СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: соціальний проєкт, соціальне проєктування, персонал, соціум, корпоративна соціальна відповідальність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення доцільності ініціювання та реалізації соціальних проєктів на рівні підприємства, організації в сучасних вітчизняних умовах. Проаналізовані підходи щодо визначення змісту понять «соціальний проєкт», «соціальне проєктування». Розглянуті види соціального проєктування на рівні підприємства, організації. Досліджені етапи соціального проєктування та зміст етапу ініціювання соціальних проєктів; принципи соціального проєктування. Проаналізовані умови успішності соціального проєктування. За результатами досліджень, наведені популярні напрями соціального проєктування, що реалізовувалися та реалізуються вітчизняними підприємствами, організаціями в 2022-2023 рр. Окреслені особливості соціального проєктування в сучасних вітчизняних умовах та доведена необхідність ініціювання та реалізації соціальних проєктів на мікрорівні в сучасних реаліях.

Посилання

Мішина С. В., Мішин О. Ю. Науково-практичні засади соціального проектування. Ефективна економіка: : електр. наук. фах. вид. 2020. № 1. DOI: https://doi.org.10.32702/2307-2105-2020.1.73 (дата звернення 10.04.2023).

Baca-Tavira N., Herrera-Tapia F. Social projects. Notes on their design and management in rural territories. Convergencia Revista de Ciencias Sociales. 2016. № 72. URL: https://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v23n72/1405-1435-conver-23-72-00069-en.pdf (дата звернення 10.04.2023).

Іонова І. М. Проектна діяльність у роботі спеціалізованих соціальних служб. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. 2016. Випуск LXXIV. Том 2. С. 127–131.

Семез А. А. Соціально-педагогічне проектування: Навчально-методичний посібник. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. 132 с.

Безпалько О. В. Соціальне проектування : навч. посіб. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 128 с.

Романовська Л. Специфіка соціального проєктування у професійній діяльності соціальних працівників. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 21. Т. 3. С. 97–100.

Mishyna S. V., & Mishyn O. Yu. (2020). Naukovo-praktychni zasady sotsialnoho proektuvannia. [Scientific and practical principles of social design]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. DOI: https://doi.org.10.32702/2307-2105-2020.1.73 [in Ukrainian].

Baca-Tavira N., & Herrera-Tapia F. (2016). Social projects. Notes on their design and management in rural territories. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 72. Retrieved from https://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v23n72/1405-1435-conver-23-72-00069-en.pdf [in Mexico]

Ionova I. M. (2016). Proektna diialnist u roboti spetsializovanykh sotsialnykh sluzhb. [Project activity in the work of specialized social services]. Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, (Vols. LXXIV). (Vol. 2, pp. 127–131). Kherson : Pedagogika. [in Ukrainian]

Semez A. A. (2012). Sotsialno-pedahohichne proektuvannia [Social-pedagogical design]. Kirovohrad: RVV KDPU named after V. Vinnichenko, 132 p. [in Ukrainian]

Bezpalko O. V. (2010). Sotsialne proektuvannia [Social design]. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, 128 p. [in Ukrainian]

Romanovska L. (2020). Spetsyfika sotsialnoho proiektuvannia u profesiinii diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv [The specificity of social design in the professional activity of social workers]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy. 21 (3), 97–100. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Сазонова, Т., & Шарлай, М. (2023). СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-10
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ