ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, основні засоби, суб’єкти контролю, інвентаризація, організація

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних аспектів внутрішнього контролю основних засобів. Проаналізовано роль внутрішньогосподарського контролю операцій з основними засобами на підприємствах. Визначено основні елементи організації внутрішньогосподарського контролю основних засобів. Досліджено основні завдання внутрішньогосподарського контролю основних засобів. Зазначено основні групи методів та прийомів організації внутрішньогосподарського контролю операцій з основними засобами. Сформульовано вихідну контрольну інформацію внутрішньогосподарського контролю основних засобів. Окреслено головні джерела інформації для здійснення внутрішньогосподарського контролю операцій з основними засобами. Висвітлено контрольні функції головного бухгалтера при внутрішньогосподарському контролю основних засобів. Визначено мету внутрішньогосподарського контролю операцій з основними засобами.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир : Рута, 2009. 912 с.

Дорош Н.І., Фесай М.О. Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю на підприємстві. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Щоквартальний збірник наукових праць. 2018. № 1–2. С. 68–77.

Макаренко А.П., Шама М.В. Аудит основних засобів на підприємстві та напрями його вдосконалення. Агросвіт. 2020. № 2. С. 30–37. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.2.30

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту. Київ : Каравела, 2004. 584 с.

Чепелюк Г.М. Організаційно-методологічні аспекти внутрішнього контролю використання основних засобів підприємств і організацій. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2414

Радіонова Н.Й., Радіонова Н.Й., Михайлюк О.В. Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 14 (54). С. 37–39.

Бондаренко Н.М., Бідняк К.І. Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на підприємстві. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип. 1/1. С. 157–160. (2)

Бондаренко Н.М., Шачаніна Ю.К. Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на вітчизняних підприємствах та шляхи його вдосконалення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. № 23(3). С. 119–122.

Наумова Т.А. Господарський контроль. Харків : ДБТУ, 2021. 210 с.

Пиріжок C.Є. Організація внутрішнього контролю операцій з вибуття основних засобів. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/47307/43851

Гуцаленко Л.В., Бабич О.М. Роль інвентаризації у внутрішньогосподарському контролі підприємств. URL: http://rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73262.doc.htm

Сідорова А.В. Контроль і ревізія. URL: http://pfor.com/book_112_glava_8_1.5._Metodi_dokumentalnogo_kon.html

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Butynets F.F. (2009) Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting and Financial Accounting]. Zhytomyr: Ruta. 912 p. (in Ukrainian)

Dorosh N.I., Fesai M.O. (2018) Metodolohichni aspekty otsinky audytorom vnutrishnoho kontroliu na pidpryiemstvi [Methodological aspects of the auditor's assessment of internal control at the enterprise]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. Shchokvartalnyi zbirnyk naukovykh prats, vol. 1–2, pp. 68–77.

Makarenko А., Shama M. (2020). Audyt osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvi ta napriamy yoho vdoskonalennia [Audit of fixed assets in enterprise and areas of improvement], Agrosvit, vol. 2, pp. 30–37. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.2.30

Kulakovska L.P. (2004). Orhanizatsiia i medodyka audytu. Kyiv : Karavela, 584 p. (in Ukrainian)

Chepeliuk H.M. (2013). Orhanizatsiino-metodolohichni aspekty vnutrishnoho kontroliu vykorystannia osnovnykh zasobiv pidpryiemstv i orhanizatsii [Organizational and methodological aspects of the internal control of enterprises and organizational fixed assets usage]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2414

Radionova N.Y., Radionova N.Y., Mykhailiuk O.V. (2018) Orhanizatsiia vnutrishnohospodarskoho kontroliu osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvakh Ukrainy. [Organization of intra-economic control of fixed assets at enterprises of Ukraine]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka", no. 14(54), pp. 37–39.

Bondarenko N.M., Bidniak K.I. (2015) Orhanizatsiia vnutrishnohospodarskoho kontroliu vykorystannia osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvi [Organization of internal economic control of the use of fixed assets at the enterprise]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, no. 1/1, pp. 157–160.

Bondarenko N.M., Shachanina Yu.K. (2017) Orhanizatsiia vnutrishnohospodarskoho kontroliu vykorystannia osnovnykh zasobiv na vitchyznianykh pidpryiemstvakh ta shliakhy yoho vdoskonalennia [Organization of intra-economic control of the use of fixed assets at domestic enterprises and ways of its improvement]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, no. 23(3), pp. 119–122.

Naumova T.A. (2021) Hospodarskyi kontrol. Kharkiv: DBTU, 210 p. (in Ukrainian)

Pyrizhok C.Ye. Orhanizatsiia vnutrishnoho kontroliu operatsii z vybuttia osnovnykh zasobiv [Organization of internal control of operations on disposal of fixed assets]. Available at: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/47307/43851

Hutsalenko L.V., Babych O.M. Rol inventaryzatsii u vnutrishnohospodarskomu kontroli pidpryiemstv [The role of inventory in internal economic control of enterprises]. Available at: http://rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73262.doc.htm

Sidorova A.V., Kontrol i reviziia [Control and revision]. Available at: http://pfor.com/book_112_glava_8_1.5._Metodi_dokumentalnogo_kon.html

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine] : Law of Ukraine dated 16.07.1999 r. № 996-XI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Степаненко, В. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-57
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ