РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: реформа, містобудування, єдина інформаційна система електронного містобудівного кадастру, будівельні норми, проєктна документація, електронний документ

Анотація

У статті висвітлені особливості реформи містобудування України з позиції практичного підходу. Визначено проблеми у сфері містобудування, які суттєво гальмують інвестиційну привабливість України. Виділено питання, які потрібно вирішити для створення єдиної інформаційної системи електронного містобудівного кадастру на державному рівні. Розглянуто особливості положень Проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності № 5655 від 11.06.2021 р. та Проєкту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності № 5877 від 01.09.2021. Висвітлено перспективи реформування містобудування України.

Посилання

Квасніцька О.О. Відновлення України від наслідків війни в контексті реформування містобудівного законодавства. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права): у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 839 844.

Сєнькін О.О., Клименко А.С. Реформування містобудівної діяльності як складової захисту національних інтересів України. Наукові перспективи. 2023. № 4. С. 152 161.

Удовенко І.О., Керечан Д.М., Шемякін М.В. Містобудівна діяльність в умовах війни. Наукові перспективи. 2022. № 7 (25). С. 392 403.

Вишневський Д. Розвиток систем містобудування: сутність та особливості. Містобудування та територіальне планування. 2021. № 78. С. 81 90.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів України». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності № 5655 від 11.06.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212

Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-2022-%D0%BF#Text

Реформа містобудування: оцифровано майже 100 державних будівельних норм. URL: https://mtu.gov.ua/news/34227.html

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності № 5877 від 01.09.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72667

Kvasnicjka, O.O. (2022). Vidnovlennja Ukrajiny vid naslidkiv vijny v konteksti reformuvannja mistobudivnogho zakonodavstva [Recovery of Ukraine from the consequences of the war in the context of reforming urban planning legislation]. Jevropejsjkyj vybir Ukrajiny, rozvytok nauky ta nacionaljna bezpeka v realijakh masshtabnoji vijsjkovoji aghresiji ta ghlobaljnykh vyklykiv KhKhI stolittja» (do 25-richchja Nacionaljnogho universytetu «Odesjka jurydychna akademija» ta 175-richchja Odesjkoji shkoly prava): u 2 t.: materialy Mizhnar.nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 17 chervnja 2022 r.) / za zaghaljnoju redakcijeju S. V. Kivalova. Odesa: Vydavnychyj dim «Gheljvetyka», 2, 839 844 [in Ukrainian]

Sjenjkin, O.O., Klymenko, A.S. (2023). Reformuvannja mistobudivnoji dijaljnosti jak skladovoji zakhystu nacionaljnykh interesiv Ukrajiny [Reforming urban development as a component of the protection of national interests of Ukraine]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 4, 152 161. [in Ukrainian]

Udovenko, I.O., Kerechan, D.M., Shemjakin, M.V. (2022). Mistobudivna dijaljnistj v umovakh vijny [Urban planning activity in war conditions]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 7 (25), 392 403. [in Ukrainian]

Vyshnevsjkyj, D. (2021). Rozvytok system mistobuduvannja: sutnistj ta osoblyvosti [Development of urban planning systems: essence and features]. Mistobuduvannja ta terytorialjne planuvannja – Urban planning and territorial planning, 78, 81 90. [in Ukrainian]

Proekt Planu vidnovlennja Ukrajiny. Materialy robochoji ghrupy «Budivnyctvo, mistobuduvannja, modernizacija mist ta reghioniv Ukrajiny» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group "Construction, urban planning, modernization of cities and regions of Ukraine"]. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi [in Ukrainian]

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo reformuvannja sfery mistobudivnoji dijaljnosti № 5655 vid 11.06.2021 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Reforming the Sphere of Urban Planning No. 5655 dated 11.06.2021]. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212 [in Ukrainian]

Dejaki pytannja optymizaciji systemy centraljnykh orghaniv vykonavchoji vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 02.12.2022 № 1343 [Some issues of optimizing the system of central executive bodies: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.12.2022 No. 1343]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Reforma mistobuduvannja: ocyfrovano majzhe 100 derzhavnykh budiveljnykh norm [Urban planning reform: almost 100 state building regulations have been digitized]. URL: https://mtu.gov.ua/news/34227.html [in Ukrainian]

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do Kodeksu Ukrajiny pro administratyvni pravoporushennja ta Kryminaljnogho kodeksu Ukrajiny shhodo posylennja vidpovidaljnosti u sferi mistobudivnoji dijaljnosti № 5877 vid 01.09.2021 [Draft Law on Amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine on Strengthening Responsibility in the Field of Urban Planning No. 5877 dated September 1, 2021]. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72667 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Ємельянова, О., Титок, В., & Лаврухіна, К. (2023). РЕФОРМА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-28
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають