АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Ключові слова: пенсійна система, недержавне пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, накопичувальна пенсійна система, пенсійний фонд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних проблем пенсійної системи України та пошуку шляхів її реформування. Досліджено світовий досвід функціонування ефективної пенсійної системи. Доведено, що ефективна пенсійна система є можливою лише в умовах поєднання трьох рівнів. Важливим фактором є активна персональна участь населення у забезпеченні власної пенсії. Незважаючи на двадцятирічну історію спроб, накопичувальний рівень пенсійної системи ще не функціонує повноцінно в Україні. Виклики війни зумовлюють його негайну імплементацію. В статті було доведено, що людина повинна також нести персональну відповідальність за власне майбутнє на пенсії. Особливу увагу в дослідженні було приділено недержавному пенсійному забезпеченню в Україні, що залишається маловідомим та непопулярним для більшості громадян.

Посилання

Бойко О. Пенсійна реформа: як будуть виплачувати та індексувати пенсії в Україні. 2023. URL: https://suspilne.media/369610-nakopicuvalna-pensia-ta-indeksacia-socialnih-viplat-so-vidomo/

Виговська В. Сучасні проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання. 2020. № 4 (24). С. 170–178.

Дзямулич М., Чиж Н. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. № 1. С. 135–140. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19

Дробот Я., Резніченко Н. Проблеми та напрямки реформування пенсійної системи в Україні. Фінансовий простір. 2016. № 1 (21). С. 63–66.

Козак Т. Тенденції розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2019. С. 123–125.

Лояк Л. Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні реалії та Європейський досвід. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2018. № 2 (18). С. 34–42.

Марич М., Шупер А. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-16

НКЦПФР. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/en/news/insights/#tab-5

Овчаренко Г. Накопичувальна пенсійна система: немає сенсу чекати на кращі часи. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/11/693709/

Пархоменко М., Моісєєнко Л. Сучасний стан пенсійної системи в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 5. С. 70–74. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i5.934

Приймак І., Вишивана Б. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення. Світ фінансів. 2019. № 3 (60). С. 121–138. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.55-31

Прищепа Я., Матвіїшина Г. Накопичувальні пенсії: у Мінсоцполітики розповіли, що передбачає пенсійна реформа. 2023. URL: https://suspilne.media/356294-nakopicuvalni-pensii-u-minsocpolitiki-rozpovili-so-peredbacae-pensijna-reforma/

Сташкевич Н., Красільнікова К. Перспективи впровадження накопичувального рівня пенсійної системи України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 2 (66). С. 223–231.

Третяк Д. Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економіка. 2014. № 1 (154). С. 89–93.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Щомісячний огляд діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. URL: https://www.uaib.com.ua/en/analituaib/npf-month

Чеберяко О., Бикова В. Моделі пенсійного забезпечення: зарубіжна та вітчизняна практика. ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2020. № 5(212). С. 43–51.

Finnish Centre for Pensions. Average Pensions in Europe. URL: https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/pensioners-income-level-internationally/average-pensions-in-europe/

Folger J. Best Countries for Pensions and Retirement. Investopedia. 2021. URL: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/042914/top-pension-systems-world.asp

Life Expectancy. World Data Info. URL: https://www.worlddata.info/life-expectancy.php

OECD. Pension at a Glance 2021. OECD and G20 Indicators. 2021. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ca401ebd-en.pdf?expires=1679248466&id=id&accname=guest&checksum=BDE35D229E9DA17C955BBD2797675233

OECD. Pension Markets in Focus 2022. 2023. URL: https://www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm.

Retirement Age Men. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/country-list/retirement-age-men

SWFI. Top 100 Largest Corporate Pension Rankings by Total Assets. URL: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/corporate-pension

Whitehouse, E. Earnings Related Schemes: Design, Options and Experience. 2014. URL: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/pensions/3.%20Whitehouse_Basic%20pensionomics%20v5.pdf

Boiko, O. (2023). Pension Reform: How Pension Will Be Paid and Indexed in Ukraine. Available at: https://suspilne.media/369610-nakopicuvalna-pensia-ta-indeksacia-socialnih-viplat-so-vidomo/

Vyhovska, V. (2020). The modern problems of the non-state pension system in Ukraine. Problems and prospects of economics and management. Financial resources: problems of formation and management, Vol. 4, No. 24, pp. 170–178.

Dziamulych, M., Chyzh, N. (2020). The main features of the functioning of the non-state insurance pension funds in Ukraine. Economic forum. Vol. 1. Pp. 135–140. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-19

Drobot, Y., Reznichenko, N. (2016). Problems and perspectives of the pension system’s reform in Ukraine. Financial space. Vol. 1, No. 21, pp. 63–66.

Kozak, T. (2019). The trends of development of the non-state pension system in Ukraine. Theory and practice of public management and administration in the 21st century. Pp. 123–125.

Loiak, L. (2018). Pension provision in Ukraine: the current trends and European Experience. Economics and management in the oil and gas industry. Vol. 2, No. 18, pp. 34–42.

Marych, M., Shuper, A. (2021). Prospects of the development of the non-state pension provision in Ukraine. Economics and society. Vol. 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-16

Ovcharenko, G. (2022). Savings Pension System: There is no Point to Wait for Better Times. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/11/693709/

Parkhomenko, M., Moisieienko, M. (2021). The current state of the pension system in Ukraine. The Carpathian Legal Gazette. Vol. 5, pp. 70–74. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i5.934

Pryimak, I., Vyshyvana, B. (2019). Non-state pension provision in the system of social welfare. The world of finances. Vol. 3, No. 60, pp. 121–138. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.55-31

Pryshchepa, Y. (2023). Savings Pensions: The Government Explains the Pension Reform. Available at: https://suspilne.media/356294-nakopicuvalni-pensii-u-minsocpolitiki-rozpovili-so-peredbacae-pensijna-reforma/

Stashkevych, N., Krasilnikova, K. (2018). Prospects of implementation of the savings level of the pension system in Ukraine. Journal of social and economic research. Vol. 2, No. 66, pp. 223–231.

Tretiak, D. (2014). Contradictions of the development of the non-state pension provision in Ukraine. Economics. Vol. 1, No. 154, pp. 89–93.

Cheberiako, O., Bykova, V. (2020). The models of pension provision: foreign and national practice. Journal of KNU. Vol. 5, No. 212, pp. 43–51.

Finnish Centre for Pensions. (n.d.). Average Pensions in Europe. Available at: https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/pensioners-income-level-internationally/average-pensions-in-europe/

Folger, J. (2021). Best Countries for Pensions and Retirement. Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/042914/top-pension-systems-world.asp

NSSMC. (n.d.). Analytical Data on Defined Contribution Pension Market. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/en/news/insights/#tab-5

Life Expectancy. (n.d.). World Data Info. Available at: https://www.worlddata.info/life-expectancy.php

OECD (2021). Pension at a Glance 2021. OECD and G20 Indicators. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ca401ebd-en.pdf?expires=1679248466&id=id&accname=guest&checksum=BDE35D229E9DA17C955BBD2797675233

OECD (2023), Pension Markets in Focus 2022. Available at: www.oecd.org/finance/pensionmarketsinfocus.htm.

Retirement Age Men. (n.d.). Trading Economics. Available at: https://tradingeconomics.com/country-list/retirement-age-men

SWFI. (n.d.). Top 100 Largest Corporate Pension Rankings by Total Assets. Available at: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/corporate-pension

Ukrainian Association of Investment Business. (n.d.). Monthly Performance Reviews of Non-State Pension Funds in Ukraine. Available at: https://www.uaib.com.ua/en/analituaib/npf-month

Whitehouse, E. (2014). Earnings Related Schemes: Design, Options and Experience. Available at: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/pensions/3.%20Whitehouse_Basic%20pensionomics%20v5.pdf

Переглядів статті: 312
Завантажень PDF: 294
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Липко, Н. (2023). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-44
Розділ
ЕКОНОМІКА