaraz ta jikh rolj u pisljavojennomu vidnovlenni Ukrajiny. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/26/695423/ [in Ukrainian]

Klimushyn, P.S., Spasibov, D.V. (2017). Mekhanizmy elektronnogho urjaduvannja v informacijnomu suspiljstv. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Maghistr». [in Ukrainian]

Ghazin, A. (2015). Ekosystema vidkrytykh danykh v Ukrajini: rekomendaciji shhodo vprovadzhennja polityky. Aghencija zhurnalistyky danykh. Available at: http://texty.org.ua/pdf/open_data_policy.pdf [in Ukrainian]

Oleksjuk, L.V. (2016) Rozvytok ponjatijno-kateghorialjnogho aparatu elektronnogho dostupu do publichnoji informaciji ta vidkrytykh danykh. Visnyk Nacionaljnoji akademiji derzhavnogho upravlinnja pry Prezydentovi Ukrajiny. Serija : Derzhavne upravlinnja, 2, 36–43. [in Ukrainian]

Oleksjuk, L. (2017). Konceptualjni zasady normatyvno-pravovogho ta orghanizacijnogho reghuljuvannja elektronnogho dostupu do publichnoji informaciji ta vidkrytykh danykh. Pedaghoghichni innovaciji: ideji, realiji, perspektyvy, 2, 76–79. [in Ukrainian]

Samofalov, D.O. (2021). Zarubizhnyj dosvid vykorystannja vidkrytykh danykh jak komunikacijnogho instrumentu dlja pokrashhennja publichnogho upravlinnja ta publichnogho administruvannja okhoronoju zdorov'ja. Naukovi perspektyvy, 1(7), 271–286. [in Ukrainian]

Dzhygha, T.V. (2018). Evoljucija ideji vidkrytogho urjaduvannja. Jevropejsjki kuljturno-istorychnicinnosti: retrospektyva i perspektyva: zb. nauk. pracj, 159–164. [in Ukrainian]

Tkach, I.V. (2017). Zarubizhnyj dosvid dotrymannja pryncypiv prozorosti ta vidkrytosti vdijaljnosti orghaniv publichnoji vlady. Naukovi praci Chornomorsjkogho derzhavnogho universytetu imeni Petra Moghyly kompleksu Kyjevo-Moghyljansjka akademija. Serija: Derzhavne upravlinnja, 293, 44–50. [in Ukrainian]

Tverdokhlib, O.S. (2017). Metodologhija ta praktyka realizaciji konceptu vidkrytykh danykh v orghanakh publichnogho upravlinnja Ukrajiny. Publichne administruvannja: teorija ta praktyka, 2 (18). [in Ukrainian]

Jaroshenko, T.O. (2021). Vidkrytyj dostup, vidkryta nauka, vidkryti dani: jak ce bulo i kudy jdemo (do 20-littja Budapeshtsjkoji iniciatyvy Vidkrytogho dostupu). Ukrajinsjkyj zhurnal z bibliotekoznavstva ta informacijnykh nauk, 8, 10–26. [in Ukrainian]

Jacyshyn, A.V. (2021). Teoretyko-metodychni osnovy vykorystannja cyfrovykh vidkrytykh system u pidghotovci aspirantiv i doktorantiv nauk pro osvitu: Avtoref. dys. d-ra ped. nauk. Kyiv. Available at: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29464 [in Ukrainian]

Open Data Barometer. Open Data Barometer – 4th Edition is the latest full edition. Available at: https://opendatabarometer.org/leadersedition/report/

Global Open Data Index. Available at: http://index.okfn.org/place.html

Open Data Inventory. Available at: https://odin.opendatawatch.com/

OECD OUR data Index. Available at: https://data.oecd.org/

Open Data Maturity. The official portal for European data. Available at: https://data.europa.eu/en/publications/open-data-maturity

Jedynyj derzhavnyj veb-portal vidkrytykh danykh. Available at: https://data.gov.ua/dataset

Kovaljchuk, A., Khanzhyn, V., Kudlatsjkyj, Ja. (2018). Ekonomichnyj potencial vidkrytykh danykh dlja Ukrajiny. Kyjivsjka shkola ekonomiky. Available at: https://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/TAPAS_OD_2018.pdf [in Ukrainian]

A Research Agenda for Civil Society (2022). Edited by Kees Biekart, and Alan Fowler. Available at: https://www.istr.org/events/EventDetails.aspx?id=1680647

Danylov, S. (2021). Afghansjkyj kolaps: shho vplyvaje na pozyciju Zakhodu shhodo vyznannja urjadu talibiv. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/09/17/7127877/ [in Ukrainian]

Svitovyj bank prypynjaje nadannja dopomoghy Afghanistanu (2021). Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitovyi-bank-dopomoga-pryzupynennia-afganistan/31426999.html [in Ukrainian]

Cyfrovi transformaciji v Ukrajini. Polisjkyj fond mizhnarodnykh ta reghionaljnykh doslidzhenj (2020). Available at: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Позняковська, Н., & Міклуха, О. (2023). АНАЛІЗ ЗРІЛОСТІ ЕКОСИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-8
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ