ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ

  • Людмила Березовська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2782-032X
  • Анастасія Кириченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5647-7698
Ключові слова: маркетинг, цифровий маркетинг, комерційна діяльність, маркетингова стратегія, показники ефективності цифрового маркетингу

Анотація

У статті розглянуто цифровий маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності під час воєнного стану. Запропоновано використання вітчизняними підприємствами багатоканального доступу до аудиторії шляхом впровадження маркетингової стратегії See-Think-Do-Care. Виділено основні характеристики складових даної маркетингової стратегії та показники ефективності цифрового маркетингу залежно від етапів маркетингової стратегії See-Think-Do-Care. Зроблено висновок про важливість застосування маркетингової стратегії See-Think-Do-Care вітчизняними підприємствами в умовах війни, оскільки вона сприятиме розвитку бізнесу на території країни та за її межами, а вірно визначені показники оцінки її ефективності допоможуть в побудові повноцінної системи цифрового маркетингу.

Посилання

Вовчанська О., Іванова Л. Особливості реалізації інструментів маркетингу в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-32

Dubovyk T., Buchatska I., Zerkal A., Lebedchenko V. Digital Marketing in the Condition of Wartime Posture in Ukraine. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22 No. 7. P. 206–212. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.25

Зеркаль А.В., Балабуха К.Є. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємств в умовах воєнного часу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. № 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8431

Витвицька О., Суворова С., Корюгін А. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємництва в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-66

Бабух І.Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 10, частина 1. С. 23–26. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf

Як змінився контент-маркетинг: що робити за нових умов. URL: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nivsya-kontent-marketing-shcho-robiti-za-novikh-umov-92261.html

Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу. Економічний вісник НТУ «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 362–371. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_54

Key components of a digital marketing strategy. URL: https://www.gartner.com/en/marketing/topics/digital-marketing-strategy

Стратегія багатоканального маркетингу. URL: https://www.gartner.com/en/marketing/insights/multichannel-marketing

Братко О.С., Саламон І.Р. Використання цифрових технологій для просування продукції на міжнародних ринках. ЕНВ «Ефективна економіка». 2022. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.80.

Як за допомогою інструментів інтернет-маркетингу вивести бізнес на нові ринки? Кейс Netpeak. URL: https://nachasi.com/creative/2020/10/26/netpeak-internet-marketing/

Зробіть свою маркетингову комунікацію ефективнішою за допомогою програми See Think Do Care. URL: https://www.eway-crm.com/blog/sales-marketing/make-your-marketing-communication-more-effective-with-the-see-think-do-care-framework/

The strategy See-Think-Do-Care of running business online. URL: https://wiki.rademade.com/see-think-do-care-framework

Що таке клікабельність, і як вона впливає на ефективність контекстної реклами? URL: https://luxsite.ua/ua/shho-take-klikabelnist-i-yak-vona-vpliva-na-efektivnist-kontekstno-reklami/

SMART Goal. URL: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/smart-goal

Як оцінити ефективність SMM просування: формули KPI. URL: https://para.school/blog/smm/kak-otsenit-effektivnost-smm-prodvizhenija

Найважливіші показники в SMM. URL: https://cases.media/article/naivazhlivishi-pokazniki-v-smm-2

Довічна вартість клієнта. URL: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/customer-lifetime-value

CAC: як порахувати вартість залучення клієнта. URL: https://roistat.com/rublog/cac/

Конверсія – що це таке і як її порахувати? URL: https://ideadigital.agency/blog/konversiya-shho-tse-take-i-yak-yiyi-porahuvati/

Цифровий маркетинг: показники ефективності. URL: https://info.nic.ua/uk/blog-uk/czifrovij-marketing-pokazniki-efektivnosti/

Топ-5 метрик утримання клієнтів, які можна виміряти. URL: https://www.promodo.ua/blog/top-5-metrik-utrimannya-kliientiv-yaki-mozhna-vimiryati

Vovchanska O., Ivanova L. (2022) Osoblyvosti realizatsii instrumentiv marketynhu v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of implementation of marketing tools in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, no. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-32 [in Ukrainian]

Dubovyk T., Buchatska I., Zerkal A., Lebedchenko V. (2022) Digital Marketing in the Condition of Wartime Posture in Ukraine. International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 7 (22), pp. 206–212. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.25

Zerkal A.V., Balabukha K.Ye. (2022) Vplyv tsyfrovoho marketynhu na rozvytok pidpryiemstv v umovakh voiennoho chasu [The influence of digital marketing on the development of enterprises in wartime conditions]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky" – International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", no. 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8431 [in Ukrainian]

Vytvytska O., Suvorova S., Koriuhin A. (2022) Vplyv tsyfrovoho marketynhu na rozvytok pidpryiemnytstva v umovakh viiny [The influence of digital marketing on the development of entrepreneurship in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, no. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-66 [in Ukrainian]

Babukh I.B. (2016) Teoretychni pidkhody do analizu komertsiinoi diialnosti ta upravlinnia neiu [Theoretical approaches to the analysis of commercial activity and its management]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 10 (1), pp. 23–26. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf [in Ukrainian]

Yak zminyvsia kontent-marketynh: shcho robyty za novykh umov [How content marketing has changed: what to do under new conditions]. Available at: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nivsya-kontent-marketing-shcho-robiti-za-novikh-umov-92261.html

Oklander M.A., Romanenko O.O. (2015) Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid internet-marketynhu [Specific differences between digital marketing and Internet marketing]. Ekonomichnyi visnyk NTU "Kyivskyi politekhnichnyi instytut" – Economic Bulletin of NTU "Kyiv Polytechnic Institute", no. 12, pp. 362–371. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_54 [in Ukrainian]

Key components of a digital marketing strategy. Available at: https://www.gartner.com/en/marketing/topics/digital-marketing-strategy

Stratehiia bahatokanalnoho marketynhu [Strategy of multi-channel marketing]. Available at: https://www.gartner.com/en/marketing/insights/multichannel-marketing

Bratko O.S., Salamon I.R. (2022) Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii dlia prosuvannia produktsii na mizhnarodnykh rynkakh [Use of digital technologies to promote products on international markets]. ENV «Efektyvna ekonomika» – Electronic scientific publication "Efficient Economy", no. 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.80 [in Ukrainian]

Yak za dopomohoiu instrumentiv internet-marketynhu vyvesty biznes na novi rynky? Keis Netpeak [How to take business to new markets with the help of Internet marketing tools? Netpeak case]. Available at: https://nachasi.com/creative/2020/10/26/netpeak-internet-marketing/

Zrobit svoiu marketynhovu komunikatsiiu efektyvnishoiu za dopomohoiu prohramy See Think Do Care [Make your marketing communications more effective with See Think Do Care]. Available at: https://www.eway-crm.com/blog/sales-marketing/make-your-marketing-communication-more-effective-with-the-see-think-do-care-framework/

The strategy See-Think-Do-Care of running business online. Available at: https://wiki.rademade.com/see-think-do-care-framework

Shcho take klikabelnist, i yak vona vplyvaie na efektyvnist kontekstnoi reklamy? [What is clickability and how does it affect the effectiveness of contextual advertising?]. Available at: https://luxsite.ua/ua/shho-take-klikabelnist-i-yak-vona-vpliva-na-efektivnist-kontekstno-reklami/

SMART Goal. Available at: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/smart-goal

Yak otsinyty efektyvnist SMM prosuvannia: formuly KPI [How to evaluate the effectiveness of SMM promotion: KPI formulas]. Available at: https://para.school/blog/smm/kak-otsenit-effektivnost-smm-prodvizhenija

Naivazhlyvishi pokaznyky v SMM [The most important indicators in SMM]. Available at: https://cases.media/article/naivazhlivishi-pokazniki-v-smm-2

Dovichna vartist kliienta [Customer lifetime value]. Available at: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/customer-lifetime-value

CAC: yak porakhuvaty vartist zaluchennia kliienta [CAC: how to calculate the customer acquisition cost]. Available at: https://roistat.com/rublog/cac/

Konversiia – shcho tse take i yak yii porakhuvaty? [Conversion – what is it and how to calculate it?]. Available at: https://ideadigital.agency/blog/konversiya-shho-tse-take-i-yak-yiyi-porahuvati/

Tsyfrovyi marketynh: pokaznyky efektyvnosti [Digital Marketing: Performance Indicators]. Available at: https://info.nic.ua/uk/blog-uk/czifrovij-marketing-pokazniki-efektivnosti/

Top-5 metryk utrymannia kliientiv, yaki mozhna vymiriaty [Top 5 Customer Retention Metrics You Can Measure]. Available at: https://www.promodo.ua/blog/top-5-metrik-utrimannya-kliientiv-yaki-mozhna-vimiryati

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Березовська, Л., & Кириченко, А. (2023). ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-47
Розділ
МАРКЕТИНГ