МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»)

Ключові слова: банкрутство, прогнозування, фінансовий стан підприємства, метод, платоспроможність, агропромисловість

Анотація

У 2021 році 10% від ВВП країни – займав агро-промисловий комплекс. Підприємства агросектору країни – важлива рушійна сила економіки України. Задача визначення ймовірності банкрутства сільськогосподарських виробничих установ є актуальною, адже достовірна й своєчасна ідентифікація негативних факторів впливу на фінансово-господарську діяльність компанії дає можливість сформувати відповідну фінансову політику та розробити заходи, які направлені на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. А також підвищити платоспроможність, забезпечити конкурентоспроможність у довгостроковому періоді, а головне – попередити ризик банкрутства підприємства. Діагностика банкрутства – це своєчасне виявлення неплатоспроможності, збитковості, фінансової залежності від зовнішніх джерел фінансування, низької ділової активності.

Посилання

Мельник Т.Ю., Свірко С.В. Теоретико-методичні основи оцінювання майнового стану підприємства. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 1 (95). С. 8–16.

ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ». Офіційний сайт. URL: http://kirovogradoliya.pat.ua/emitents

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Бідюк П.І., Вертелецький В.В., Жиирова А.О. Аналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделей. Економічний вісник НТУУ «КПІ». URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14182/1/70.pdf

Швець Ю.О. Мартинюк Н.Б. Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на промислових підприємствах. Вісник Запорізького національного університету. 2017. № 2(34) С. 37–45. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/290893.pdf

Altman, E. Bankruptcy, credit risk, and high yield junk bonds. NJ: Wiley-Blackwell, 2002. 576 p.

Лиса О.В. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: сутність та оцінка / Розділ 1 Теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму управління та логістики на підприємствах в системі економічної безпеки держави. С. 389.

Melnyk T.Y. Svirko S.V. 2021. Teoretyko-metodychni osnovy otsiniuvannia mainovoho stanu pidpryiemstva. [Theoretical and methodological foundations of assessing the property status of the enterprise]. Economics, management and administration. № 1 (95). P. 8–16. [in Ukrainian]

PJSC "Kropyvnytskyi SEZ". Official website. URL: http://kirovogradoliya.pat.ua/emitents

Civil Code of Ukraine of January 16, 2003, No. 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Bidiuk P.I., Verteletskyi V.V., Zhyyrova A.O. Analiz ryzyku bankrutstva pidpryiemstv z vykorystanniam chitkykh ta nechitkykh modelei [Analysis of the risk of bankruptcy of enterprises using clear and fuzzy models]. Economic Bulletin of NTUU "KPI". URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14182/1/70.pdf [in Ukrainian]

Shvets Yu.O., Martyniuk N.B. (2017) Metody analizu ymovirnosti nastannia bankrutstva na promyslovykh pidpryiemstvakh [Methods of analyzing the probability of bankruptcy at industrial enterprises]. Bulletin of Zaporizhzhia National University. № 2(34) P. 37–45. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/290893.pdf [in Ukrainian]

Altman E. (2002) Bankruptcy, credit risk, and high yield junk bonds. NJ: Wiley-Blackwell.

Lysa O.V. Finansova bezpeka pidpryiemstva v suchasnykh umovakh: sutnist ta otsinka [Financial security of the enterprise in modern conditions: essence and evaluation]. Rozdil 1 Teoretyko-metodolohichni zasady orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia ta lohistyky na pidpryiemstvakh v systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 298
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Бугай, В., & Федорець, А. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЕЗ»). Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-67
Розділ
ЕКОНОМІКА