ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНУ ТА ГЛОБАЛЬНУ ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ

Ключові слова: продовольча система, аграрне виробництво, продукти харчування, експортний потенціал

Анотація

Продовольча безпека перебуває під постійним наглядом провідних світових організацій, вимагає впровадження дієвих заходів і механізмів, що адаптовані до викликів сьогодення (кліматичні зміни, пандемія COVID-19, війна на території України). Метою статті є дослідження впливу війни в Україні на продовольчу безпеку на національному та глобальному рівні задля визначення напрямів їх покращення. Накопичення невирішених структурних і організаційних питань в аграрному секторі на тлі повномасштабного військового вторгнення країни-агресора в Україну спричинило значне зниження національної продовольчої безпеки, що на тлі продовження війни у 2023 р. може призвести до: зниження виробництва пшениці на 21 %; зменшення урожаю інших зернових культур на 15,8 %; падіння експортують мінімум на 33,3 %. Наразі на функціонування національних продовольчих систем негативно впливають: зрив посівних кампаній через активні бойові дії на сільськогосподарських територіях або їх замінування; порушення логістики та всіх елементів ланцюгів постачання продукції; руйнування активів та інфраструктури агропродовольчої системи; порушення діяльності зі створення доданої вартості; ускладнення експорту української зернової продукції на зовнішні ринки, реалізація сільськогосподарської продукції як в межах країни так і в інші країни світу. Задля покращення продовольчої безпеки на національному та глобальному рівні необхідно забезпечити не тільки остаточне припинення війни, а й відбудову національного агропромислового виробництва з урахуванням: його відновлення на територіях, що постраждали від бойових дій; децентралізації аграрної економіки; міцної власної продовольчої системи громад; цілісності агропромислового комплексу та міцної національної продовольчої системи; державної підтримки аграрного сектору економіки; розвитку сільських населених пунктів; репозиціонування України в глобальній продовольчій системі; сталий розвиток сільськогосподарського виробництва з використанням біоенергетичний потенціалу аграрного сектору.

Посилання

Глобалізаційні процеси у світовій економіці: виклики та можливості для України : колективна монографія / за заг. ред. О.О. Борзенко. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2022. 264 c.

Global Food Security Index 2022. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/download-the-index (дата звернення: 11.05.2023).

Світове виробництво пшениці: скільки було вирощено та експортовано за два роки. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/01/03/infografika/svit/svitove-vyrobnycztvo-pshenyczi-skilky-bulo-vyroshheno-ta-eksportovano-dva-roky (дата звернення: 15.05.2023).

Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). URL: https://reliefweb.int/report/world/impact-ukraine-russia-conflict-global-food-security-and-related-matters-under-mandate?gclid=EAIaIQobChMI5uyWh7Pv_gIVSPgYCh16dw1EEAAYASAAEgLFLPD_BwE (дата звернення: 13.05.2023).

Україна годує 400 млн людей у світі. URL: https://agronews.ua/news/ukrayina-goduye-400-mln-lyudej-u-sviti/ (дата звернення: 12.05.2023).

Grow Ukraine. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/export%20portfolio/GIU_2023_draft-3.pdf (дата звернення: 15.05.2023).

Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. Київ, 2001. 506 с.

Волченко Н.В. Продовольча безпека: теоретичні аспекти та реалії сьогодення. Система національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру : монографія. Суми : ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2014. С. 38–57.

Гайдуцький П.І. Україні потрібна нова аграрна політика. Економіка АПК. 2005. № 10. С. 3–7.

Гойчук О.І. Продовольча безпека : монографія. Житомир : Полісся, 2004. 348 с.

Кузьо Р.М. Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики. Сучасні виклики продовольчої безпеки : матеріали круглого столу (15 трав. 2015 р.). Львів : Львівський НАУ, 2015. С. 38–41.

Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України в ХХІ столітті. Київ, 2001. 94 с.

Сиротюк Г.В. Продовольча безпека – складова економічної безпеки країни. Сучасні виклики продовольчої безпеки : матеріали круглого столу (15 трав. 2015 р.). Львів : Львівський НАУ, 2015. С. 64–67.

Шутаєва О.О., Тропанець Н.А. Продовольча безпека як соціально-економічна категорія, її зміст та основні напрямки забезпечення в умовах глобалізації. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2010. Т. 23 (62). № 1. С. 174–185.

Бойко В., Бойко Л. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

The 11th Global Food Security Index shows a deterioration in the global food environment for the third year, threatening food security. URL: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/ (дата звернення: 12.05.2023).

Україна та глобальна продовольча безпека в умовах війни. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalna-prodovolcha-bezpeka-v-umovakh-viyny#_ftn1 (дата звернення: 13.05.2023).

World Agricultural Supply and Demand Estimates. URL: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf (дата звернення: 13.05.2023).

USDA спрогнозувало падіння виробництва української пшениці на 21%. URL: https://ukragroconsult.com/ua/news/usda-sprognozirovalo-padenie-proizvodstva-ukrainskoj-psheniczy-na-21/ (дата звернення: 15.05.2023).

Напад на Україну суттєво позначиться на світовому ринку зерна – USDA. URL: https://biz.censor.net/n3323645 (дата звернення: 13.05.2023).

Пріоритети забезпечення стійкості промисловості й аграрного сектору економіки України в умовах повномасштабної війни : аналіт. доп. / О.В. Собкевич та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла. Київ : НІСД, 2023. 49 с. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.04

Сіренко Н.М., Чайка Т.О. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 43–48.

Чайка Т.О. Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України : монографія. Донецьк : Ноулідж, 2013. 320 с.

Borzenko, O.O. (Ed.) (2022). Hlobalizatsiini protsesy u svitovii ekonomitsi: vyklyky ta mozhlyvosti dlia Ukrainy [Globalization processes in the world economy: challenges and opportunities for Ukraine] : kolektyvna monohrafiia [collective monograph]. Kyiv : NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». [in Ukrainian]

Global Food Security Index 2022 (2022). Retrieved from: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/download-the-index

Svitove vyrobnytstvo pshenytsi: skilky bulo vyroshcheno ta eksportovano za dva roky [World wheat production: how much was grown and exported in two years]. (2023). Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2023/01/03/infografika/svit/svitove-vyrobnycztvo-pshenyczi-skilky-bulo-vyroshheno-ta-eksportovano-dva-roky [in Ukrainian]

Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022). Retrieved from: https://reliefweb.int/report/world/impact-ukraine-russia-conflict-global-food-security-and-related-matters-under-mandate?gclid=EAIaIQobChMI5uyWh7Pv_gIVSPgYCh16dw1EEAAYASAAEgLFLPD_BwE

Svitove vyrobnytstvo pshenytsi: skilky bulo vyroshcheno ta eksportovano za dva roky [Ukraine feeds 400 million people in the world]. (2022). Retrieved from: https://agronews.ua/news/ukrayina-goduye-400-mln-lyudej-u-sviti [in Ukrainian]

Grow Ukraine (2023). Retrieved from: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/export%20portfolio/GIU_2023_draft-3.pdf

Vlasov, V.I. (2001). Hlobalna prodovolcha problema [Global food problem]. Kyiv. [in Ukrainian]

Volchenko, N.V. (2014). Prodovol'cha bezpeka: teoretychni aspekty ta realiyi s'ohodennya [Food security: theoretical aspects and realities of today], Systema natsionalnoho menedzhmentu v konteksti intehratsiinoho vymiru – The system of national management in the context of the integration dimension (pp. 38–57). Sumy: PP Vinnychenko M.D., FOP Lytovchenko Ye.B. [in Ukrainian]

Haidutskyi, P.I. (2005). Ukraini potribna nova ahrarna polityka [Ukraine needs a new agrarian policy]. Ekonomika APK, 10, 3–7. [in Ukrainian]

Hoichuk, O.I. (2004). Prodovolcha bezpeka [Food safety] : monohrafiia. Zhytomyr : Polissia. [in Ukrainian]

Kuz'o, R.M. (2015). Prodovol'cha bezpeka yak priorytet ahrarnoyi polityky [Food security as a priority in agricultural policy]. Suchasni vyklyky prodovol'choyi bezpeky: materialy kruhloho stolu – Modern challenges of food security: materials of the round table (L'viv, 15 travnia 2015) (pp. 38–41). Lviv: Lvivskyy NAU. [in Ukrainian].

Sabluk, P.T. (2001). Nova ekonomichna paradyhma formuvannia stratehii natsionalnoi prodovolchoi bezpeky Ukrainy v KhKhI stolitti [A new economic paradigm for the formation of the national food security strategy of Ukraine in the 21st century]. Kyiv. [in Ukrainian]

Syrotiuk, H.V. (2015). Prodovolcha bezpeka – skladova ekonomichnoi bezpeky krainy [Food security – economic security component]. Suchasni vyklyky prodovol'choyi bezpeky: materialy kruhloho stolu – Modern challenges of food security: materials of the round table (L'viv, 15 travnia 2015) (pp. 64–67). L'viv: L'vivs'kyy NAU. [in Ukrainian]

Shutaieva, O.O., & Tropanets, N.A. (2010). Prodovolcha bezpeka yak sotsialno-ekonomichna katehoriia, yii zmist ta osnovni napriamky zabezpechennia v umovakh hlobalizatsii [Food security as a socio-economic category, its content and main directions of provision in the conditions of globalization]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I Vernadskoho – Scientific notes of the Tavri National University named after V.I. Vernadskyi. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Series: Economics and management, 23(62), 1, 174–185. [in Ukrainian]

Boiko, V., & Boiko, L. (2022). Prodovolcha bezpeka ta ryzyky dlia ahrarnoho vyrobnytstva pid chas viiny v Ukraini [Food security and risks for agricultural production during the war in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27 [in Ukrainian]

The 11th Global Food Security Index shows a deterioration in the global food environment for the third year, threatening food security (2022). Retrieved from: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index

Ukraina ta hlobalna prodovolcha bezpeka v umovakh viiny [Ukraine and global food security in conditions of war]. (2022). Retrieved from: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ukrayina-ta-hlobalna-prodovolcha-bezpeka-v-umovakh-viyny#_ftn1 [in Ukrainian]

World Agricultural Supply and Demand Estimates (2023). Retrieved from: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0523.pdf

USDA sprohnozuvalo padinnia vyrobnytstva ukrainskoi pshenytsi na 21% [USDA predicted a drop in Ukrainian wheat production by 21%]. (2023). Retrieved from: https://ukragroconsult.com/ua/news/usda-sprognozirovalo-padenie-proizvodstva-ukrainskoj-psheniczy-na-21 [in Ukrainian]

Napad na Ukrainu suttievo poznachytsia na svitovomu rynku zerna – USDA [An attack on Ukraine will significantly affect the world grain market – USDA] (2022). Retrieved from: https://biz.censor.net/n3323645 [in Ukrainian]

Sobkevych, O.V., Shevchenko, A.V., Rusan, V.M., Zhurakovska, L.A. (2023). Priorytety zabezpechennia stiikosti promyslovosti y ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh povnomasshtabnoi viiny [Priorities for ensuring the stability of industry and the agricultural sector of the economy of Ukraine in the conditions of a full-scale war]: analitychna dopovid. In Ya.A. Zhalila (Ed.). Kyiv: NISD. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.04 [in Ukrainian]

Sirenko, N.M., & Chaika, T.O. (2012). Orhanichni produkty kharchuvannia u zabezpechenni prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Organic food products in ensuring food security of Ukraine: status and prospects]. Ekonomika APK, 1, 43–48. [in Ukrainian]

Chaika, T.O. (2013). Rozvytok vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy [Development of production of organic products in the agricultural sector of the economy of Ukraine]: monohrafiia [monograph]. Donetsk: Noulidzh. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 400
Завантажень PDF: 447
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Агакерімова, Р. (2023). ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНУ ТА ГЛОБАЛЬНУ ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ