ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПІД ЧАС ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ключові слова: державне регулювання, війна, аграрний сектор виробництва, відновлення, втрати, ризики виробництва, рослинництво, тваринництво

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення проблем державного управління аграрним сектором в умовах війни. Окреслено найбільш актуальні проблемні питання організації роботи сільського господарства в воєнний період. Визначено найбільші ризики в роботі сільськогосподарських підприємств Харківщини в умовах повномасштабної війни. Оцінено рівень втрат сільського господарства та їх динаміку, визначено головні інструменти необхідної державної підтримки, охарактеризовано фактори впливу на діяльність аграрного сектору в області з активними бойовими діями. Досліджено можливості державної підтримки сільськогосподарського виробництва з відновлення галузі та стабілізації її діяльності. Визначено найбільш критичні проблеми, що вимагають нагального вирішення в агарному секторі з застосуванням ресурсів держави.

Посилання

Аграрний сектор економіки України і перспективи розвитку / М.В. Присяжнюк та ін. ; за ред. М.В. Присяжнюка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 256 с.

Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93–98.

Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2 (4). Ч. 2. С. 30–34.

Актуальні проблеми аграрної реформи в Україні в умовах системної кризи світової економіки / Ю.Ф. Мельник та ін.; за ред. І.Г. Кириленка. Київ, 2009. 135 с.

Трофімцева О. (17.06.2022). Війна показала важливість агросектору. Як узяти нові висоти? URL: https://interfax.com.ua/news/blog/839762.htm

Сутінки агрохолдингів: як війна змінить сільське господарство України. URL: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-z

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. 8 червня 2022. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua-1.pdf

Звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення – серпень 2022» спільно підготовлений Світовим банком, Урядом України та Європейською Комісією. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099545009082226957/pdf/P1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6.pdf

Третина українських земель є потенційно небезпечною для сільськогосподарських робіт. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijn…

Розмінування (ukrinform.ua). URL: https://www.ukrinform.ua/tag-rozminuvanna

Аграрії Харківщини зібрали 1,2 мільйона тонн урожаю та сіють озимі. URL: https://kharkivoda.gov.ua/news/117903

Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік № 471-VIII 24 грудня 2022 року. URL: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/717/3228/3322/3368

Prysiazhniuk M.V. (ed.) (2011) Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy i perspektyvy rozvytku The agricultural sector of Ukraine's economy and development perspectives Kyiv: NNTs IAE. (in Ukrainian)

Halytskyi O.M., Livinskyi A.I., Diachenko O.P. (2019) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini Organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural production in Ukraine. Investytsii: praktyka ta dosvid no 3 pp. 93–98.

Lupenko Yu.O. (2015) Rozvytok ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy: prohnozy ta perspektyvy Development of the agricultural sector of Ukraine's economy: predictions and prospects. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika» vol. 2 (4) part 2, pp. 30–34.

Kyrylenko I.H. (ed.) (2009) Aktualni problemy ahrarnoi reformy v Ukraini v umovakh systemnoi kryzy svitovoi ekonomiky Actual problem of agrarian reform in Ukraine in the context of the systemic crisis of the world economy. In Yu.F. Melnyk ta in. (Eds.). Kyiv (in Ukrainian)

Trofimtseva O. (17.06.2022). Viina pokazala vazhlyvist ahrosektoru. Yak uziaty novi vysoty? The war has shown the importance of the agricultural sector. How to reach new highs Available at: https://interfax.com.ua/news/blog/839762.htm

Sutinky ahrokholdynhiv: yak viina zminyt silske hospodarstvo Ukrainy Twilight of agriholdings: how the war will change Ukrainian agriculture. Available at: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-z

Ohliad zbytkiv vid viiny v silskomu hospodarstvi Ukrainy. Nepriama otsinka poshkodzhen. 8 chervnia 2022 Review of war damage in Ukrainian agriculture. An indirect assessment of damage. June 8, 2022. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/06/Damages_report_issue1_ua-1.pdf

Zvit «Shvydka otsinka zavdanoi shkody ta potreb na vidnovlennia – serpen 2022» spilno pidhotovlenyi Svitovym bankom, Uriadom Ukrainy ta Yevropeiskoiu Komisiieiu Report "Rapid Assessment of Damage and Recovery Needs – August 2022" jointly prepared by the World Bank, the Government of Ukraine and the European Commission. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099545009082226957/pdf/P1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6.pdf

Tretyna ukrainskykh zemel ye potentsiino nebezpechnoiu dlia silskohospodarskykh robit One third of Ukrainian land is potentially dangerous for agricultural work. Available at: https://agravery.com/uk/posts/show/tretina-ukrainskih-zemel-e-potencijn

Rozminuvannia (ukrinform.ua) De-mining Available at: https://www.ukrinform.ua/tag-rozminuvanna

Ahrarii Kharkivshchyny zibraly 1,2 miliona tonn urozhaiu ta siiut ozymi Farmers of Kharkiv region harvested 1.2 million tons of crops and are sowing winter crops. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/news/117903

Prohrama ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Kharkivskoi oblasti na 2023 rik № 471-VIII 24 hrudnia 2022 roku Program of Economic and Social Development of Kharkiv Region for 2023 No. 471-VIII December 24, 2022. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/717/3228/3322/3368

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Пасемко, Г., & Таран, О. (2023). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПІД ЧАС ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-36
Розділ
ЕКОНОМІКА