ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, інформаційне забезпечення, бізнес-аналітика, інтерактивна візуалізація, інформаційні панелі, штучний інтелект, блокчейн-платформа

Анотація

У статті розкрито теоретичні засади інформаційного забезпечення управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Визначено основні переваги удосконалення інформаційної підтримки, пов’язаної з бізнес-аналітикою, інтерактивною візуалізацією, звітами та інформаційними панелями, штучним інтелектом, підвищеним захистом даних та доступом до інформації. Проведено порівняльну характеристику інструментів, які розраховані для аналізу великих даних, а також для візуалізації та аналітики бізнес-процесів на основі аналізу їх переваг та недоліків, що у свою чергу допоможе вибрати найбільш доцільне інформаційне забезпечення. Обґрунтовано вибір оптимальної блокчейн-платформи для підприємства, що залежить від конкретних сценаріїв використання, технічних вимог та організаційних цілей на основі визначення ліцензійного та програмного забезпечення цих платформ. Визначено етапи процесу впровадження та інтеграції запропонованих технологій на підприємстві.

Посилання

Кузьменко С. Інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю: підходи та напрямки розвитку. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 99–103.

Мельник Н.І., Кравченко О.В., Столяренко В.С. Використання ІТ-технологій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки. Технологічні та дизайнерські аспекти сучасного розвитку виробництва. 2020. № 2(32). С. 116–123.

Сніжко Н.В. Використання ІТ-технологій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Економіка інновацій. 2019. № 78. С. 27–34.

Діденко М.В. Інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі інноваційних технологій. Економічний вісник університету. 2021. № 37. С. 128–132.

Tableau: The Pros and Cons of the Business Intelligence Software by Tim Morphy. URL: https://www.softwareadvice.com/bi/tableau-profile/ (дата звернення: 01.04.2023).

Qlik Sense Review: The Pros and Cons of Qlik Sense for Business Intelligence. URL: https://selecthub.com/business-intelligence/qlik-sense-review/ (дата звернення: 01.04.2023).

Microsoft Power BI vs Tableau: Pros and Cons. URL: https://www.clicdata.com/blog/microsoft-power-bi-vs-tableau-pros-and-cons/ (дата звернення: 01.04.2023).

Microsoft. Why choose Power BI. Cons. URL: https://powerbi.microsoft.com/en-us/why-power-bi/ (дата звернення: 01.04.2023).

Introducing ChatGPT. URL: https://openai.com/blog/chatgpt (дата звернення: 10.04.2023).

Офіційний сайт API. URL: https://www.api.org/ (дата звернення: 10.04.2023).

Офіційний сайт Ethereum. URL: https://ethereum.org/en/ (дата звернення: 10.04.2023).

Офіційний сайт Hyperledger Fabric. URL: https://www.hyperledger.org/use/fabric (дата звернення: 10.04.2023).

Kuzmenko, S. (2020) Informatsiine zabezpechennia upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu: pidkhody ta napriamky rozvytku. Ekonomika ta derzhava, 12, 99–103. [in Ukrainian]

Melnyk, N.I., Kravchenko, O.V., Stoliarenko, V.S. (2020) Vykorystannia IT-tekhnolohii u zovnishnoekonomichnii diialnosti subiektiv hospodariuvannia v umovakh hlobalizatsii ekonomiky. Tekhnolohichni ta dyzainerski aspekty suchasnoho rozvytku vyrobnytstva, 2(32), 116–123. [in Ukrainian]

Snizhko, N. (2019) Vykorystannia IT-tekhnolohii u zovnishnoekonomichnii diialnosti pidpryiemstva. Ekonomika innovatsii, 78, 27–34. [in Ukrainian]

Didenko, M. (2021) Informatsiine zabezpechennia upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu na osnovi innovatsiinykh tekhnolohii. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 37, 128–132. [in Ukrainian]

Tableau: The Pros and Cons of the Business Intelligence Software by Tim Morphy. Available at: https://www.softwareadvice.com/bi/tableau-profile/

Qlik Sense Review: The Pros and Cons of Qlik Sense for Business Intelligence. Available at: https://selecthub.com/business-intelligence/qlik-sense-review/

Microsoft Power BI vs Tableau: Pros and Cons. Available at: https://www.clicdata.com/blog/microsoft-power-bi-vs-tableau-pros-and-cons/

Microsoft. Why choose Power BI. Cons. Available at: https://powerbi.microsoft.com/en-us/why-power-bi/

Introducing ChatGPT. Available at: https://openai.com/blog/chatgpt

Ofitsiinyi sait API. Available at: https://www.api.org/

Ofitsiinyi sait Ethereum. Available at: https://ethereum.org/en/

Ofitsiinyi sait Hyperledger Fabric. Available at: https://www.hyperledger.org/use/fabric

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Писаревська, Г. (2023). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-31
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ