ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, криза, макроекономічна нестабільність, оцінювання, діагностика, ризик, стратегічне планування, управління

Анотація

У статті визначено ключові теоретико-методичні аспекти в межах характеристики системи фінансової безпеки підприємства. Запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства в умовах макроекономічної нестабільності. Визначено, що у межах інформаційного блоку вирішуються завдання, які готують основу реалізації наступного блоку – фінансової діагностики. Підкреслено, що в рамках блоку фінансової діагностики рекомендується проведення дослідження за двома ключовими напрямками, які є пріоритетними у ситуації макроекономічної нестабільності – встановлення ступеня кризового стану досліджуваного підприємства та визначення поточного рівня фінансової безпеки підприємства. Аргументовано, що реалізація управлінського блоку запропонованого теоретико-методичного підходу дозволяє перетворити результати фінансової діагностики на практичні заходи щодо управління фінансовою безпекою підприємства.

Посилання

Ареф’єва О.В., Полоус О.В. Соціально-економічні умови інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємства. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. Макарова. 2019. № 2 (476). С. 29–36. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.2(476).5

Вудвуд В.В., Батієвська О.В. Фінансова безпека підприємства: сутність, цілі, принципи та шляхи забезпечення. Підприємництво і торгівля. 2019. № 25. С. 89–93. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-12

Єпіфанова І., Джеджула В., Розводюк О., Шевчук Д. Теоретичні аспекти управління фінансовою безпекою вітчизняних підприємств. Innovation and Sustainability. 2023. №1. С. 8–14. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.8.14

Заросило В.О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація. Наукові праці МАУП. 2017. Вип. 52 (1). С. 17–22.

Марусяк Н.Л., Бак Н.А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109–113. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.2.109.3

Мельник С.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 384 с.

Мельник С.І. Фінансова безпека підприємства: сутність та сучасні проблеми забезпечення. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 1 (2). С. 7–12. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-23

Орлик О.В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. Вип. 1. № 56. С. 84–92.

Прохорова В., Мушникова С., Крутова А. Методи та засоби відновлення фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах господарювання. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка». 2022. Випуск 13(26). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-13(26)-08

Рзаєва Т.Г., Бондар Г.А. Підходи та показники оцінки фінансової безпеки підприємства за умов конкурентного середовища. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 2(2). С. 246–251.

Сусіденко О.В. Методи оцінки забезпечення рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. № 11. С. 73–78.

Цвайг Х.І., Галайко Н.В. Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 181–185.

Aref’ieva, O.V., Polous, O.V. (2019). Sotsialno-ekonomichni umovy intelektualizatsii upravlinnia kholistychnym rozvytkom pidpryiemstva [Socio-economic conditions of intellectualization management of holistic development of the enterprise`s]. Collection of scientific works of the National University of Shipbuilding named after Makarov, 2 (476), 29–36. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.2(476).5 [in Ukrainian]

Vudvud, V.V., Batiievska, O.V. (2019). Finansova bezpeka pidpryiemstva: sutnist, tsili, pryntsypy ta shliakhy zabezpechennia [Enterprise financial security: essence, objectives, principles and ways of providing]. Entrepreneurship and trade, 25, 89–93. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-12 [in Ukrainian]

Yepifanova, I., Dzhedzhula, V., Rozvodiuk, O., Shevchuk, D. (2023). Teoretychni aspekty upravlinnia finansovoiu bezpekoiu vitchyznianykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of financial security management of domestic enterprises]. Innovation and Sustainability, 1, 8–14. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.8.14 [in Ukrainian]

Zarosylo, V.O. (2017). Zahrozy finansovii bezpetsi ta yikh klasyfikatsiia [Threats to financial security and their classification]. Scientific works of MAUP, 52 (1), 17–22. [in Ukrainian]

Marusiak, N.L., Bak, N.A. (2022). Finansova bezpeka pidpryiemstva ta zahrozy yii vtraty v suchasnomu ekonomichnomu seredovyshchi [Financial security of the enterprise and threats of its loss in the modern economic environment]. Economy and the state, 2, 109–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.109.3 [in Ukrainian]

Melnyk, S.I. (2020). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Management of financial security of enterprises: theory, methodology, practice: monograph]. Lviv, "Rastr-7". [in Ukrainian]

Melnyk, S.I. (2019). Finansova bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta suchasni problemy zabezpechennia [Financial security of the enterprise: essence and modern problems]. Problems of the systemic approach in economics, 1(2), 7–12. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-23 [in Ukrainian]

Orlyk, O.V. (2015). Teoretychni aspekty zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles of formation and use of the management mechanism for ensuring the financial and economic security of industrial enterprises]. Herald of socio-economic research, 1, 56, 84–92. [in Ukrainian]

Prokhorova, V., Mushnykova, S., Krutova, A. (2022). Metody ta zasoby vidnovlennia finansovykh resursiv promyslovykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Methods and means of renewal of financial resources of industrial enterprises in modern conditions of economy]. Electronic scientific publication "Adaptive management: theory and practice". "Economy" series, 13 (26). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-13(26)-08 [in Ukrainian]

Rzaieva, T.H., Bondar, H.A. (2015). Pidkhody ta pokaznyky otsinky finansovoi bezpeky pidpryiemstva za umov konkurentnoho seredovyshcha [Approaches and indicators for assessing the financial security of the enterprise in a competitive environment]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 2 (2), 246–251. [in Ukrainian]

Susidenko, O.V. (2015). Metody otsinky zabezpechennia rivnia finansovoi bezpeky sub’iektiv hospodariuvannia [Methods of assessing the level of financial security of economic entities]. Actual problems of the development of the economy of the region, 11, 73–78. [in Ukrainian]

Tsvaih, Kh.I., Halaiko, N.V. (2016). Zahrozy finansovii bezpetsi pidpryiemstva ta shliakhy yikh usunennia [Threats to the financial security of the enterprise and ways to eliminate them]. Black Sea Economic Studies, 11, 181–185. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Алаа Алі Хасан, А. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-52
Розділ
ЕКОНОМІКА