ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: вища освіта, фінансове забезпечення, державна фінансова політика, суспільний розвиток, фінансова автономія

Анотація

Високий рівень вищої освіти у державі є запорукою розвитку національної економіки за допомогою висококваліфікованих фахівців, розвитку нових знань та впровадженню новітніх технологій. Переважна більшість розвинених країн визначають вищу освіту пріоритетною сферою державної політики, в яку інвестуються значні фінансові ресурси. Стратегічним завданням державної освітньої політики в Україні є конкурентний вихід вітчизняної освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва. У статті описано сучасний системи вищої освіти та охарактеризовано, що система вищої освіти в Україні зазнає значних структурних змін на всіх рівнях системи. Розглянуто головні проблеми фінансового забезпечення розвитку закладів вищої освіти. Виокремлено потенційні внутрішні та зовнішні резерви розширення джерел фінансування вищої освіти. Окреслено пріоритетні напрями формування державної політики фінансового забезпечення закладів вищої освіти.

Посилання

Лисяк Л В., Петрова Я.І., Цюп’як П.Р. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: стан та напрями удосконалення. Ефективна економіка. 2020. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.15

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, План від 23.02.2022 № 286-р.

Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019.Volume 17, Issue №4, pp. 252–261.

Удосконалення фінансування системи освіти України як передумова успішного реформування : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2021. 274 с.

Малік Є.О. Вдосконалення фінансування вищої освіти в Україні. Фінанси, облік і аудит. 2018. Вип. 2. С. 133–145.

Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.

Чугунов І., Качула С. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку. Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С. 87–98. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)07

Lysiak, L., Petrova, Ya. and Tsiupiak, P. (2020), “Financial provision of higher education in Ukraine: status and improvement directions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.15

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy; Stratehiia, Plan vid 23.02.2022 № 286-r.

Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. (2019) Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. Volume 17, Issue 4, pp. 252–261.

Londar S.L. (2021) Udoskonalennia finansuvannia systemy osvity Ukrainy yak peredumova uspishnoho reformuvannia: monohrafiya [Improving the financing of the education system of Ukraine as a prerequisite for successful reform: a monograph]. Kyiv: DNU «Instytut osvitnoi analityky», 274 p. (in Ukrainian)

Malik Ye.O. (2018) Vdoskonalennia finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Improvement of financing of higher education in Ukraine]. Finansy, oblik i audyt. No. 2. P. 133–145.

Chuhunov I.Ia. (2021) Biudzhetna stratehiia suspilnoho rozvytku: monohrafiia [Budget strategy of social development]. Kyiv: nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Chuhunov, I. and Kachula, S. (2020), “State financial policy to ensure social development”, Visnyk KNTEU, vol.2, pp. 87–98. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)07

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Чернега, В. (2023). ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-41
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ