СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Тетяна Павлюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-5300-3588
  • Людмила Середницька Вінницький торговельно-економічний інститут Державний торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-7730-0963
Ключові слова: соціальна підтримка, соціальний захист, внутрішньо переміщені особи, фінансова допомога, пільги, соціальні виплати, психологічна допомога

Анотація

Стаття присвячена дослідженню соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам в умовах війни. Війна росії проти України змусила мільйони громадян переміститися в більш безпечні території нашої держави, що спричинило збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. Це призвело до виникнення нових проблем у соціальній сфері, передусім грошової допомоги, медичної допомоги, відновлення пенсійних виплат, забезпечення житлом, працевлаштування тощо. Соціальний захист направлений на забезпечення громадян необхідними благами для задоволення потреб, особливо в умовах повномасштабної війни. Розкрито зміст та особливості соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні протягом 2014-2022 рр. Досліджено теоретичні засади соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні. Запропоновано підходи до формування механізму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб в України.

Посилання

Конституція України : офіц.. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. Дата звернення: 29.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#top (дата звернення: 15.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2126-ХІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text (дата звернення: 15.02.2023).

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t001533?an=2 (дата звернення: 15.02.2023).

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2023).

Про порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2023).

Про порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 331. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2022-%D0%BF#n30 (дата звернення: 15.02.2023).

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621 (дата звернення: 15.02.2023).

Виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО: хто має право. URL: https://bukoda.gov.ua/news/vyplaty-shchomisiachnoi-dopomohy-na-prozhyvannia-vpo-khto-maie-pravo (дата звернення: 15.02.2023).

Гожда К.Є., Рекотова О.П. Генезис внутрішньо переміщених осіб. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 659–662.

Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/ (дата звернення: 15.02.2023).

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.02.2023).

Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Червень 2019 р. С. 4–7. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_ukr_web.pdf (дата звернення: 15.02.2023).

Наливайко Л.Р., Орєшко А.Ф. Правові засади реалізації права внутрішньо переміщених осіб на працю: проблеми теорії та практики. Матеріали наукового семінару «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» (Дніпро, 8 грудня 2017 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 572 с.

Сірант М.М. Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять. Митна справа. 2015. № 2 (98). С. 154–159.

ЮНІСЕФ – українцям: програма грошової допомоги Спільно. URL: https://www.unicef.org/ukraine/ (дата звернення: 15.02.2023).

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: official text. Kyiv: KM, 2013. 96 p. (in Ukrainian)

On ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons: Law of Ukraine № 1706-VII (2014, October 20). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#top (in Ukrainian)

On making changes to some laws of Ukraine regarding state guarantees in conditions of martial law, state of emergency or state of emergency: Law of Ukraine № 2126-ХИ (2022, March 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#Text (in Ukrainian)

On mandatory state social insurance in case of unemployment: Law of Ukraine № 1533-III. (2000 March 2). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/t001533?an=2 (in Ukrainian)

Some issues of payment of housing allowance to internally displaced persons: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 332 (2022 March 20). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

On the procedure for compensation of expenses for temporary accommodation of internally displaced persons who moved during the period of martial law: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 333 (2022, March 19,) Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text. (in Ukrainian)

On the procedure for providing the employer with compensation for labor costs for the employment of internally displaced persons as a result of hostilities during martial law in Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 331 (2022, March 20) Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2022-%D0%BF#n30 (in Ukrainian)

On the approval of the State targeted social program "Youth of Ukraine" for 2021-2025 and amendments to some acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 579 (2021.02.06). Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621. (in Ukrainian)

Vyplaty shchomisiachnoi dopomohy na prozhyvannia VPO: khto maie pravo [Payments of monthly housing allowance for IDPs: who is entitled]. Available at: https://bukoda.gov.ua/news/vyplaty-shchomisiachnoi-dopomohy-na-prozhyvannia-vpo-khto-maie-pravo (in Ukrainian)

Gozhda K.E., Rekotova O.P. (2018) Genezis vnutrishno peremischenih osib [Genesis of internally displaced persons]. Molodiy vcheniy, vol. 4 (56), рр. 659–662. (in Ukrainian)

State Employment Service. [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.dcz.gov.ua/ (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Derzhavna sluzhba zainiatosti]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Zvit natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy [Report of the national monitoring system of the situation with internally displaced persons]. Ministerstvo z pytan tymchasovo okupovanykh terytorii ta vnutrishno peremishchenykh osib Ukrainy. Available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_ukr_web.pdf (in Ukrainian)

Nalivayko L.R., Oreshko A.F. (2018). Pravovi zasadi realizatsiyi prava vnutrishno peremischenih osib na pratsyu: problemi teoriyi ta praktiki [Legal principles of implementation of the right of internally displaced persons to work: problems of theory and practice]. Materiali naukovogo seminaru «Aktualni problemi derzhavotvorennya, pravotvorennya ta pravozastosuvannya» (Dnipro, 8 grudnya 2017) Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 572. (in Ukrainian)

Sirant M.M. (2015). Bizhentsi ta vnutrishno peremischeni osobi: spivvidnoshennya ponyat [Refugees and internally displaced persons: relationship of concepts]. Mitna sprava, vol. 2 (98), рр. 154–159. (in Ukrainian)

YuNISEF – ukraintsiam: prohrama hroshovoi dopomohy Spilno. [UNICEF – Ukrainians: program of monetary assistance Together]. Available at: https://www.unicef.org/ukraine/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 335
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Павлюк, Т., & Середницька, Л. (2023). СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-17
Розділ
ЕКОНОМІКА