ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Ключові слова: цифровізація, державна політика, поствоєнне відновлення, інноваційно-інвестиційний потенціал, трансформаційні зміни, технологічний розвиток, регіональний розвиток

Анотація

У статті розглядається визначення напрямів інноваційно-інвестиційного потенціалу у процесі цифрових трансформацій на шляху до відродження економіки, ідентифікація етапів та заходів структурних трансформацій та регулювання економічного розвитку, векторів підвищення ефективності державної політики та стратегічних концепцій структурної перебудови державної політики у площині повоєнного відновлення економіки держави. Запропоновано пріоритетні напрями підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного потенціалу шляхом змін державної політики, яка поєднує пріоритети інноваційної, зовнішньоекономічної та інших політик. Державна політика реалізації інноваційно-інвестиційного потенціалу має бути направлена на стимулювання і підтримку інноваційної діяльності підприємців в ІТ-сфері, розвиток механізмів державно-приватного партнерства, реформування системи оподаткування, стимулювання впровадження екологічних технологій в промисловості та залучення країн до міжнародного стратегічного партнерства.

Посилання

Штань М. В. Глобалізаційний вимір економічної політики держави. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 95–99.

Скрипниченко М. І. Макроекономічні оцінки і прогнози повоєнного відновлення економіки України. Економічна теорія. 2022. № 2. С. 29–43.

Шелудько Е. І., Завгородня М. Ю. Зміна напрямів державної політики в стратегуванні промислового розвитку у повоєнний період. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Боголібські читання», 16 вересня 2022 р. Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі. С. 52–55.

Гуторова О. О., Купріянова Т. В. Державна політика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи», 03–04 листопада 2022 р. Харків : Державний біотехнологічний університет. С. 107–109.

Кичко І. І., Савченко В. Ф. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні. Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі: монографія / за заг. ред. В. Ф. Савченка, Л. М. Мекшун. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 328 с. С. 8–29.

Іляш О. І., Смоляр Л. Г., Дученко М. М., Джадан І. М. Стратегічні пріоритети державної політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки України на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки. Проблеми економіки. 2022. № 1. С. 41–50.

Онешко С. В. Методологічні засади формування моделі реалізації промислової політики Україні в контексті підвищення економічного потенціалу. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 70–77.

Шульц С. Л., Луцків О. М. Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації. Регіональна економіка. 2021. № 2. С. 15–26.

Олешко А. А., Шацька З. Я., Ровнягін О. В. Smart-спеціалізація України в перспективі післявоєнного відновлення економіки. Ефективна економіка. 2022. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.9

Струтинська І., Панюс Н. Перспективи цифрової трансформації в Україні – ELARTU. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна 2022. С. 65–67.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development. International Journal of Management (IJM). 2020. May 2020, pp. 240–251. URL: http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Сonor M. Savoy, Janina Staguhn. Enabling an Economic Transformation of Ukraine. Recovery, Reconstruction, and Modernization. A Report of the CSIS Ukraine Economic Reconstruction Commission. CSIS/ Center for strategic international studies. 2023. 40 p.

Цифровий фронт: як війна змінила IT-індустрію в Україні. URL: https://www.unian.ua/techno/viyna-cifroviy-front-yak-viyna-zminila-it-industriyu-v-ukrajini-11872977.html

Кичко І. І., Шаркаді Н. В. Захист депозитів населення. Фінанси України. 2006. № 2. С. 122–127.

Кичко І. І. Перспективи реалізації моделі венчурного інвестування в Україні. Проблеми і перспективи економіки і управління. 2016. № 3(7). С. 171–177.

Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному? URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf

Shtanʹ M. V. (2022) Hlobalizatsiynyy vymir ekonomichnoyi polityky derzhavy. [Globalization dimension of the economic policy of the state] Investytsiyi: praktyka ta dosvid. № 2. pp. 95–99.

Skrypnychenko M. I. (2022) Makroekonomichni otsinky i prohnozy povoyennoho vidnovlennya ekonomiky Ukrayiny.[Macroeconomic estimates and forecasts of the post-war recovery of the economy of Ukraine] Ekonomichna teoriya. № 2. pp. 29–43.

Sheludʹko E. I., Zavhorodnya M. YU. (2022) Zmina napryamiv derzhavnoyi polityky v stratehuvanni promyslovoho rozvytku u povoyennyy period [Changing directions of state policy in strategizing industrial development in the post-war period]. Materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Boholibsʹki chytannya», Pereyaslav: Universytet Hryhoriya Skovorody v Pereyaslavi. pp. 52–55. [in Ukrainian].

Hutorova O.O., Kupriyanova T.V. (2022) Derzhavna polityka formuvannya innovatsiyno-investytsiynoho potentsialu rozvytku natsionalnoyі ekonomiky [State policy of formation of innovation and investment potential of development of national economy]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Hlobalizatsiya ta rozvytok innovatsiynykh system: tendentsiyі, vyklyky, perspektyvy». Kharkiv : Derzhavnyy biotekhnolohichnyy universytet, pp. 107–109. [in Ukrainian]

Kychko I. I., Savchenko V. F.(2018) Stratehichni oriyentyry investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku v Ukrayini. Zdobutky i problemy yevrointehratsiynykh zrushenʹ v Ukrayini na suchasnomu etapi [Strategic orientations of investment and innovation development in Ukraine. Achievements and problems of European integration shifts in Ukraine at the current stage]: monohrafiya [a monograph] za zah. red. V.F. Savchenka, L.M. Mekshun. Chernihiv: CHNTU. 328 p. p. 8-29. [in Ukrainian].

Yilyash O. Yi., Smolyar L. H., Duchenko M. M., Dzhadan Yi. M. (2022) Stratehichni priorytety derzhavnoyі polityky stymulyuvannya promyslovo-tekhnolohichnoho rozvytku natsionalnoyі ekonomiky Ukrayіny na zasadakh marketynhu v tsilyakh zabezpechennya ekonomichnoyі bezpeky [Strategic priorities of the state policy of stimulating industrial and technological development of the national economy of Ukraine on the basis of marketing in order to ensure economic security]. Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 41-50. [in Ukrainian]

Oneshko S. V. (2021) Metodolohichni zasady formuvannya modeli realizatsiyі promyslovoyі polityky Ukrayіni v konteksti pidvyshchennya ekonomichnoho potentsialu [Methodological bases of formation of the model of implementation of industrial policy to Ukraine in the context of increasing economic potential]. Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 70–77. [in Ukrainian]

Shults S. L., Lutskiv O. M. (2021) Strukturno-tekhnolohichni zrushennya v ekonomitsi rehioniv u konteksti perspektyv rozvytku smart-spetsializatsiyі [Structural and technological shifts in the economy of regions in the context of the prospects for the development of smart specialization]. Rehionalna ekonomika, vol. 2, pp. 15–26. [in Ukrainian]

Oleshko A. A., Shatska Z. Ya., Rovnyahin O. V. (2022) Smart-spetsializatsiya Ukrayіny v perspektyvi pislyavoiennoho vidnovlennya ekonomiky [Smart specialization of Ukraine in the future of post-war recovery of the economy]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. [in Ukrainian]

Strutynsʹka I., Panyus N. (2022) Perspektyvy tsyfrovoyi transformatsiyi v Ukrayini – ELARTU.[ Perspectives of digital transformation in Ukraine –- ELARTU] Ternopilʹsʹkyy natsionalʹnyy tekhnichnyy universytet imeni Ivana Pulyuya, Ukrayina. pp. 65–67.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. (2020) Upravlinnya investytsiynoyu pryvablyvistyu ekonomiky derzhavy yak skladova rozvytku mizhnarodnoho biznesu. Mizhnarodnyy zhurnal menedzhmentu (IJM). [Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development]. [International Journal of Management (IJM)]. May 2020, pp. 240-251. URL: http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Сonor M. Savoy, Janina Staguhn. (2023) Zabezpechennya ekonomichnoyi transformatsiyi Ukrayiny. Vidnovlennya, rekonstruktsiya ta modernizatsiya [Enabling an Economic Transformation of Ukraine. Recovery, Reconstruction, and Modernization] Zvit Komisiyi z vidbudovy ekonomiky Ukrayiny CSIS. CSIS/ Tsentr stratehichnykh mizhnarodnykh doslidzhenʹ. [A Report of the CSIS Ukraine Economic Reconstruction Commission. CSIS/ Center for strategic international studies] January 2023, 40 p.

Tsyfrovyy front: yak viyna zminyla IT-industriyu v Ukrayini. Available at: https://www.unian.ua/techno/viyna-cifroviy-front-yak-viyna-zminila-it-industriyu-v-ukrajini-11872977.html

Kychko I. I., Sharkadi N. V. (2006) Zakhyst depozytiv naselennya.[Protection of public deposits] Finansy Ukrayiny № 2. pp. 122–127.

Kychko I. I. (2016) Perspektyvy realizatsiyi modeli venchurnoho investuvannya v Ukrayini. [Prospects for the implementation of the venture investment model in Ukraine] Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnya, № 3(7). pp. 171–177.

Tsyfrovi transformatsiyi v Ukrayini: chy vidpovidayutʹ vitchyznyani instytutsiyni umovy zovnishnim vyklykam ta yevropeysʹkomu poryadku dennomu? Available at: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf

Переглядів статті: 137
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Панченко, М. (2023). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-4
Розділ
ЕКОНОМІКА