ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

  • Анастасія Абдуллаєва Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6961-8923
  • Олена Харковенко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Ключові слова: публічні фінанси, управління, ефективність, економічне зростання, прозорість, фінансова стабільність

Анотація

У статті представлено особливості управління публічними фінансами в Україні. Здійснено аналіз сучасної системи управління державними фінансами в Україні, виявлено основні проблеми та перешкоди, які не дозволяють досягти ефективного управління цим сектором економіки. У статті розглянуто також ключові положення та особливості регулювання державних фінансів в Україні, зокрема забезпечення фінансової стабільності, здійснення публічного контролю, реформування державного бюджету та інших аспектів управління публічними фінансами. На основі аналізу світового досвіду та вітчизняної практики запропоновано рекомендації щодо покращення управління публічними фінансами в Україні, з метою забезпечення стійкого економічного зростання та розвитку держави в цілому. Результати дослідження будуть корисними для державних органів, місцевих влад, бізнес-структур, які мають інтереси в сфері державних фінансів.

Посилання

Бліщук К.М. Особливості управління публічними фінансами у воєнний період. Ефективність державного управління. 2023. № 70/71. С. 62–67.

Соколов А.В. Cучасні підходи до оцінки якості державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=901

Ференц Ю.І. Проблеми ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств. Вісник ужгородського національного університету. Серія Економіка. 2010. Випуск 2 (34). С. 237–242.

Офіційний сайт Української енциклопедії з питань економіки та підприємництва. «Публічні фінанси». URL: http://www.business-term.com.ua/termin/publchn-finansi/

Офіційний сайт Національного статистичного офісу України. (2021). Медіанна заробітна плата в Україні в 2021 році. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zp/zp_u/med_zp_u21.htm

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Аналіз публічних фінансів в Україні. 2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/finance/

Державна казначейська служба України. Звіт про виконання державного бюджету за 2020 рік. 2021. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=365571

World Bank. Public Financial Management: An Overview. 2016. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25076/104569.pdf?sequence=1&isAllowed=y

European Bank for Reconstruction and Development. Public Financial Management. 2021. URL: https://www.ebrd.com/work-with-us/advisory/sector-publications/public-financial-management.html

International Monetary Fund. Public Financial Management. URL: https://www.imf.org/en/Topics/public-financial-management

Blishchuk K.M. (2023) Osoblyvosti upravlinnya publichnymy finansamy u voyennyy period [Peculiarities of public finance management during the wartime period]. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya – Efficiency of public administration. № 70/71. P. 62–67. [in Ukrainian]

Sokolov A.V. (2014) Cuchasni pidkhody do otsinky yakosti derzhavnoho upravlinnya [Modern approaches to the assessment of the quality of public administration]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok – Public administration: improvement and development. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=901 [in Ukrainian]

Ferents YU.I. (2010) Problemy efektyvnoho upravlinnya finansovymy resursamy pidpryyemstv [Problems of effective management of financial resources of enterprises]. Visnyk uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Bulletin of the Uzhhorod National University. Seriya Ekonomika-Economy series. Issue 2 (34). URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5471.pdf [in Ukrainian]

The official website of the Ukrainian encyclopedia on economics and entrepreneurship. Publichni finansy [Public Finance]. URL: http://www.business-term.com.ua/termin/publchn-finansi/ [in Ukrainian]

Official website of the National Statistical Office of Ukraine. (2021). Medianna zarobitna plata v Ukrayini v 2021 rotsi [Median salary in Ukraine in 2021]. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zp/zp_u/med_zp_u21.htm [in Ukrainian]

Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Analiz publichnykh finansiv v Ukrayini [Analysis of public finances in Ukraine]. 2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/finance/ [in Ukrainian]

Derzhavna kaznacheysʹka sluzhba Ukrayiny [State Treasury Service of Ukraine]. Zvit pro vykonannya derzhavnoho byudzhetu za 2020 rik [Report on the implementation of the state budget for 2020]. 2021. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=365571 [in Ukrainian]

World Bank. Public Financial Management: An Overview. 2016. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25076/104569.pdf?sequence=1&isAllowed=y

European Bank for Reconstruction and Development. Public Financial Management. 2021. URL: https://www.ebrd.com/work-with-us/advisory/sector-publications/public-financial-management.html

International Monetary Fund. Public Financial Management. URL: https://www.imf.org/en/Topics/public-financial-management

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Абдуллаєва, А., & Харковенко, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-1
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ