МЕТАМОРФОЗИ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОВОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Наталія Гpущинська Навчальний-науковий iнститут непеpеpвної освiти Нацiонального авiацiйного унiвеpситет https://orcid.org/0000-0002-5606-4666
Ключові слова: геоекономіка, технологічний розвиток, емоційний інтелект

Анотація

Стаття присвячена мінливим проблемам сучасного світу в умовах стрімкого розвитку технологій, штучного інтелекту, геополітичних рухів, актуальності проблем національної безпеки, захисту соціальної ідентичності та цінностей тощо. Вступаючи у ХХІ століття, розвиток сучасних міжнародних економічних відносин набуває нових рис. Збільшення кількості локальних війн, зростання расової та релігійної нетерпимості, політична нестабільність і нестримний процес глобалізації. У 20 столітті основним механізмом відбудови післявоєнної світової економіки була економічна модель як стратегія відбудови, але в 21 столітті вона втрачає свою ефективність. В умовах глобалізації економіки людська діяльність вийшла за межі національних держав, а новостворена система взаємозалежних економічних відносин не відповідає інтересам більшості країн, що розвиваються. Домінування у світі домінує національна безпека, поступаючись лише економічній співпраці та зростаючій конкуренції. Ланцюги поставок, які вважаються ознакою вільної торгівлі та економічної ефективності, стають вразливими протягом досить тривалого періоду часу. Забезпечення ефективного зростання країни передбачає національну промислову політику, яка віддає перевагу національним постачальникам у закупівлях у ключових галузях, таких як напівпровідники, енергетика, фармацевтика, оборона та інші сфери. До 2023 року національні ринки пов’язані між собою завдяки інтеграційним і глобальним процесам, що в свою чергу підвищує їхню вразливість. Економічний розвиток базується на технологічній складовій, яка може створити умови, що відштовхують країни одна від одної через нерівномірність технологічного розвитку. Технології довели свої кардинальні можливості в багатьох сферах, наприклад, у сфері охорони здоров’я, промислового виробництва та сталого розвитку. МВФ підкреслив, що зростання вартості життя, погіршення фінансових умов у більшості регіонів, повномасштабне вторгнення Росії в Україну та триваюча пандемія COVID-19 суттєво вплинули і продовжуватимуть тиснути на економічні перспективи.

Посилання

Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку. Видавництво АДЕФ-Україна, 2009. URL: https://grenka.ua/19615/Kriza-i-tsikli-svitovogo-rozvitku

Грущинська Н.М. Емоційний інтелект проти штучного. Economist UA. URL: https://economistua.com/emotsijnij-intelekt-proti-shtuchnogo-borotba-chi-vzayemodopovnennya/

Грущинська Н.М. Становлення мережевої економіки як каталізатора геоекономічних процесів. Вчені записки: зб. наук. праць. Київ : КНЕУ, 2019. Вип. 20. С. 96–107. DOI: https://doi.10.33111/vz_kneu.20.19.01.08.054.060

Дністрянський М. Загострення геополітичних взаємин у період постмодерну та становище України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 154 с. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Dniastrianskyy_2020.pdf

Кудряченко А., Рудич М., Храмов В. Геополітика (5.2.2. Геополітичні ідеї Н. Спайкмена). МАУП – Київ, 2012.

Манжола В., Божко С. Макіндер Галфорд Джон / Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. С. 420. ISBN 978-966-611-818-2

Парахонський Б. Онтологія війни і миру. Безпека. Стратегія. Смисл. Київ : НІСД, 2019. 560 с. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(67)-110-116

Перспективи світової економіки в 2023-2024 роках / Доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/perspektyvy-svitovoyi-ekonomiky-v-2023-2024-rokakh

Рудич Ф. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. / За ред. Рудича Ф. М. : Навч. підручник для студентів вищих закладів освіти. Київ : Парламентське видавництво, 2002. 327 с. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/577

Wanklyn, Harriet. Friedrich Ratzel, a Biographical Memoir and Bibliography. Cambridge, Cambridge University Press. 1961. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/WANKLYN%2C-Harriet.-Friedrich-Ratzel.-A-biographical-Trotier/ca42ca203e451867f033cce80f853dcb3029e299

Zbigniew Brzezinski Balancing the East, Upgrading the Wes U.S. Grand Strategy in an Age of Upheava // Foreign Affairs January/February 2012, Published on January 1, 2012. URL: https://www.foreignaffairs.com/united-states/balancing-east-upgrading-west

Halchynskyi A. (2009) Kryza i tsykly svitovoho rozvytku vydavnytstvo ADEF-Ukrayna. URL: https://grenka.ua/19615/Kriza-i-tsikli-svitovogo-rozvitku [in Ukrainian].

Hrushchynska N. (2023) Emotsiinyi intelekt proty shtuchnoho. Economist UA. URL: https://economistua.com/emotsijnij-intelekt-proti-shtuchnogo-borotba-chi-vzayemodopovnennya [in Ukrainian].

Hrushchynska N. (2019) Stanovlennia merezhevoi ekonomiky yak katalizatora heoekonomichnykh protsesiv. Vcheni zapysky: zb. nauk. prats. Vyp. 20. S. 96-107. DOI: https://doi.10.33111/vz_kneu.20.19.01.08.054.060 [in Ukrainian]

Perspektyvy svitovoi ekonomiky v 2023-2024 rokakh. Dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/perspektyvy-svitovoyi-ekonomiky-v-2023-2024-rokakh [in Ukrainian].

Dnistrianskyi M. (2020) Zahostrennia heopolitychnykh vzaiemyn u period postmodernu ta stanovyshche Ukrainy. 154 s. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Dniastrianskyy_2020.pdf [in Ukrainian].

Kudriachenko A., Rudych M., Khramov V. (2012) Heopolityka. Heopolitychni idei N. Spaikmena. Kyiv. [in Ukrainian].

Manzhola V., Bozhko S. Makinder Halford Dzhon (2011) Politychna entsyklopediia. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo. 420 s. ISBN 978-966-611-818-2 [in Ukrainian].

Parakhonskyi B. (2019) Ontolohiia viiny i myru. Bezpeka. Stratehiia. Smysl. Kyiv: NISD. 560 s. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(67)-110-116 [in Ukrainian].

Perspektyvy svitovoi ekonomiky v 2023-2024 rokakh (2023). Dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/perspektyvy-svitovoyi-ekonomiky-v-2023-2024-rokakh [in Ukrainian].

Rudych F. (2002). Politychna systema suchasnoi Ukrainy: osoblyvosti stanovlennia, tendentsii rozvytku. Za red. Rudycha F.M.: Navch. pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, 327 s. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/577 [in Ukrainian].

Wanklyn Harriet. Friedrich Ratzel (1961). Biographical Memoir and Bibliography. Cambridge, Cambridge University Press. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/WANKLYN%2C-Harriet.-Friedrich-Ratzel.-A-biographical-Trotier/ca42ca203e451867f033cce80f853dcb3029e299

Zbigniew Brzezinski (2012) Balancing the East, Upgrading the Wes U.S. Grand Strategy in an Age of Upheava. Foreign Affairs January. URL: https://www.foreignaffairs.com/united-states/balancing-east-upgrading-west

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
ГpущинськаН. (2023). МЕТАМОРФОЗИ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОВОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-7
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ