ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ключові слова: персонал, управління персоналом, HR, управлінські рішення, керівник, працівник, трудові ресурси, тренди HR

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління персоналом в умовах нестабільності та трансформацій. Розглянуто важливість функції управління персоналом в бізнесі, проаналізовано сучасні глобальні виклики, що виникають перед організаціями у сфері управління персоналом. Озвучено актуальні проблеми українських компаній у сфері керування трудовими ресурсами. Названо сучасні тенденції щодо управління персоналом, розроблено рекомендації для українських підприємств щодо впровадження нових трендів. Відзначено важливість використання нових методів та підходів в HR-сфері в умовах нової реальності, яка сформувалася в результаті пандемії COVID-19 та війни з РФ. Відзначено також актуальність світових трендів, оскільки в Україні в умовах війни, стихійних лих та кризи, вони можуть реалізуватись швидше, ніж будь-де, та перевірити свою результативність.

Посилання

Коваленко Т.В., Поторочин С.О. Вплив професійного розвитку на стабільність персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 6.

Вараксіна О., Шульга В. (2023). Роль корпоративної культури у сучасному бізнес-середовищі. Економіка та суспільство. 2023. № 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-63

Ачкасова О. Аутсорсинг персоналу в сучасних умовах функціонування підприємств. Економіка та суспільство. 2023. № 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-22

Дослідження компанії Gartner. Gartner for Human Resource (HR) Leaders.

Череп О.Г. Прискорення цифровізації та COVID-19: ретроспективний огляд та вплив на створення нових робочих місць. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. № 4. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8825

Kovalenko T.V., Potorochyn S.O. (2012) Influence of professional development on the stability of the company's staff. Effective Economy, no. 6.

Varaksina O., Shulga V. (2023). The role of corporate culture in the modern business environment. Economy and society, no. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-63

Achkasova O. (2023). Personnel outsourcing in the modern conditions of functioning of enterprises. Economy and society, no. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-22

Research by Gartner. Gartner for Human Resource (HR) Leaders.

Cherep O.G. (2023) Acceleration of digitalization and COVID-19: a retrospective review and impact on the creation of new jobs. International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", no. 4. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8825

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Тимошенко, В. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-11
Розділ
ЕКОНОМІКА