ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ РОЗРОБКИ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ

Ключові слова: прогнозування, планування, моделювання, система розробки рішень, аналіз, аудит, оподаткування

Анотація

У статті розглянуто системний підхід у розробці рішень в аналізі, аудиті та оподаткуванні, оснований на застосуванні інструментарію прогнозування, планування та моделювання. Встановлено, що розробка економічно обґрунтованих рішень, як системний процес, є циклічною послідовністю дій суб’єкта керування, спрямованою на вирішення проблем організації на основі їх всебічного аналізу, пошуку альтернатив та вибору найбільш оптимального варіанта з урахуванням конкретних умов. Автором досліджено основні стадії процесу розробки рішень в аналізі, аудиті та оподаткуванні, узагальнено базові ознаки класифікації прогнозів, виокремлено види прогнозів, систематизовано загальні методи планування, найбільш часто застосовувані у процесі формування рішень, запропоновано етапи здійснення економіко-математичного моделювання в системі розробки рішень в аналізі, аудиті та оподаткуванні.

Посилання

Дячун О.Д. Прогнозування продажу та його методи в системі управління підприємством. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. С. 129–150.

Пєтков В.П. Сутність, функції і види стратегічного планування в організації. Науковий вісник Дніпропетровського ДУВС. 2022. № 2. С. 58–63.

Галущак М.П., Галущак О.Я., Кужда Т.І. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для економічних спеціальностей. Тернопіль : ФОП Паляниця, 2021. 160 с.

Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Л.М., Удачина К.О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник. Дніпро : УДУНТ, 2022. 146 с.

Шашина М.В., Мосійчук Д.О. Управління плануванням стратегічного менеджменту на рівні підприємства в умовах економіки війни. Economic Sinergy. 2022. № 4. С. 92–103. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-7

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Базась М.Ф., Старовойт В.А., Скорина В.Є. Моделювання економічних процесів та прийняття управлінських рішень. Міжнародний збірник наукових праць. 2006. Вип. 3(6). С. 33–39. URL: https://library.ztu.edu.ua/e-copies/Zbirnyk/Problems_%20accounting_3_6/33.pdf

Карімов Г.І. Моделювання та прогнозування в управлінні : навч. посібник. Кам’янське : ДДТУ, 2018. 163 с.

Іванов С.В. Використання апарату економіко-математичного моделювання в практиці виробничо-торговельного підприємства. Економіка: реалії часу. 2015. № 2(18). С. 94–100. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2015/No2/94-100.pdf

Соловйов А.І. Прогнозування та нейромережеве моделювання в управлінні аграрними виробничими структурами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 8. Ч. 2. С. 87–90.

Лисенко А.М., Акімов С.С. Місце та роль бізнес-аналізу в системі управління підприємством. Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології : IV Міжнар. наук.-практ. конф.: зб. тез, м. Київ, 1-3 бер. 2023 р. Київ : НАУ, 2023. С. 111–112. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12639

Alla Lysenko. Management of economic potential of agribusiness entities. Modern management: theories, concepts, implementation. Monograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko, Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2021, pp. 394, p. 93–104. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12064

Лисенко А.М. Формалізація процесу прийняття рішень в аналізі та аудиті в умовах невизначеності та ризику. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2019 р. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-систем», 2019. С. 140–142. URL: http://kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/teachers/2019/5.pdf

Круковська О.В., Борковська В.В., Короленко О.Б. Прийняття управлінських рішень : моделі та методи в аналізі та аудиті. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 10–16. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.6.10

Самусевич Я.В., Височина А.В. Податкове планування та основи податкової оптимізації : навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2021. 344 с.

Таран-Лала О.М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія та практика : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2016. 332 с.

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник. Київ : Знання, 2006. 435 с.

Dyachun O.D. (2016) Prohnozuvannia prodazhu ta yoho metody v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Sales forecasting and its methods in the enterprise management system]. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monohrafiia – Modern socio-economic problems of the theory and practice of the development of economic systems: a collective monograph]. Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V., pp. 129–150. (in Ukrainian)

Petkov V.P. (2022) Sutnist, funktsii i vydy stratehichnoho planuvannia v orhanizatsii [Essence, functions and types of strategic planning in the organization]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho DUVS – Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University, vol. 2, pp. 58–63. (in Ukrainian)

Galushchak M.P., Galushchak O.Ya., Kuzhda T.I. (2021) Proghnozuvannja socialjno-ekonomichnykh procesiv [Forecasting socio-economic processes]. Ternopil: FOP Palyanytsia, 160 p. (in Ukrainian)

Lozovska L.I., Bandorina L.M., Savchuk L.M., Udachyna K.O. (2022) Proghnozuvannja socialjno-ekonomichnykh procesiv [Forecasting socio-economic processes]. Dnipro: UDUNT, 146 p. (in Ukrainian)

Shashina M.V., & Mosiychuk D.O. (2022) Upravlinnia planuvanniam stratehichnoho menedzhmentu na rivni pidpryiemstva v umovakh ekonomiky viiny [Management of strategic management planning at the enterprise level in the conditions of the war economy]. Economic Synergy, vol. 4, pp. 92–103. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-7 (in Ukrainian)

Shershnyova Z.E. (2004) Stratehichne upravlinnia: pidruchnyk [Strategic management: textbook]. 2nd ed., revision. and additional. Kyiv: KNEU, 699 p. (in Ukrainian)

Bazas M.F., Starovoit V.A., & Skoryna V.E. (2006) Modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv ta pryiniattia upravlinskykh rishen [Modeling of economic processes and management decision-making]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats – International collection of scientific papers. Vol. 3(6), pp. 33–39. Available at: https://library.ztu.edu.ua/e-copies/Zbirnyk/Problems_%20accounting_3_6/33.pdf (in Ukrainian)

Karimov G.I. (2018) Modeliuvannia ta prohnozuvannia v upravlinni: navch. posibnyk [Modeling and forecasting in management: training. manual]. Kamianske: DDTU, 163 p. (in Ukrainian)

Ivanov S.V. (2015) Vykorystannia aparatu ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia v praktytsi vyrobnycho-torhovelnoho pidpryiemstva [The use of the apparatus of economic and mathematical modeling in the practice of a production and trade enterprise]. Ekonomika: realii chasu – Economics: realities of time, vol. 2(18), pp. 94–100. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2015/No2/94-100.pdf (in Ukrainian)

Solovyov A.I. (2016) Prohnozuvannia ta neiromerezheve modeliuvannia v upravlinni ahrarnymy vyrobnychymy strukturamy [Forecasting and neural network modeling in the management of agricultural production structures]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Vol. 8, part 2, pp. 87–90. (in Ukrainian)

Lysenko A.M., & Akimov S.S. (2023) Mistse ta rol biznes-analizu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The place and role of business analysis in the enterprise management system]. Biznes-analityka: modeli, instrumenty ta tekhnolohii : IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: zb. tez – Business analytics: models, tools and technologies: IV International. science and practice conf.: coll. theses, Kyiv, 2023. March 1–3. Kyiv: NAU. pp. 111–112. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12639 (in Ukrainian)

Alla Lysenko (2021) Management of economic potential of agribusiness entities. Modern management: theories, concepts, implementation. Monograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko, Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, pp. 93–104. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12064

Lysenko A.M. (2019) Formalizatsiia protsesu pryiniattia rishen v analizi ta audyti v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku [Formalization of the decision-making process in analysis and audit in conditions of uncertainty and risk]. Oblik i kontrol v upravlinni pidpryiemnytskoiu diialnistiu : materialy VII mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Accounting and control in the management of entrepreneurial activity: materials of the VII International science and practice conference, October 25, 2019. Kropyvnytskyi: "Exclusive-system" PE, pp. 140–142. Available at: http://kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/teachers/2019/5.pdf (in Ukrainian)

Krukovska O.V., Borkovska V.V., & Korolenko O.B. (2021) Pryiniattia upravlinskykh rishen : modeli ta metody v analizi ta audyti [Making managerial decisions: models and methods in analysis and audit]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 6, pp. 10–16. Available at: DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.6.10 (in Ukrainian)

Samusevych Y.V., Vysochyna A.V. (2021) Podatkove planuvannja ta osnovy podatkovoji optymizaciji [Tax planning and the basics of tax optimization]. Sumy: Sumy State University, 344 p. (in Ukrainian)

Taran-Lala O.M. (2016) Funktsionuvannia sotsialno-ekonomichnykh system: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Functioning of socio-economic systems: theory and practice: monograph]. Poltava: PUET, 332 p. (in Ukrainian)

Shvayka L.A. (2006) Derzhavne reghuljuvannja ekonomiky [State regulation of the economy]. Kyiv: Znannia. 435 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Лисенко, А. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ РОЗРОБКИ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-54
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ