ПОВЕДІНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ

  • Володимир Страшко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0009-0002-4430-0665
Ключові слова: поведінкові інструменти, державні інструменти, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність робочої сили, ринок праці

Анотація

У статті запропоновано набір інструментів державного впливу на підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, що систематизовано за такими напрямами: політико-правові, демографічні, соціальні, ресурсні, ринково-галузеві, фінансово-економічні, техніко-технологічні, управлінські та поведінкові. Виокремлено поведінкові інструменти підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, що поділені на такі групи: прогресивні, модифікаційні, регулятивні, корелятивні, стабілізаційні та адаптаційні. Доведено, що поведінкові інструменти спрямовані на коригування та покращення поведінки робочої сили з метою досягнення кращих результатів. Використання таких інструментів сприятиме формуванню, розвитку та відтворенню робочої сили, що позитивно впливатиме на економічний розвиток країни та підвищення її конкурентоспроможності.

Посилання

Лісогор Л.С., Руденко Н.В., Чувардинський В.О. Конкурентоспроможність робочої сили: проблеми формування та реалізації в умовах інноваційних змін на ринку праці. Економіка i організація управління. 2018. № 3 (31). С. 24–36.

Семикіна М.В., Голбанос С.С. Конкурентоспроможність молоді на ринку праці в умовах системної кризи. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 27. С. 28–35.

Шаульська Л.В., Якимова Н.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. 2018. № 1. С. 119–127.

Безгін К.С., Ушкальов В.В. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності. Економіка України. 2019. № 7-8 (692-693). С. 3–15.

Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions. The Journal of Business. 1986. Vol. 59, № 4. Part 2. P. 251–278.

Якимова Н.С., Панченко І.В. Концептуальні засади державної політики регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Економіка та суспільство. 2020. Вип. 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-55

Lisohor L.S., Rudenko N.V., Chuvardynskyi V.O. (2018) Konkurentospromozhnist robochoi syly: problemy formuvannia ta realizatsii v umovakh innovatsiinykh zmin na rynku pratsi [Labor competitiveness: problems of formation and implementation in the conditions of innovative changes in the labor market]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3 (31), рр. 24–36. (in Ukrainian)

Semykina M.V., Holbanos S.S. (2015) Konkurentospromozhnist molodi na rynku pratsi v umovakh systemnoi kryzy [Competitiveness of youth in the labor market in conditions of systemic crisis]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 27, рр. 28–35. (in Ukrainian)

Shaulska L.V., Yakymova N.S. (2018) Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti molodi v konteksti zabezpechennia efektyvnosti derzhavnoi sotsialnoi polityky [Directions for increasing the competitiveness of youth in the context of ensuring the effectiveness of state social policy]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1, рр. 119–127. (in Ukrainian)

Bezghin K.S., Ushkalov V.V. (2019) Povedinkova ekonomika: epistemichnyi povorot u traktuvanni ratsionalnosti [Behavioral economics: an epistemic turn in the interpretation of rationality]. Ekonomika Ukrainy, vol. 7–8 (692-693), рр. 3–15. (in Ukrainian)

Tversky A., Kahneman D. (1986) Rational Choice and the Framing of Decisions. The Journal of Business, vol. 59, no. 4, part 2, pp. 251–278.

Yakymova N.S., Panchenko I.V. (2020) Kontseptualni zasady derzhavnoi polityky rehuliuvannia povedinkovykh modelei subiektiv rynku pratsi [Conceptual principles of the state policy of regulation of behavioral models of labor market subjects]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-55 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Страшко, В. (2023). ПОВЕДІНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-58
Розділ
ЕКОНОМІКА