ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

  • Гліб Мажара Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1860-756X
  • Анастасія Грекул Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0009-0003-7769-4231
Ключові слова: оцінка інвестиційного потенціалу України, промислова галузь, сільськогосподарська галузь, зовнішній борг, принцип Беллмана

Анотація

У статті розглядається механізм функціонування інвестиційної політики в Україні з урахуванням розподілу інвестицій всередині країни та відрахуванням на обслуговування зовнішнього боргу держави. Запропоновано підхід до моделювання інвестиційної політики держави. Розроблена модель інвестиційного розвитку країни у вигляді системи диференційних рівнянь. Для аналізу отриманої моделі перетворено її до дискретного вигляду та апроксимуємо праву частину рівняння функцією зміни ВВП у формі функції Кобба-Дугласа. Для більш ефективного розподілу інвестицій між галузями економіки запропоновано використати метод Беллмана. Отримані результати проаналізовано на прикладі показників промислової та сільськогосподарської галузей, а також статистичних даних по зовнішньому боргу України за період з 2011 по 2021 рік, застосовано метод динамічного моделювання для оцінки ефективності проведеної інвестиційної політики.

Посилання

Назаренко А.М., Васильєв А.А. Моделювання макроекономічних систем економетрико-ігровим методом. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2006. Вип. 4. С. 161–171.

Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : Навчальний посібник / За ред. В.Г. Федоренко. Київ : Алерта, 2004. 431 с.

Колядюк В.В., Фартушний І.Д. Динамічне моделювання інвестиційної політики України. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/12459/1/2013_3_Kolyadyuk.pdf

Назаренко А.М. Динамічне моделювання інвестиційного розвитку та оптимальної макроекономічної інвестиційної політики. Механізм регулювання економіки. 2006. Вип. 4. С. 187–195.

Мойсеєнко І.П. Інвестування. Навчальний посібник. Київ : Знання, 2006. 490 с.

Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. Львів : Каменяр, 2003. С. 508–551.

Оцінка інвестиційної привабливості. URL: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/Тези%202018/30-Економіка%20та%20безнес-адміністрування%20(ФЕБА).pdf

Державний комітет управління статистики. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Міністерство фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/

Nazarenko A.M., & Vasiliev A.A. (2006) Modeliuvannia makroekonomichnykh system ekonometryko-ihrovym metodom [Modeling of macroeconomic systems by the econometric-game method]. Physico-mathematical modeling and information technologies. Issue 4. P. 161–171.

Fedorenko V.G. (2004) Osnovy investytsiino-innovatsiinoi diialnosti: Navchalnyi posibnyk [Basics of investment and innovation activity: Study guide]. Kyiv: Alerta, 431 p.

Kolyadiuk V.V., Fartushny I.D. (2013) Dynamichne modeliuvannia investytsiinoi polityky Ukrainy [Dynamic modeling of the investment policy of Ukraine]. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/12459/1/2013_3_Kolyadyuk.pdf

Nazarenko A.M. (2006) Dynamichne modeliuvannia investytsiinoho rozvytku ta optymalnoi makroekonomichnoi investytsiinoi polityky [Dynamic modeling of investment development and optimal macroeconomic investment policy]. Mechanism of economic regulation. Issue 4. P. 187–195.

Moiseyenko I P. (2006) Investuvannia. Navchalnyi posibnyk [Investing. Tutorial]. Kyiv: Knowledge, 490 p.

Shevchuk V.O. (2003) Mizhnarodna ekonomika: teoriia i praktyka [International economy: theory and practice]. Lviv: Kamenyar, 508–551.

Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti [Assessment of investment attractiveness]. Available at: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/Tezy%202018/30-Economics%20ta%20business-administration%20(FEBA).pdf

Derzhavnyi komitet upravlinnia statystyky [State Statistics Management Committee]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://minfin.com.ua/

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Мажара, Г., & Грекул, А. (2023). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-3
Розділ
ЕКОНОМІКА